Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал включає статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту.
Журнал призначено для викладачів, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, наукових працівників та інших фахівців галузі

Тематика:
 • Фізичне виховання різних груп населення
 • Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації
 • Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту
 • Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація
 • Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті
 • Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту
 • Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФIЗИЧНА РЕАБIЛIТАЦIЯ ТА ФIЗИЧНА РЕКРЕАЦIЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ І ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УПРАВЛІНСЬКІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ, СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФКІС

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Журнал використовує політику подвійного сліпого рецензування.

Процес рецензування передбачає наступне.

 • Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
 • Після рішення редакторів представлені рукописи направляються рецензенту, працюючому у відповідній області.
 • Коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється.

 

Періодичність публікації

 Журнал виходить 1 раз на 2 місяці:

№ 1 - Лютий (подання статті - до 20.01)
№ 2 - Квітень (подання статті - до 20.03)
№ 3 - Червень (подання статті - до 20.05)
№ 4 - Серпень (подання статті - до 20.07)
№ 5 - Жовтень (подання статті - до 20.09)
№ 6 - Грудень (подання статті - до 20.11)

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Copyright & Policies on self-archiving

Our publication uses the statute of copyright CREATIVE COMMONS for public access journals.

 •  The authors reserve the right to authorship of their work and pass the journal right of first publication of this work under the terms of license Creative Commons Attribution License, which allows other persons to freely spread the published work with the obligatory reference to the author of the original work and its first publication in this journal.
 •  Authors have the right to make self maintained additional agreement to non-exclusive spreading of the work in the form, which it was published by this journal (for example, to place the work in electronic storage of establishment or publish as part of the monograph), under the term of maintaining the reference to the first publication of the work in this journal.
 •  Authors have the rightarchive their work in open access repositories as non-peer-reviewed «pre-prints».
 •  Authors have the right archive their article in open access repositories as «post-prints».

 

 

The publication ethics & conflicts of interest

Journale "SLOBOZANS`KIJ NAUKOVO-SPORTIVNIJ VISNIK" in its activity adheres to the principles of transparency and best practice of scientific publications, formulatedCommittee on Publication Ethics (COPE), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), World Association of Medical Editors (WAME).

 During the publication, the editorial board of the journal follows the international rules of copyright protection, the current laws of Ukraine, international publication standards. The decision to publish is taken by the editorial board on the basis of objective and independent analysis. The editors adhere to the policy of conflict of interest and the policy of financial support.

 Editorial board of the journal is responsible for the publication of works of authorship and adheres to the following basic principles of activity:

 • The editors of the journal are based on the reliability of the data presentation and the scientific significance of the work in question when deciding on publication.
 • Editors assess the intellectual content of manuscripts regardless of race, gender, sexual orientation, religious beliefs, origin, nationality, social status or political preferences of authors.
 • Unpublished data obtained from submitted manuscripts for consideration are not used for personal purposes and are not transferred to third parties without the written consent of the author. Information and ideas received during editing and related to possible benefits remain confidential and are not used for personal gain.
 • Editors do not allow the publication of information, if there is sufficient reason to believe that this is plagiarism.
 • Editors of the journal comply with the rules for the processing of personal data established by the General Data Protection Regulations (EU Regulation 2016/679 of April 27, 2016 or the GDPR - General Data Protection Regulation).

 

------------------------------------------------------------------

 

Журнал «Слобожанський науково-спортивний вісник» у своїй діяльності дотримується Принципів прозорості та кращої практики наукових публікацій, що сформульовані Committee on Publication Ethics (COPE), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), World Association of Medical Editors (WAME).

 Під час публікації редколегія журналу слідує за міжнародними правилами захисту авторських прав, чинними законами України, міжнародними стандартами публікації. Рішення про публікацію приймається редакційною колегією на основі об'єктивного та незалежного аналізу. Редакція дотримується політики конфлікту інтересів та політики фінансової підтримки.

 Редакція журналу несе відповідальність за публікацію авторських творів та дотримується таких основних принципів діяльності:

 • Редактори журналу ґрунтуються на достовірності подання даних та наукової значимості розглянутої роботи при прийнятті рішення щодо публікації.
 • Редактори оцінюють інтелектуальний вміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, національності, соціального статусу або політичних уподобань авторів.
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених рукописів на розгляд, не використовуються в особистих цілях і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані під час редагування та пов'язані з можливими перевагами, залишаються конфіденційними та не використовуються з метою отримання особистої вигоди.
 • Редактори не дозволяють публікувати інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що це плагіат.
 • Редакція журналу дотримується правил обробки персональних даних, що встановлені Загальним регламентом щодо захисту даних (Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля2016 г. або GDPR — General Data Protection Regulation).