Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Інженерна геодезія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

У збірнику "інженерна геодезія" Список літератури слід виділити підзаголовком «Список літератури» та оформити згідно з міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Окремим блоком слід навести всі бібліографічні посилання (References) англійською мовою з транслітерацією оригінальних назв у романському алфавіті (латиницею). Транслітерація, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам BGN/PCGN (для російської мови). Для оформлення списку літератури англійською мовою слід застосовувати стиль APA (www.apastyle.org/).

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. У науково-технічному збірнику «Інженерна геодезія» публікуються статті, які становлять науковий і практичний інтерес. Статті повинні бути раніше не опубліковані і не бути надісланими до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

 2. Відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1 наукові статті мають містити такі елементи: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, висвітлюваних у статті; формулювання мети статті: виклад основного матеріалу дослідження з докладним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки за результатами дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 3. До розгляду приймають статті у форматі Microsoft Word (*.docх) (текст, таблиці, бібліографію друкувати так: поля внизу, ліворуч та праворуч, – 25 мм, вгорі – 20 мм, переплет – 10 мм; інтервал «Множитель» 1,15; кегль 12; розмір шрифту анотації – 12; шрифт Times New Roman). 

 4. Авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі рисунки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу). 

   

 5. На першій сторінці статті у лівому верхньому куті ставиться УДК …, а праворуч, рядком нижче, вказують ініціали та прізвище автора (грубим шрифтом) разом з інформацією про автора (науковий ступінь, звання, місце роботи, посада), нижче по центру – назва статті грубими великими буквами, потім анотація (мовою статті) курсивом, далі сам текст.
 6. Обсяг анотації українською та російською мовами становить 50 – 100 слів, англійською – 150 – 200 слів. Після кожної анотації наводять ключові слова у називному відмінку мовою анотації через кому (не менше трьох слів кожною мовою).

   

 7. Заповнення останньої сторінки повинно бути не менш як 80%.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються науково-технічному збірнику "Інженерна геодезія", погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають збірнику право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у збірнику "Інженерна геодезія".
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у збірнику "Інженерна геодезія".
 3. Політика збірника дає згоду і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

Авторське право на публікацію залишається за авторами.  За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор.

Автори можуть використовувати власні матеріали у інших виданнях за умови посилання на збірник "Інженерна геодезія" як на місце першої публікації та на Київський національний уніврситет будівництва і архітектури" як на Видавця.

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.