РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

І. П. Масляк, Ю. А. Веретельникова, О. С. Халемендик

Анотація


В статті відображено результати визначення рівня розвитку окремих параметрів координаційних здібностей школярів старших класів, а також представлено порівняльну характеристику досліджуваних показників у статевому та віковому аспектах.

Ключові слова


координаційні здібності; діти старшого шкільного віку; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бала Т. М. Влияние упражнений чирлидинга на уровень развития координационных способностей школьников 5–6-х классов / Т. М. Бала // Слобожанський науково-спортивний вісник : Збірник наукових статей. – Харків : 2011. – № 4. – С. 14–19.

Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология: Учебное пособие для студентов / Ю. А. Ермолаев. – М. : Спорт Академ Пресс, 2001. – 444 с.

Кузьменко І. О. Зміна рівня розвитку окремих координаційних здібностей школярів середніх класів під впливом спеціально спрямованих вправ / І. О. Кузьменко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 14 : у 4-х т. – Л., 2010. – Т. 2. – 124–130 с.

Кузьменко И. А. Возрастные особенности развития координационных способностей школьников средних классов / И. А. Кузьменко // Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и практики : материалы V международной научно-практической конференции, 19-23 апреля 2012 г. Орел / под ред. д-ра пед. наук профессора В. С. Макеевой. – Орел : Госуниверситет-УНПК, 2012. – С. 25–30.

Лисяк В. Н. Формування інтересу до занять фізичною культурою у школярів 6 – 11-х класів: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидат наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.02. «Фізична культура фізичне виховання різних груп населення» / В. Н. Лисяк. – Харків, 2006. – 22 с.

Марченко С. І. Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухових ігор : автореф. дис. на здобуття наукового наук. ступеня: спец. 24.00.02. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. І. Марченко. – Харків, 2008. – 20 с.

Масляк І. П. Динаміка рівня фізичної підготовленості молодших школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на поліпшення функціонального стану аналізаторів / І. П. Масляк // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал – Київ : НУФВСУ, 2008. – № 4. – С. 47–51.

Масляк І. П. Співвідношення рівня розвитку спритності та витривалості з вестибулярною стійкістю у дітей молодшого шкільного віку / І. П. Масляк // Молода спортивна наука України : Збірник наукових статей з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2004. – Випуск 8. – Т. 2. – С. 226–231.

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей. Учебное пособие / В. А. Романенко. – Донецк : Дон НУ, 2005. – 290 с.

Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія : теорія і практичні аспекти : Підручник / Л. П. Сергієнко. – К. : КНТ, 2010. – 776 с.

Теорія та методика фізичного виховання / Під редакцією Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2013. – Т.1. – 422 с.

Шамардина Г. Н. Основы теории и методики физического воспитания / Г. Н. Шамардина. – Дніпропетровськ : “Пороги”, 2003. – 454 с.
Copyright (c) 2020 І. П. Масляк, Ю. А. Веретельникова, О. С. Халемендик