1.
Stovba S, Khryashevska O. In memory of Igor Vasilyevich Popadyuk (1954-2020). GJ [Internet]. 2020May18 [cited 2023May30];42(2):156-8. Available from: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/203297