DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-3.005

Визначення рівня термінологічної компетентності вчителів фізичної культури як основи фахової діяльності

Інна Красова, Альфія Дейнеко, Михайло Марченков, Лариса Луценко

Анотація


Умови сучасного трактування процесу навчання вимагають зростання ролі вчителя і уроку фізичної культури. Нормативні вимоги, які висуваються до вчителя, вже сьогодні формують новий підхід до викладання фізичної культури, де важливе місце займає культура спілкування і рівень мовно-професійної компетентності вчителя фізичної культури, що, безумовно, неможливо без знання й умілого використання гімнастичної термінології.

Мета: визначення рівня термінологічної компетентності вчителів фізичної культури, особливостей використання термінів, причин, що не дозволяють вчителям ефективно використовувати гімнастичну термінологію під час фахової діяльності.

Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь вчителі фізичної культури (n=87).

Результати: розглянуто деякі особливості використання гімнастичної термінології вчителями фізичної культури. Встановлено у них недостатній рівень термінологічної компетентності під час фахової діяльності при використанні фізичних вправ. Виявлено причини, що не дозволяють вчителям фізичної культури ефективно використовувати гімнастичну термінологію.

Висновки: рівень термінологічної компетентності у кожного фахівця є індивідуальним і дуже часто потребує його підвищення Встановлено, що не зважаючи на важливу роль використання гімнастичної термінології, її складова в уроці фізичної культури з кожним роком зменшується. Виявлено ряд причин, які впливають на рівень термінологічної компетентності вчителів і відображаються на якості фахової діяльності в цілому.


Ключові слова


гімнастична термінологія; вчитель; фізична культура; термінологічна компетентність; фахова діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Боровська, О.В. (2003), Короткий тлумачний словник термінології галузі фізичної культури та спорту, Львів.

Вільчковський, Е.С. (2002), "Професійна спрямованість підготовки фахівців з фізичного виховання", Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002: зб. наук. праць до 10-річчя АПН України, Ч. 2, Академія педагогічних наук України, ОВС, Харків, С. 301-309.

Гринченко, І. Б. (2011), "Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в нових умовах", Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, Тематич. випуск, Дод. 3, Т 7, Гнозис, Київ, С. 84-93.

Дейнеко, А.Х. (2015), "Основна гімнастика як базовий компонент інваріантної складової шкільної програми з предмету «Фізична культура»", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 47(3), С. 30-34.

Дейнеко, А.Х., Красова, И.В. (2015), Комплексы общеразвивающих упражнений в системе физического воспитания: метод. пособие, ХГАФК Харьков.

Дейнеко, А.Х. (2016), Формування культури рухової діяльності в учнів п’ятих та шостих класів засобами основної гімнастики: автореф. дис. канд. пед. наук, Львівський нац. Університет, Львів, 20 с.

Дейнеко, А. Х. (2014), "Підвищення мотивації до занять фізичною культурою учнів 5–6 класів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(42), С. 26-30.

Зайцева, В.М. (2004), Сучасна спортивна термінологія: навч. посіб., Київ.

Ковальчук, Н.М., Санюк, В.І. (2013), "Використання загально-розвивальних вправ у школі", Фізичне виховання у сучасній школі, № 1, С. 21-23.

Ковальчук, Н.М., Санюк, В.І. (2006), "Сучасні проблеми використання термінології загальнорозвивальних вправ у школі", Фізичне виховання у школі, № 2, С. 35-43.

Ковальчук, Н.М., Санюк, В.І. (2007), Загальнорозвивальні вправи та їх конструювання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів, Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, Луцьк.

Коломоєць, Г.А. (2012), "Учитель-практик, новатор професіонал", Фізичне виховання в сучасній школі, № 2, С. 29-33.

Ковальчук, Н.М., Гнітецька, Т. (2014), "До питання про оформлення плану-конспекту уроку: на допомогу вчителю", Фізичне виховання в рідній школі, № 1 (89), С. 21-24.

Красова, І.В., Дейнеко, А.Х. (2017), "Можливість якісного викладання фізичної культури без термінологічної компетентності", Молодий вчений: інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини. Матеріали І міжнар. молодіж. наук-практ. конф., 2017 берез. 17–18, Харків, ХДАФК, Харків, С. 248-251.

Куртова, Г.Ю. (2011), "Аналіз сучасної системи професійної підготовки вчителів фізичної культури", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Серія: Педагогічні науки, № 83, С. 123-127.

Малець, В.І., Желізний, Т.І., Харченко, М.М., Черняков, В.В. (2006), Гімнастична термінологія: навч. посібник, ЧДПУ, Чернігів.

Міністерство освіти і науки України (2017), Методичні рекомендації що до викладання фізичної культури у 2017/2018 навчальному році. Нормативно-правове забезпечення фізичної культури. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017р.№ 1/9-436, режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html.

Мехоношин, С.О. (2011), "Технологічне моделювання навчання вправам на заняттях гімнастики", Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України: матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, 2011 квіт. 28-29; Суми, Сум. ДПУ ім. А. С. Макаренка, Суми, Т. 1, С. 107-113.

Муллагильдина, А.Я., Красова, И.В., Марченков, М.К. (2015), "Мотивация учащихся 7–8-х классов к занятиям гимнастикой", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(50), С. 5-7.

Олефір, Г.В. (2011), "Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури", Науковий вісник Донбасу, режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd (дата звертання 17.10 2017).

Осадчий, В.В. (2009), "Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів", режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/354/84/ (доступний на 24.10 2017).

Салямін, Ю.М., Терещенко, І.А., Прокопюк, С.П., Левчук, Т.М. (2010), Гімнастична термінологія: навч. посібник, Олімп. л-ра, Київ.

Сергієнко, Л.П. (2011), Терміни і поняття у фізичній культурі: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. фізкультури і спорту, Навчальна книга – Богдан, Тернопіль.

Сущенко, Л.П. (2003), Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис. д-ра пед. наук, Київ, 46 с.

Трегубова, Г. (2004), "Культура професійного мовлення", Освіта, технікуми, коледжі, № 4, С. 72-76.

Хоменко, І.М., Глазирін, І.Д. (2008), "Спортивна термінологія – основа професійного мовлення фахівця з фізичної культури", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 7, С. 143-146.

Черняков, В.В., Желізний, М.М. (2015), "До питання термінологічної компетентності викладача факультету фізичного виховання", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, № 117, С. 163-164.

Черпак, Ю.В. (2012), "Методична підготовленість учителя до уроку фізичної культури : актуальні питання, орієнтири, поради", Фізичне виховання у сучасній школі, № 6, С. 18-21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Інна Красова, Альфія Дейнеко, Михайло Марченков, Лариса Луценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge