СТАН РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

Д. О. Губарева, І. П. Масляк

Анотація


В статті відображено результати визначення рівня рухової підготовленості дітей середнього шкільного віку, а також надано порівняльну характеристику досліджуваних параметрів у статевому та віковому аспектах.

Ключові слова


фізична підготовленість; підлітки; учні; фізичне виховання;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю. Роль і місце фізичного виховання школярів у формуванні навичок здорового способу життя. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків, 2015. Вип. 47. С. 290-300.

Ажиппо О., Кузьменко І. Факторна структура функціонального стану сенсорних систем учнів 6-х класів. Спортивна наука України. 2015. №1(65). С. 7-11.

Ажиппо О. Ю., Мамешина М.А., Масляк І. П. Оцінка фізичного здоров’я школярів середніх класів. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVl Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8–9 грудня 2016 р.) [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2016. С. 3-6.

Бала Т. М., Масляк І. П. Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7-9-х класів під впливом вправ черлідинга. Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. Дніпропетровськ, 2011. № 2. С.21-23.

Бала Т. М., Масляк І. П. Динаміка показників фізичного розвитку школярок 8-9-х класів під впливом вправ черлідингу. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2009. № 1. С. 22-25.

Бала Т. М., Масляк И. П. Изменение уровня развития силовых способностей школьниц средних классов под влиянием упражнений черлидинга. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2009. № 1. С. 22-25.

Криворучко Н., Масляк І. Динаміка показників розвитку координаційних здібностей студентів ВНЗ під впливом вправ чирлідингу. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 17: у 4-х т. Л.: ЛДУФК, 2013. Т.2. С. 87-91.

Кузьменко Ірина. Вплив спеціально спрямованих вправ на функціональний стан зорового та вестибулярного аналізаторів школярів середніх класів. Молода спортивна наука України. Л.: ЛДУФК, 2011. Т.2. С. 110–114.

Мамешина М. А., Масляк І. П., Жук В. О. Стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2015. № 3 (47). С. 52-57.

Масляк І. П. Оптимізація процесу фізичного виховання школярів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. Харків: Вид. “ОВС”, 2006. № 3. С. 5-8.

Огірко Ігор. Духовно-моральні аспекти фізичного виховання. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. №2(18). С. 21-27.

Романенко В. А. Двигательные способности человека. Донецк: УКЦентр, 1999. 336 с.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. К.: Олімпійська література, 2001. 439 с.

Шестерова Л. Є., Кузьменко І. О., Медведєва А. Л. Рівень рухової підготовленості школярів 7–8-х класів Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 20 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. Харків : ХДАФК, 2016. С. 221-228.

Azhippo A.YU., Shesterova L.Ye, Maslyak I.P., Kuzmenko I.A., Bala T.M., Krivoruchko N.V., Mameshina M.A., Sannikova M.V. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2017. №17(4). Р. 2519-2525.

Maslyak I.P., Shesterova L.Ye., Kuzmenko I.A., Bala T.M., Mameshina M.A., Krivoruchko N.V., Zhuk V.O. The Influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children. Sport science. International scientific journal of kinesiology. 2016. №9(2). Р. 20–27.

Shesterova L.Ye., Kuzmenko I.A., Maslyak I.P. Motive Preparedness of School-Age Children Under the Influence of Special Exercises Affecting the State of the Acoustic Analyser. Sport science. International scientific journal of kinesiology. 2017. №10(2). Р.96–104.
Copyright (c) 2019 Д. О. Губарева, І. П. Масляк