Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал включає статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту.
Журнал призначено для викладачів, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, наукових працівників та інших фахівців галузі

Тематика:
 • Фізичне виховання різних груп населення
 • Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації
 • Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту
 • Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація
 • Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті
 • Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту
 • Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФIЗИЧНА РЕАБIЛIТАЦIЯ ТА ФIЗИЧНА РЕКРЕАЦIЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ І ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УПРАВЛІНСЬКІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ, СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФКІС

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Журнал використовує політику подвійного сліпого рецензування.

Процес рецензування передбачає наступне.

 • Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
 • Після рішення редакторів представлені рукописи направляються рецензенту, працюючому у відповідній області.
 • Коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється.

 

Періодичність публікації

 Журнал виходить 1 раз на 2 місяці:

№ 1 - 28.02 (подання статті - до 20.01)
№ 2 - 30.04 (подання статті - до 20.03)
№ 3 - 30.06 (подання статті - до 20.05)
№ 4 - 31.08 (подання статті - до 20.07)
№ 5 - 31.10 (подання статті - до 20.09)
№ 6 - 31.12 (подання статті - до 20.11)

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Copyright & Policies on self-archiving

Our publication uses the statute of copyright CREATIVE COMMONS for public access journals.

 •  The authors reserve the right to authorship of their work and pass the journal right of first publication of this work under the terms of license Creative Commons Attribution License, which allows other persons to freely spread the published work with the obligatory reference to the author of the original work and its first publication in this journal.
 •  Authors have the right to make self maintained additional agreement to non-exclusive spreading of the work in the form, which it was published by this journal (for example, to place the work in electronic storage of establishment or publish as part of the monograph), under the term of maintaining the reference to the first publication of the work in this journal.
 •  Authors have the rightarchive their work in open access repositories as non-peer-reviewed «pre-prints».
 •  Authors have the right archive their article in open access repositories as «post-prints».

 

 

The publication ethics & conflicts of interest

Journale "SLOBOZANS`KIJ NAUKOVO-SPORTIVNIJ VISNIK" in its activity adheres to the principles of transparency and best practice of scientific publications, formulatedCommittee on Publication Ethics (COPE), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), World Association of Medical Editors (WAME).

 During the publication, the editorial board of the journal follows the international rules of copyright protection, the current laws of Ukraine, international publication standards. The decision to publish is taken by the editorial board on the basis of objective and independent analysis. The editors adhere to the policy of conflict of interest and the policy of financial support.

 Editorial board of the journal is responsible for the publication of works of authorship and adheres to the following basic principles of activity:

 • The editors of the journal are based on the reliability of the data presentation and the scientific significance of the work in question when deciding on publication.
 • Editors assess the intellectual content of manuscripts regardless of race, gender, sexual orientation, religious beliefs, origin, nationality, social status or political preferences of authors.
 • Unpublished data obtained from submitted manuscripts for consideration are not used for personal purposes and are not transferred to third parties without the written consent of the author. Information and ideas received during editing and related to possible benefits remain confidential and are not used for personal gain.
 • Editors do not allow the publication of information, if there is sufficient reason to believe that this is plagiarism.
 • Editors of the journal comply with the rules for the processing of personal data established by the General Data Protection Regulations (EU Regulation 2016/679 of April 27, 2016 or the GDPR - General Data Protection Regulation).

 

------------------------------------------------------------------

 

Журнал «Слобожанський науково-спортивний вісник» у своїй діяльності дотримується Принципів прозорості та кращої практики наукових публікацій, що сформульовані Committee on Publication Ethics (COPE), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), World Association of Medical Editors (WAME).

 Під час публікації редколегія журналу слідує за міжнародними правилами захисту авторських прав, чинними законами України, міжнародними стандартами публікації. Рішення про публікацію приймається редакційною колегією на основі об'єктивного та незалежного аналізу. Редакція дотримується політики конфлікту інтересів та політики фінансової підтримки.

 Редакція журналу несе відповідальність за публікацію авторських творів та дотримується таких основних принципів діяльності:

 • Редактори журналу ґрунтуються на достовірності подання даних та наукової значимості розглянутої роботи при прийнятті рішення щодо публікації.
 • Редактори оцінюють інтелектуальний вміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, національності, соціального статусу або політичних уподобань авторів.
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених рукописів на розгляд, не використовуються в особистих цілях і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані під час редагування та пов'язані з можливими перевагами, залишаються конфіденційними та не використовуються з метою отримання особистої вигоди.
 • Редактори не дозволяють публікувати інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що це плагіат.
 • Редакція журналу дотримується правил обробки персональних даних, що встановлені Загальним регламентом щодо захисту даних (Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля2016 г. або GDPR — General Data Protection Regulation).

 

CrossMark Policy Page

CrossMark is a multi-publisher initiative to provide a standard way for readers to locate the current version of a piece of content. By applying the CrossMark logo Publisher Name is committing to maintaining the content it publishes and to alerting readers to changes if and when they occur.
Clicking on the CrossMark logo will tell you the current status of a document and may also give you additional publication record information about the document.

 

 

Article correction and retraction policy


This document sets out the policy of IUCr Journals concerning article correction and retraction.

Corrections are published if the publication record is seriously affected, for example with regard to the scientific accuracy of published information, or the reputation of the authors, or the reputation of the journal. Corrections that do not affect the contribution in a material way or significantly impair the reader's understanding of the contribution (e.g. a spelling mistake or grammatical error) will not be published.

When an amendment is published, it is linked bi-directionally to and from the article being corrected. A PDF version of the correction is added to the original article PDF so that the original article PDF will remain the same as the printed page and readers downloading the PDF will receive the original article plus amendment.

Amendments are published in the article category "Addenda and Errata" and will be further classified as an "Erratum", "Corrigendum", "Addendum" or "Retraction". All such amendments should be as concise as possible, containing only material strictly relevant to the contribution being corrected. In very rare circumstances, the IUCr also reserves the right to remove articles.

Errata

Errata concern the amendment of mistakes introduced by the journal in editing or production, including errors of omission such as failure to make factual proof corrections requested by authors within the deadline provided by the journal and within journal policy. Errata are generally not published for simple, obvious typing errors, but are published when an apparently simple error is significant (for example, a greek mu for an 'm' in a unit, or a typing error in the corresponding author's email address).

If there is an error in a figure or table, the usual procedure is to publish a sentence of rectification. A significant error in the figure or table is corrected by publication of a new corrected figure or table as an erratum. The figure or table is republished only if the editor considers it necessary. If the colours of histogram bars were wrongly designated in the figure legend, for example, a sentence of correction would be published as an erratum; the entire figure would not be reproduced.

Correction

Corrigenda submitted by the original authors are published if the scientific accuracy or reproducibility of the original paper is compromised. IUCr journals will publish corrigenda if there is an error in the published author list, but not usually for overlooked acknowledgements.

Readers wishing to draw the journal's attention to a significant published error should submit their comments as a "Letter to the Editor". Such "Letters to the Editor" will be carefully reviewed by unrelated and neutral referees. On editorial acceptance, the paper will be sent to the authors of the original paper to provide an opportunity for their early response.

Addenda

Addenda are judged on the significance of the addition to the interpretation of the original publication. Addenda do not contradict the original publication, but if the authors inadvertently omitted significant information available to them at the time, this material will be published as an addendum after peer review.

Retractions

Retractions are judged according to whether the main conclusion of the paper is seriously undermined as a result, for example, of subsequent information coming to light of which the authors were not aware at the time of publication. In the case of experimental papers, this can include e.g. further experiments by the authors or by others which do not confirm the main experimental conclusion of the original publication.

Readers wishing to draw the editors' attention to published work requiring retraction should first contact the authors of the original paper and then write to the journal, including copies of the correspondence with the authors (whether or not the correspondence has been answered). The editors will seek advice from reviewers if they judge that the information is likely to draw into question the main conclusions of the published paper.

Infringements of professional ethical codes, such as multiple submission, bogus claims of authorship, plagiarism, fraudulent use of data, or the like, will also result in an article being retracted.

All coauthors will be asked to agree to a retraction. In cases where some coauthors decline to sign a retraction, the editors reserve the right to publish the retraction with the dissenting author(s) identified.


Article removal

In very rare circumstances it may be necessary to remove an article from the online journal. This will only occur where the article is clearly defamatory, or infringes others' legal rights, or where the article is, or there is good reason to expect it will be, the subject of a court order, or where the article, if acted upon, might pose a serious health risk.

In these circumstances, while the bibliographic information (title and authors) will be retained online, the text will be replaced with a page indicating that the article has been removed for legal reasons.