Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до статей, що подаються для друку у науковому журналі
“Вісник
ЖДТУ” / Економічні науки

 

Журнал “Вісник ЖДТУ” / Економічні науки включено до переліку видань, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

До редакційно-видавничого відділу необхідно представити:

–         файл статті, набраний в редакторі Місrоsоft Wогd;

–         рецензію доктора наук певної галузі (за тематичною спрямованістю статті);

–         роздруківку тексту статті, що відповідає наданому файлу.

В одному номері “Вісника” може бути видана лише одна стаття автора (як власна, так і у співавторстві).

 

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та у відкритому доступі  в електронному архіві університету eztuir.ztu.edu.ua та на сайті журналу (http://ven.ztu.edu.ua/). Автор надає право редакційній колегії на рецензування та відхилення поданих для опублікування матеріалів.

До наукових журналів приймаються статті теоретичного та методологічного характеру з відповідної тематики.

Редакційні колегії підтримують світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому видання практикують подвійне рецензування рукописів, у тому числі «сліпе». Рецензування є невід'ємною частиною наукової публікації, що підтверджує її високу якість.

 

УВАГА! Весь текст представленої статті повинен бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – по 2 см.

 

У “Вісник ЖДТУ” / Економічні науки – українською, російською,
англійською, польською, французькою мовами.

 

Рисунки до статті необхідно виконати у тому ж редакторі за допомогою функції "Створити малюнок'', а не виконувати малюнок поверх тексту! Не допускаються рисунки, виконані як растрові зображення або такі, що не піддаються редагуванню. Всі текстові написи на рисунках виконувати тільки в кадрах або текстових рамках (frame). Розмір рисунка не повинен виходити за рамки полів. Крім того, рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Не допускаються використання кольорів у рисунках та діаграмах.

 

Вимоги до оформлення статті

 

Параметри сторінки:

– розмір сторінки – стандартний А4, тобто 210´297 мм, орієнтація книжкова;

– поля – 20 мм з усіх боків;

– колонтитули – 17 мм;

– сторінки без нумерації;

– слова без перенесень;

– лапки «» («текст»);

– виділення текстового фрагменту – курсив або підкреслювання (кольорове виділення не допускається);

– таблиці в Word, без заливки, ширина не повинна перевищувати 15 см.

– мінімальний обсяг статті має становити 5 сторінок.

 

Послідовність структурних елементів статті

 

1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів, розмір 9 пунктів).

2. Ініціали та прізвища авторів (гарнітура "Тіmes New Roman", розмір 14 пунктів, напівжирним, виключка вправо); їх вчений ступінь, посада чи професія, місце роботи або назва навчального закладу.

3. Назва статті (гарнітура "Тіmes New Roman", розмір 14 пунктів, прописними літерами, напівжирним, по центру).

4. Анотація українською мовою (гарнітура "Тіmes New Roman", розмір 14 пунктів, курсивом).

5. Ключові слова (гарнітура "Тіmes New Roman", розмір 14 пунктів, курсивом, по ширині, через розділовий знак "крапка з комою").

6. Текст статті (гарнітура "Тіmes New Roman", розмір 14 пунктів, в одну колонку, по ширині).

Параметри абзацу:

– перший рядок – 6 мм;

– відступи зліва та справа – 0 мм;

– інтервал між рядками – 1,5;

– інтервал перед абзацом та після нього – 0 пунктів.

Наукова стаття повинна відповідати вимогам ВАК України та мати таку структуру текстової частини:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор.
 • Постановка завдання (формулювання мети статті).
 • Викладення основного матеріалу.
 • Висновки та перспективи подальших розвідок.

7. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Eguation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі Місгоsоft Word for Windows). Нижче наведені параметри для цього редактора. Увага! Всі параметри в статтях повинні повністю відповідати наведеним нижче формам (рис. 1 та рис. 2).

 

 

8. Всі буквені позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті повинні бути однакові як за розміром, так і за гарнітурою. Допускаються виділення напівжирним шрифтом, курсивом та підкреслення за бажанням автора статті, але це повинні бути тільки варіації шрифту однієї гарнітури "Тіmes New Roman", при цьому не допускається збільшення розміру шрифту.

Підписи під рисунками та назви таблиць виконувати курсивом з виключкою по центру.

Всі абревіатури та скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті.

9. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у статті цитат, цифрових і фактичних даних. Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із вказуванням номеру позиції у списку літератури і сторінки. Наприклад, [5, с. 15].

10. Список використаної літератури наводиться наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом. Він повинен складатися не менш ніж з 10 джерел.

11. Додатково список використаної літератури повинен бути транслітеровано латиницею (References) (можна використовувати http://translit.net/ru/?account=bgn для російської та http://translit.net/ua/для української) та оформлений Гарвардським стилем (BSI). 

Приклади оформлення списку літератури (REFERENCES) Гарвардським стилем (BSI).

12. Відомості про авторів статті повинні бути наведені за єдиним зразком у вказаному порядку: прізвище (прописними літерами), ім’я та по батькові (повністю); наукове звання; посада чи професія, місце роботи; наукові інтереси (обов’язково); телефон, E-mail.

13. Дата надходження статті до редакції (після тексту надрукованого матеріалу).

14. Ініціали та прізвище автора, назва статті та анотація, ключові слова російською та англійською мовами (гарнітура"Тіmes New Roman", розмір 14 пунктів, по ширині).

Використання автоматичного перекладу наукового тексту (статті, анотації, ключових слів) не допускається. Переклад має бути належної якості.

Анотація до наукової статті має виконувати функцію незалежного від самої статті джерела інформації. Вона дозволяє оцінити публікацію, визначити свою зацікавленість нею, зробити посилання та запит на повний текст тощо. Анотація повинна містити до 2000 друкованих знаків.

Тому анотація до наукової статті повинна відповідати таким вимогам:

–         інформативність (не містити загальних понять);

–         оригінальність (не бути “калькованим” послівним перекладом);

–         змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень);

–         структурованість (мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки);

–         мовна грамотність;

–         використання спеціальної англомовної термінології.


Звертаємо увагу на те, що використання історичних довідок та опис раніш опублікованих видань в анотаціях є неприпустимим. Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися у її тексті.

 

Відсутність будь-якого з пунктів переліку, зазначеного вище; рецензії; невідповідність вимогам до оформлення; наявність орфографічних, граматичних, стилістичних помилок; автоматичний переклад елементів матеріалу є підставою для відмови в прийнятті статті.

Автор несе відповідальність за додержання вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права та достовірність наведених фактичних даних (цитат, посилань, імен, назв тощо).

Автор дає згоду на те, що пряме чи опосередковане використання ЖДТУ поданих матеріалів здійснюється без виплати авторської винагороди, а також відмовляється від права на одержання грошової суми від продажу примірників журналу.

 

Вартість додаткових послуг:

 1. Переклад анотації англійською (2 000 друк. знаків) – 60 грн.
 2. Оформлення списку літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (10 найменувань) – 30 грн.
 3. Оформлення списку літератури Гарвардським стилем (10 найменувань) – 50 грн.

 

Статті до фахового видання „ВІСНИК ЖДТУ”/ Економічні науки  приймаються у такі терміни:

№ 1  – до 20.02.

№ 2 – до 25.05.

№ 3 – до 25.08.

№ 4 – до 25.11.

 

Публікація статей у журналі "Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки" платна. За одну повну чи неповну сторінку матеріалу стягується плата у розмірі 40 грн. Сплата коштів здійснюється за надісланим автору рахунком лише після завершення процесу рецензування статті в редакції журналу та рекомендування її до друку.

Друкований примірник коштує 100 гривень. 

Про намір його придбати повідомляти під час подачі публікації


 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів
 2. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 

Положення про авторські права

Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та у відкритому доступі в електронному архіві університету та на сайті журналу.

 

Положення про конфіденційність

Процедура рецензування є анонімною як для автора, так і для рецензента. Її здійснюють два рецензенти незалежно один від одного. Як рецензент виступає член редакційної колегії фахового видання та сторонній висококваліфікований фахівець, якій має глибокі знання за певним науковим напрямом та необхідний досвід роботи.

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.