DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.006

Динаміка фізичної підготовленості студентів під час секційних занять кросфітом та футболом

Валерій Григор’єв

Анотація


Мета: оцінити вплив занять кросфітом та футболом у рамках секційної роботи з фізичного виховання на динаміку фізичної підготовленості студентів.

Матеріал і методи: дослідження рівня фізичної підготовленості студентів здійснювалося за допомогою двох тестувань: до та після впровадження експериментальних методик у групах обстеження. Були сформовані дві експериментальні (18 дівчат, 16 хлопців) та дві контрольні групи (по 22 дівчини та хлопці) зі студентів 2 курсу Херсонського державного університету.

Результати: здійснено аналіз фізичної підготовленості студентів університету під впливом занять кросфітом та футболом в рамках секційної роботи з фізичного виховання за динамікою показників розвитку швидкісних, силових і швидкісно-силових якостей, розвитку спритності та гнучкості.

Висновки: використання розроблених методичних підходів щодо застосування секційних форм фізичного виховання посприяло суттєвішим змінам у показниках фізичної підготовленості. 


Ключові слова


студенти; фізичне виховання; кросфіт; футбол; фізична підготовленість; секційна робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевич, Н.О., Тонконог, О.С. (2017), "Вплив занять кросфітом на формування мотивації студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом", Молодий вчений, № 2 (42), С. 113-117, режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/27.pdf

Біліченко, О.О. (2014), Гендерні особливості формування мотивації до занять фізичним вихованням у студентів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук фіз. вих. і спорту, Дніпро, 21 с.

Бондарев, Д.В. (2008), "Оценка интенсивности специфических упражнений футбола при выполнении их студентами", Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, Луцьк, Т.2, C. 20-23.

Галюза, С.С. (2013), Розвиток фізичних здібностей студенток університетів в процесі занять футболом: автореф. дис. канд. пед. наук, Луганськ, 20 с.

Зиннатнуров, А.З., Панов, И.И. (2014), "Кроссфит как направление совершенствования процесса физического воспитания в вузе", Известия Тул. гос. ун-та: Физическая культура. Спорт, № 1, С. 14-19.

Кокорев, Д.А., Выприков, Д.В., Везеницин, О.В. (2016), "Методика использования функционального многоборья (кроссфита) в процессе физического воспитания студентов", Теория и практика физ. культуры, 2016, № 9, С. 16-18.

Маляр, Е.І. (2007), "Вплив засобів футболу на рівень функціональної підготовленості студентів-податківців", Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. вих. і спорту, № 7, С. 101-104.

Носко, М.О., Данілов, О.О., Маслов, В.М. (2011), Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології, Видавничий Дім "Слово", Київ.

Оксьом, П.М., Шумаков, О.В. (2007), "Міні-футбол – ефективний засіб фізичного виховання студенток вищого педагогічного навчального закладу", Проблеми та перспективи розвитку ігрових видів спорту: зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, С. 54-58.

Сергієнко, Л.П. (2007), Тестування рухових здібностей школярів, Олімпійська література, Київ.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Валерій Григор’єв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge