РІВЕНЬ РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ 7–8-Х КЛАСІВ

Л. Є. Шестерова, І. О. Кузьменко, А. Л. Медведєва

Анотація


В статті висвітлені результати дослідження рівня розвитку рухових якостей школярів середніх класів. Представлений аналіз результатів у статевому, віковому аспектах та порівняння показників з нормами.

Ключові слова


школярі; рухова підготовленість; фізичне виховання; результати

Повний текст:

PDF

Посилання


Бала Т. М. Динаміка показників рівня розвитку бистроти під впливом вправ чирлідингу / Т. М. Бала, І. П. Масляк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. – Вип. 118. – Т. III. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 14–17.

Возний С. С. Здоров’я учнів та перспективи його корекції засобами фізичної культури / С. С. Возний, Б. Г. Кедровський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Збірник наукових праць. – Т. 1, Випуск 12. – Вінниця, 2011. – С. 330–332.

Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / С. Ю. Аксьонова, М. Ю. Варбан, О. А. Васильєв та ін. – К., 2012. – 188 с.

Кузьменко И. А. Развитие координационных способностей школьников 5–9-х классов с учетом функционального состояния анализаторов / И. А. Кузьменко, Л. Е. Шестерова // Materiály VІІІ mezinárodní vĕdecko – praktická conference «Dny vĕdy – 2012». – D íl 95. Tĕlovýchova a sport: Praha. Publishing Hous «Education and Science» s.r.o – 96 stran.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Фізична культура. 5–9 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 240 с.

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей. Учебное пособие / В. А. Романенко. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2005. – 290 с.

Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти : Підручник / Л. П. Сергієнко. – К. : КНТ, 2010. – 776 с.

Теория и методика физического воспитания / [Под редакцией Т. Ю. Круцевич]. – К. : Олимпийская литература, 2003. – Т. 1. – 423 с.

Шестерова Л. Є. Шляхи вдосконалення змісту уроків фізичної культури в загальноосвітній школі / Л. Є. Шестерова // Теорія та методика фізичного виховання. – 2003. – № 2. – С. 18–20.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1 / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 272 с.
Copyright (c) 2020 Л. Є. Шестерова, І. О. Кузьменко, А. Л. Медведєва