Bakarzhiyeva, M. I., A. V. Marchenko, T. V. Rozyhan, E. P. Gadyatskaya, and V. V. Drukarenko. “Magnetic Field and Dike Belts of Eastern Azov Block of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal 38, no. 2 (April 1, 2016): 19–34. Accessed October 7, 2022. http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/107763.