Polyachenko, E., V. Bakhmutov, L. Konstantinenko, M. Teyser-Elenska, M. Kadzyalko-Hofmokl’, T. Scarboviychuk, and V. Yakukhno. “New Results of Paleomagnetic Studies of Red-Colored Silurian Deposits”. Geofizicheskiy Zhurnal 36, no. 3 (June 1, 2014): 34–47. Accessed May 18, 2022. http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116052.