DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-3.001

Аналіз результатів впровадження експериментальної методики комплексного розвитку рухових якостей і засвоєння елементів техніки юних важкоатлетів 10–12 років

Євген Бугайов, Віктор Джим, Ольга Болтєнкова

Анотація


Мета: виявлення впливу експериментальної методики на розвиток рухових якостей і засвоєння елементів техніки юних важкоатлетів 10–12 років.

Матеріал і методи: у даному дослідженні брали участь юнаки 10–12 років, які займаються в секціях важкою атлетикою в ДЮСШ ХТЗ, а також в спортивному інтернаті № 2 міста Харкова. Досліджувані були розподілені на дві групи, контрольну і експериментальну, по 24 спортсмени 10–12 років у кожній. На момент початку експерименту достовірної різниці між групами у тестах, що використовувались для визначення рівня фізичної і технічної підготовленості, не виявлено.

Результати: представлена експериментальна методика комплексного розвитку рухових якостей і засвоєння елементів техніки важкої атлетики юних спортсменів. Сполучення засвоєння елементів техніки і фізичних вправ ефективніше за акцентоване вирішення кожного із елементів.

Висновки: встановлено, що поєднання навчання елементам техніки важкої атлетики з розвитком рухових якостей в експериментальній групі дозволило більш ефективно вирішувати обидва завдання – засвоєння елемента техніки і розвитку рухових якостей.


Ключові слова


підготовка важкоатлетів; рухові якості; елементи техніки; спортивні результати

Повний текст:

PDF

Посилання


Верхошанский, Ю.В. (2013), Основы специальной силовой подготовки в спорте, Советский спорт, Москва.

Гавердовский, Ю.К. (2007), Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика, Физкультура и Спорт, Москва.

Дворкин, Л.С. (2005), Тяжелая атлетика, Советский спорт, Москва.

Джим, В.Ю. (2013), "Сравнительный анализ техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №11, С. 10-16.

Доронин, А.М. (1992), Скоростно-силовая подготовка спортсменов с использованием машины управляющего воздействия: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук, ГЦОЛИФК, Москва, 28 с.

Евдокимов, Б.С. (1971), "Оценка уровня специальной подготовки физической подготовленности тяжелоатлета", Тяжелая атлетика, Физкультура и спорт, Москва, С. 118-123.

Ипполитов, Н.С. (1975), Исследование прогностической значимости скоростно-силовых качеств у подростков при отборе для занятий тяжелой атлетикой: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. пед. наук, Ленинград, 24 с.

Коробков, А.В. (1964), Исследование взаимосвязи развития физических качеств и обучения технике тяжелоатлетических упражнений: автореферат. дис. канд. пед. наук, Москва, 25 с.

Лапутин, H.A. (2004), Специальные упражнения тяжелоатлета, Физкультура и спорт, Москва.

Медведев, А.С., Фролов, А.И., Фураев, А.Н. (1980), "Скоростно-силовые качества тяжелоатлетов высокой квалификации и их взаимосвязь с техническим мастерством", Тяжелая атлетика, ФиС, Москва, С. 33-34.

Михайлюк, М.П. (1977), "Скоростно-силовая подготовка квалифицированных тяжелоатлетов", Тяжелая атлетика, Физкультура и спорт, Москва, С. 46-48.

Олешко, В.Г. (2011), Підготовка спортсменів у силових видах спорту, ДІА, Київ.

Платонов, В.Н. (2015a), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. В 2 кн., Кн. 1, Олимп. лит, Киев.

Платонов, В.Н. (2015b), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. В 2 кн., Кн. 2, Олимп. лит, Киев.

Півень, О.Б., Джим, В.Ю. (2014), "Удосконалення тренувального процессу спортсменів силових видів спорту з урахуванням їх біоритмів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5 (43), С. 65-69.

Півень, О.Б., Дорофєєва, Т.І. (2017), "Залежність спортивного результату від даних фізичного розвитку, морфофункціональної та спеціальної силової підготовленості важкоатлетів на етапі попередньої базової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4 (60), С. 75-85.

Фарфель, B.C. (1963), "Двигательные качества штангистов", Трибуна мастеров тяжелой атлетики, Физкультура и спорт, Москва.

Филин, В.П. (1970), Проблема совершенствования двигательных (физических) качеств детей школьного возраста в процессе спортивной тренировки: автореф. дисс. на соискание уч. степени д-ра. пед. наук, Москва, 55 с.

Черняк, А.В. (1970), "Скоростно-силовая подготовка спортсменов-разрядников", Тяжелоатлет: сборник статей в помощь тренеру, ФиС, Москва, С. 28-36.

Cornelius, A.E., Brewer, B.W. & Van Raalte, J.L. (2007), "Applications of multilevel modeling in sport injury rehabilitation research", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 5(4), pp. 387-405, doi: 10.1080/1612197X.2007.9671843.

Visek, A.J., Watson, J.C., Hurst, J.R., Maxwell, J.P. & Harris, B.S. (2010), "Athletic identity and aggressiveness: A cross-cultural analysis of the athletic identity maintenance model", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 8(2), pp. 99-116, doi: 10.1080/1612 197X.2010.9671936.

Huijing, P.A. (1992), "Elastic Potential of Muscle", Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, pp. 151-168.

Komi, P.V. (1992), "Stretch-Shortening Cycle", Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, pp. 169-179


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Євген Бугайов, Віктор Джим, Ольга Болтєнкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge