ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВНЗ I - II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

М. А. Мамешина, Д. В. Гузієватий

Анотація


У статті представлені показники фізичного здоров’я студентів 16–17-ти років. Зроблено порівняльний аналіз отриманих даних за гендерною ознакою та у віковому аспектах.

Ключові слова


фізичне здоров’я; фізичний розвиток; студенти 16–17-ти років

Повний текст:

PDF

Посилання


Адирхаєв С. Г. Фізична культура в житті студентів з обмеженими можливостями здоров’я / С. Г. Адирхаєв // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 12 – С. 3–9.

Ажиппо О. Ю. Фізичний розвиток студентів ВНЗ I–II рівня акредитації / О. Ю. Ажиппо, Н. В. Криворучко // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : ХДАФК, 2015. – С. 5–8.

Апанасенко Г. Визначення рівня здоров’я дитини допоможе підібрати оптимальне фізичне навантаження / Г. Апанасенко // Освіта України. Офіційне видання міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 3. – С. 5–8.

Бала Т. М. Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7–9-х класів під впливом вправ чирлідингу / Т. М. Бала, І. П. Масляк // Спортивний вісник Придніпров’я : [науково-практичний журнал]. ¬ Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 21–23.

Бурень Н. В. Корекція фізичної підготовленості та функціонального стану студентів технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Н. В. Бурень. – ХДАФК. – Харків, 2010. – 22 с.

Круцевич Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді : [навчальний посібник] / Т. Ю. Круцевич, М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня. – К. : Олімпійська література, 2011. – 236 с.

Лейфа А. В. Социальные основы формирования физической активности студенческой молодежи в аспекте их качества жизни / А. В. Лейфа // Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 3. – С. 35–41.

Масляк І. П. Динаміка показників фізичної працездатності студенток ВНЗ I–II рівня акредитації під впливом чирлідингу / І. П. Масляк, Н. В. Криворучко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – Том III. – С. 179–182.

Мониторинг и коррекция физического здоровья школьников : метод. пособие / [С. Д. Поляков, С. В. Хрущев, И. Т. Корнеева и др.]. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 96 с.

Москаленко Н. Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров`я : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ : 2011. – № 2. – С. 12–16.

Мусахіна Ю. Ю. Орієнтування майбутніх вчителів фізичної культури на зміцнення власного здоров’я / Ю. Ю. Мусахіна, В. В. Бабак, Ю. В. Буров, С. О. Чернобай // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 12. – С. 47–52.

Платонов В. Н. Сохранение и укрепление здоровья людей – приоритетное направление современного здравоохранения / В. Н. Платонов // Спортивная медицина. – 2006. – № 2. – С. 3–14.

Романова В. І. Динаміка фізичної підготовленості студенток старший курсів вищих навчальних закладів на основі різних режимів рухової активності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. наук з фізичного виховання та спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. І. Романова. – ХДАФК. – Харків, 2010. – 20 с.

Самошкіна А. Стан фізичного здоров’я студентів вищих навчальних закладів / А. Самошкіна // Молода спортивна наука України. – 2012. – Т. 2. – С. 184–187.

Футорный С. М. Проблема дефицита двигательной активности студенческой молодежи / С. М. Футорный // Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 3. – С. 75–79.
Copyright (c) 2019 М. А. Мамешина, Д. В. Гузієватий