ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ ЯКОСТІ ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ

Автор(и)

  • М. Р. Мардар Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.59/2015.51150

Ключові слова:

управління якістю зерновий продукт, причинно-наслідкові зв’язки, фактори, діаграма Ісікави, формування якості, збереження якості

Анотація

Стаття присвячена питанню використання методу структурного аналізу причинно-наслідкових зв’язків при вияв-
ленні факторів, які впливають на формування та збереження якості зернових продуктів. Метою досліджень було побудо-
ва причинно-наслідкової моделі формування системи управління якістю за допомогою діаграми Ісікави. Причинно-
наслідкова діаграма — це графічне зображення, яке в компактній, логічно впорядкованій формі відображує вплив різних
факторів на кінцевий результат процесу. За допомогою діаграми Ісікави можна не лише визначити склад і взаємозалеж-
ність факторів, що впливають на об'єкт аналізу, але і виявити відносну значущість цих факторів.
На основі досліджень проведено деталізацію причинно-наслідкової діаграми, у результаті визначені фактори пер-
шого порядку, які впливають на формування якості зернових продуктів (якість сировини, розроблення рецептурного складу,
технологія виробництва, обладнання, організація праці) та факторів, які сприяють збереженню якості продуктів (умови
зберігання, транспортування та реалізації продукції). У результаті ідентифікації визначили фактори другого, третього
та наступного порядків, які впливають на якість продукції.
Встановлено, що якість сировини, а саме зерна, залежить від його споживних властивостей, а також від ефекти-
вності його обробки (сушіння, очищення), умов зберігання та транспортування. При розробці нового зернового продукту
необхідно враховувати також технологічні можливості виробництва; ступінь механізації та автоматизації технологіч-
ного процесу; використання сучасної технологічної схеми виробництва; особливості поставок сировини, компонентів, ма-
теріалів; можливості використання існуючого устаткування, його переналагодження й доукомплектування. З технологіч-
них позицій також найбільш важливим факторами формування якості є фактори, зумовлені технічним станом обладнан-
ням його потужністю, метрологічним забезпеченням, наявністю документації.
Важливо не тільки розробити й виробити зерновий продукт із поліпшеними споживними властивостями, важливо
зберегти дані властивості на всьому етапі товароруху. У цьому випадку виробник повинен приділити особливу увагу до-
триманню умов і вимог до транспортування, зберігання й реалізації товарів. Розробник продукції повинен не тільки виро-
бити продукт із поліпшеними споживними властивостями, але також розробити й впровадити всі необхідні заходи щодо
ефективного доведення нового продукту до споживача. У статі, на основі побудови причинно-наслідкової моделі форму-
вання системи управління якістю за допомогою діаграми Ісікави, запропоновані маркетингові заходи, які направлені на
інформування про властивості товару, формування стійкого попиту до нового продукту, а також заходи, які будуть під-
штовхувати потенційного спожива до купівлі.
Отримані результати дають змогу виробникам ефективно управляти формуванням та збереженням якості зерно-
вих продуктів з урахуванням особливостей виробництва, технічних можливостей конкретних підприємств, організації
товаропостачання та реалізації.

Біографія автора

М. Р. Мардар, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

д-р техн. наук, професор

Посилання

Траченко Л.А. Підвищення ефективності управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості. [Текст]: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Траченко Людмила Анатолівна; Одеський державний економічний університет. – О., 2008. –21 с

Мардар М.Р. Наукові основи формування та покращення споживних властивостей нових видів зернових продуктів . [Текст]: дис. … докт. техн. наук: 05.18.15 / Мардар Марина Ромиківна; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Х., 2013. – 366 с.

Белінська, С. Е. Факторний аналіз в управлінні якістю видкозаморожених плодоовочевих продуктів [Текст] / С. Е. Белінська, // Товари і ринки – 2013. – №1. – С. 5-15

Причинно-наслідкова модель формування системи управління якістю на основі діаграми К. Ісікави / Л. А. Рибалко-Рак, В. А. Панченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2013. - Вип. 23. - С. 110-115

Исикава К. Японские методы управления качеством/ К. Исикава; пер. с англ. Под ред. А.В. Галичева.- М.:Экономика, 1988.- 214 с

Опубліковано

2015-10-06

Номер

Розділ

Зерно: технологія та якість