Gordienko, V. V., I. V. Gordienko, O. V. Zavgorodnaya, I.M. Logvinov, and V. N. Tarasov. “Evolution of the Tectonosphere of the Volyn-Podolsk Plate”. Geofizicheskiy Zhurnal 33, no. 6 (December 1, 2011): 30–49. Accessed March 31, 2023. http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116791.