DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.019

Дослідження актуальності занять з оздоровчої аеробіки для жінок першого зрілого віку

Тетяна Синиця, Людмила Шестерова

Анотація


Мета: встановити рівень та пріоритетні види рухової активності жінок першого зрілого віку.

Матеріал і методи: у ході дослідження використовувався метод аналізу та узагальнення науково-методичної літератури.

Результати: встановлено, що на сьогодні спостерігається негативна динаміка рухової активності дорослого населення України,у тому числі жінок першого зрілого віку. Широкого поширення в системі їх оздоровлення набувають фітнес-технології.

Висновки: аналіз досліджень показав, що переважна більшість жіночого населення України має низький рівень функціонального стану, що пов’язано з браком часу та відсутністю бажання відвідувати спортивно-оздоровчі заняття.


Ключові слова


жінки; рухова активність; здоров’я; спосіб життя; оздоровча аеробіка; фітнес

Повний текст:

PDF

Посилання


Акулова, В. (2016), "Підходи до побудови профілактико-оздоровчих занять жінок другого зрілого віку", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(54), С. 7-10.

Белокопытова, Ж.А. (2006), Содержание и методика оздоровительных занятий по аэробике, НУФВСУ, Киев.

Кійко, В. (2016), "Використання оздоровчої аеробіки як засобу професійно-прикладної підготовки студентів гуманітарного профілю", Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту, Вип. 20, Т. 3-4, С. 80-84.

Гамалий, Н.В. (2009), "Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании женщин первого зрелого возраста", Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 3, С. 33-40.

Медичний центр фізичної терапії та медицини болю «Інново» (2016), "Глобальні рекомендації щодо фізичної активності для здоров’я", режим доступу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/25/9789241599979-ukr.pdf

Данилевич, М.В., Грибовська, І.Б., Веретко, І.А. (2006), "Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок", Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики: зб. наук. матеріалів, Львів, С. 44-48.

Дегтярева, Е.И. (1998), Новые виды и формы физической активности среди женщин в зарубежных странах и России: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теор. и метод. физ. восп., спорт. тренировки, оздоров. и адапт. физ. культуры”, Москва, 22 с.

Диско, Л.Г. (2009), Организационно-педагогические условия физического воспитания женщин, проживающих в северных регионах: на примере занятий фитнесом: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теор. и метод. физ. восп., спорт. тренировки, оздоров. и адапт. физ. культуры”, Сибирский государственный технологический университет, Красноярск, 24 с.

Жерносек, А.М. (2007), Технологии применения занятий степ-аэробикой в оздоровительной тренировке: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теор. и метод. физ. восп., спорт. тренировки, оздоров. и адапт. физ. культуры”, Российский государстенный университет физизической культуры, спорта и туризма, Москва, 24 c.

Журавлева, Ю.С. (2008), Исследование эффективности оздоровительной аэробики в различные сезоны года: дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук: спец. 03.00.13 «Физиология», ГОУВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, 160 с.

Ільницький, І. (2014), "Вплив фізичної активності на здоров'я людини", Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення, Вип. 17, Львів, С. 177-179.

Ісаєва, М.В., Коник, Л.В., Спузяк, В.Б. (2008), "Удосконалення фізичної підготовки майбутніх учителів засобами танцювальної аеробіки", Теорія і методика фізичного виховання, №4, С. 10-12.

Козій, Т.П., Тарасова, О.О. (2012), "Вплив фізичних навантажень під час занять аквааеробікою та шейпінгом на динаміку антропометричних показників жінок", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, С. 96-101.

Кутек, Т., Погребенник, Л. (2004), "Оздоровча аеробіка як ефективний засіб зміцнення здоров’я жінок 20–30 років", Молода спортивна наука України: зб. наук. пр., Львів, Вип. 8, Т. 3, С. 188-192.

Максимова, К., Мулик, В. (2014), "Моніторинг стану здоров’я й рівня фізичного розвитку жінок першого, другого зрілого віку, що відвідують оздоровчі фітнес-заняття", Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини, Вип. 18, Т. 4, С. 63-68.

Мороз, О.О., Чорнокоза, Л.В. (2000), Спортивно-оздоровча аеробіка і шейпінг: метод. вказівки, Рута, Чернівці.

Мосейчук, Ю., Мороз, О. (2014), "Взаємозв’язок рівня рухової активності та показників маси та складу тіла жінок першого періоду зрілого віку", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, Вип. 2, С. 75-78.

Нестерова, Т.В., Слюсар, К.Ю., Заярна, О.В. (2014), "Форми та засоби оптимізації рухової активності як фактора підвищення працездатності викладачів-жінок гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка", Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення (у циклі Анохінських читань): матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, С. 59-68.

Істомін, А.Г., Шандренко, Т.О., Нікітін, М.В. та ін. (2014), Оздоровчий вплив аеробіки на функціональний стан студентів-медиків: метод. вказ. для студентів-медиків І–ІІ курсу, Харків, ХНМУ.

Погасій, Л.І. (2003), Аеробіка як засіб підвищення працездатності студентів КНТЕУ: метод. вказівки, Київ.

Президент України (2016), "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»", Указ № 42/2016, чинний в редакції від 09.02.2016 р., режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/42/2016

Рогова, Р.В. (2010), Теория и методика физической культуры и спорта, РИО ГАГУ, Горно-Алтайск.

Романенко, В.В., Куц, О.С. (2003), Рухова активність і фізичний стан студенток вищих навчальних закладів: навчальний посібник для викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів, ВДПУ, Вінниця.

Сизова, Н.В. (2007), "Методика занятий оздоровительной аэробикой в процессе физического воспитания студенток вуза", Теория и практика физ. культуры, № 4, С. 64.

Синиця, С.В., Шестерова, Л.Є. (2011), Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення: навч. посіб., ПНПУ, Полтава.

Синиця, Т.О. (2016), "Визначення провідних мотивів жінок І зрілого віку до відвідування занять з оздоровчої аеробіки", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1, С. 53-57.

Скидан, А.А., Врублевский, Е.П. (2016), "Особенности соматометрических и мотивационных характеристик женщин зрелого возраста, занимающихся шейпингом", Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, №3, С. 131.

Круцевич, Т.Ю. (2008), Теорія і методика фізичного виховання: в 2 т., Олімпійська література, Т. 2, С. 320-350.

Просвірніна, С.С., Мішньова, Л.М. (2002), Теорія і практика викладання танцювальної аеробіки в закладах вищої освіти: метод. рекомендації, ВПЦ «Київський університет», Київ.

Хоули, Э.Т., Френкс, Б.Д. (2000), Оздоровительный фитнесс, пер. с англ. Аллы Ященко, Олимпийская література, Київ.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Тетяна Синиця, Людмила Шестерова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge