Nikolaev, I. Y. ., T. K. . Burakhovych, A. M. . Kushnir, and Y. M. . Sheremet. “Geoelectric Heterogeneities of the Kerch Iron Ore Basin”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 43, no. 5, Nov. 2021, pp. 165-80, doi:10.24028/gzh.v43i5.244078.