1.
Gordienko VV, Gordienko IV, Zavgorodnaya OV, Logvinov I, Tarasov VN. Evolution of the tectonosphere of the Volyn-Podolsk Plate. GJ [Internet]. 2011Dec.1 [cited 2023Mar.21];33(6):30-49. Available from: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116791