Ставлення учнів старших класів до уроків фізичної культури

Н. В. Криворучко, О. О. Сєдова, В. Ю. Чалий

Анотація


У статті відображено результати дослідження, що відображають самооцінку учнів, стан здоров’я, відношення до уроків фізичної культури, визначення необхідності формування знань з фізичної культури.

Ключові слова


школярі; фізична культура; інтерес;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю., Криворучко Н. В. До питання підвищення інтересу студентів до занять фізичного виховання. [Електронний ресурс] Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.). Харків: ХДАФК, 2016. С. 6–11. – Режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/ua/materiali-internet-konferentsiji-2016.

Азаренков В. М. Шляхи формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів факультету мистецтв. [Електронний ресурс] Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.). Харків: ХДАФК, 2016. С. 12–17. – Режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/ua/materiali-internet-konferentsiji-2016.

Бала Т. М., Масляк І. П. Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7-9-х класів під впливом вправ чирлідингу. Спортивний вісник Придніпров’я: [науково-практичний журнал]. Дніпропетровськ, 2011. № 2. С. 21–23.

Боднар І. Теорія, методика та організація фізичного виховання у спеціальній медичній групі: навч. посіб. для студ. ф-тів фіз. виховання вищ. навч. закл. Львів: ЛДУФК, 2013. 187 с.

Гуртова Т. В., Цьовх Л. П. Шляхи раціоналізації фізичного виховання зі студентами, хворими на ожиріння. [Електронний ресурс] Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.). Харків: ХДАФК, 2016. С. 57–61. – Режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/ua/materiali-internet-konferentsiji-2016.

Король С. А. Оцінка стану соматичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів І курсу технічних спеціальностей. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2014. № 11. С. 23–29.

Криворучко Н. В., Масляк І. П. Динаміка показників фізичної працездатності студенток ВНЗ І–ІІ рівня акредитації під впливом чирлідингу. Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2015. Вип. 129, т. 3. С. 179–182.

Криворучко Н. В., Масляк І. П. Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2016. Випуск 11 (81). C. 56–59.

Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч. посібник. К.: Олімп. л-ра, 2010. 370 с.

Кузьменко И. А., Шестерова Л. Е. Развитие координационных способностей школьников 5–9-х классов с учетом функционального состояния анализаторов. Materiály VІІІ mezinárodní vĕdecko – praktická conference «Dny vĕdy – 2012». Praha: Publishing Hous «Education and Science. 96 s.

Кравчук Я. Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць... 2009. №. 2. С. 67–71.

Мамешина М. А., Масляк І. П., Жук В. О. Стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. № 3 (47). С. 52–56.

Масляк І. П., Мамешина М. А., Жук В. О. Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладах. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2014. № 6 (44). С. 69–72.

Шестерова Л. Є. Шляхи вдосконалення змісту уроків фізичної культури в загальноосвітній школі. Теорія та методика фізичного виховання: науково-методичний журнал. Харків: Вид. „ОВС”, 2003. № 2. С. 18–20.

Bala T. M. The influence of cheerleading exercises on these school children’s physical health of 5–9th forms. Pedagogic, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2012. № 4. Р. 12–16.

Kryvoruchko N.V., Masljak I.P., Zhuravlyova I.N. Impact on the display of power cheerleading ability of university students I-II levels of accreditation. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, 2013, vol.9, pp. 38-42. doi:10.6084/m9.figshare.749696

Maslyak I. P., Krivoruchko N. V. Physical development of students of teacher training college as a result of exercises of cheerleading. Physical education of students. 2016. № 1. P. 55–63.
Copyright (c) 2020 Н. В. Криворучко, О. О. Сєдова, В. Ю. Чалий