Kuzmenkov, S. G., Yu. A. Kuzmin, P. A. Stulov, R. Sh. Ayupov, V. I. Bulatov, N. O. Igenbaeva, V. I. Isaev, and G. A. Lobova. “Identification of Hard-to-Recover Reserves of Ugra Oil”. Geofizicheskiy Zhurnal 41, no. 4 (September 12, 2019): 114–124. Accessed March 21, 2023. http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/177372.