DOI: https://doi.org/10.15673/.55/2014.32263

БІОТЕСТУВАННЯ В ОЦІНЮВАННІ БЕЗПЕЧНОСТІ ЗЕРНОВИХ ПЛАСТІВЦІВ

М. Р. МАРДАР, Г. В. Крусир, І. П. Кондратенко, А. І. ЯНІВСЬКА, О. В. МАЛЕЦЬКА

Анотація


Стаття присвячена питанню безпечності харчових продуктів як важливого показника споживних властивостей та визначального критерію їх якості. Оцінено безпечність пшеничних пластівців , які реалізуються на ринку , у торговельній мережі м . Одеси , а також нового виду пластівців на основі нетрадиційної сировини , а саме , чорнозерної пшениці за допомогою методів біотестування . Біотестування використовується для визначення ступеня пошкоджуючого впливу хімічних речовин , потенційно небезпечних для живих організмів шляхом реєстрації змін біологічно значимих показників дослідних тест - об ’ єктів с наступною оцінкою їх стану у відповідності з обраним критерієм токсичності . При проведенні досліджень зернових пластівців застосовували методи з тесторганізмами із різних систематичних груп . Першим методом визначали токсичності пшеничних пластівців за допомогою тест – об ’ єкта інфузорії Colpoda ste і nii, на основі другого метода проводили тестуванні по загибелі ракоподібних Daphnia Magna Straus, третій метод проводили за методикою , заснованою на пророщуванні корінців цибулі звичайної Allium cepa.
За результатами біотестування встановлено , що нові види пластівців із чорнозерної пшениці , а також пластівці відомих торгових марок є нетоксичними , на відмінну від зразка пшеничних пластівців , який був придбаний на ринку м . Одеси . Проведені дослідження дозволило оцінити безпечність продукції , яка розробляється для населення , можливість порівняння її із зерновими пластівцями , які існують на ринку , а також в майбутньому буде розглянуто перспективу виведення на ринок нових видів пластівців із чорнозерної пшениці як безпечного продукту

 


Ключові слова


біотестування; зернові пластівці; безпечність продукту; токсичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» [Електронний ресурс]: за станом на 17 груд. 2009 р./Верховна Рада України. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. – Назва з екрана

Мардар М.Р.Маркетингові дослідження споживчих мотивацій та переваг при виборі зернових пластівців [Текст] /Мардар М.Р. Соц С.М.// Зернові продукти і комбікорми. – 2014. - №1. – с.26-29

Ляшенко О.А, Биоиндикация и биотестирование в охране окружающей среды: учебное пособие / СПб ГТУРП. - СПб., 2012. – 67 с.

Виноходов Д.О. Научные основы битестирования с использованием инфузорий. [Текст]: дис. ... докт. біол. наук: 03.00.23 / Виноходов Дмитрий Олегович; Санкт-Петербургский технологический институт. –2007 – 270 с

ГОСТ Р 52337-2005 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности. – 12 с.

Зайцева И.И.(ЗАО «Центр исследования и контроля воды», г.Санкт-Петербург) определения общей токсичности. –12с

ГОСТ 32536-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для дафний. Чинний 22.10.13. К.: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи – 36с.

Методика определения острой токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по смертности дафний. Москва – 2011.

Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень: Теорія, методи, практика використання / за ред. Олексіва. Т., Брагінського Л. П. – Львів : Світ, 1995. – 440 с.

Федорова А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с