ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

О. Р. Сидоренко

Анотація


У статті розглядається соціально-педагогічна проблема формування ціннісної орієнтації на здоров’я, здоровий спосіб життя, виділено основні групи здоров’язбережувальних ціннісних орієнтацій та пріоритетних мотивів позитивного ставлення студентів ВНЗ гуманітарних факультетів до занять із фізичного виховання. Визначені провідні чинники, що впливають на посилення інтересу до цих занять.

Ключові слова


студенти; здоров’язбережувальні ціннісні орієнтації; пріоритетні мотиви; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексейчук І. Мотиви занять фізичною культурою і спортому вищій школі / І. Алексейчук, Н. Добровольська, О. Начата // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наукових праць. – Луцьк, 2002. Том 1. – С. 173–175.

Егорычева Э. В. Ценность здоровья и отношение студентов к занятиям физической культурой и спортом / Э. В. Егорычева, А. О. Егорычев // Теорія і практика фізичного виховання. – 2008. – № 1.– С. 601–606.

Канішевський С. М. Умови, стан і перспективи розвитку фізичного виховання у ВУЗах України / С. М. Канішевський, Р. Т. Раєвський // Теорія і практика фізичного виховання. – 2008. – № 1. – С. 139–145.

Канюк С. Психологія мотивацій / С. Канюк – К. : Либідь, 2002. – 304 с.

Куртова Г. Ю. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність виховання сучасних дітей та молоді / Г. Ю. Куртова, Д. М. Іванов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – 2008. – Вип. 55. –С. 168–170.

Литвиненко І. Причини безвідповідального відношення молоді до свого здоров’я / І. Литвинеко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації – нова епоха, нова генерація : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Миколаїв : МДПУ, 2002. – С.173–179.

Марченко О. Формування фізичної культури студентів у процесі навчання у вищих навчальних закладах / О. Марченко // Теорія і практика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 2.– С. 83–84.

Павленко І. О. Формування у студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури / І. О. Павленко, Л. І. Бережна, О. Р. Сидоренко // Теорія і практика фізичного виховання. – 2010. – № 1-2. – Том 1. – С. 605-610.

Павленко І. О. Здоров’язбережувальні технології для використання у навчальному процесі освітніх закладів : метод. рекомендації для викл. та студ. пед. навч. закл. / І. О. Павленко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 57 с.

Пустовалова Е. В. Аксиологический подход к проблеме здоровья в образовании / Е. В. Пустовалова, Ю. А. Лукин // Философия образования. – 2006. – № 1 (15). – 201 с.
Copyright (c) 2019 О. Р. Сидоренко