Logvinov, I. ., G. . Boyadzhiev, B. . Srebrov, L. . Rakhlin, G. . Logvinova, and S. Timoshin. “Geoelectric Studies of the Kozloduy Nuclear Power Plant Region, Bulgaria”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 43, no. 6, Feb. 2022, pp. 3-22, doi:10.24028/gzh.v43i6.251549.