DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-4.004

Особливості впливу психологічних характеристик юнаків і дівчат різних вікових груп на формування потреби у досягненні успіху

Тетяна Круцевич, Оксана Марченко

Анотація


У статті розглянуто аспекти гендерного підходу у фізичному вихованні школярів.

Мета: вивчення впливу психологічних характеристик особистості школярів різних вікових груп на формування потреби у досягненні.

Матеріал і методи: дослідження проводилось з контингентом школярів 3–11 класів. Загальна кількість респондентів склала 628 осіб (юнаків – 282; дівчат – 346), з яких 126 респондентів (97 юнаків і 29 дівчини) займаються певним видом спорту. Було використано стандартизоване тестування за методикою S. Bem «Маскулінність – фемінність», тест і опитувальник Ю. М. Орлова «Потреба в досягненнях», методи математичної статистики.

Результати: вивчено рівень потреби у досягненні успіху школярів різних вікових груп, проведено визначення гендерного типу особистості респондентів. Визначено взаємозв’язок між рівнем потреби у досягненні успіху школярів та особливостями їх психологічної статі.

Висновки: виявлено відмінності у рівнях потреби у досягненні успіху юнаків і дівчат різних вікових груп, які займаються та не займаються спортом. Показано необхідність розгляду гендерного підходу у фізичному вихованні не з точки зору гендерної політики надання рівних прав чоловіків і жінок, а з точки зору вивчення їх психосоціальних особливостей для створення адекватних організаційно-методичних умов в процесі фізичного виховання.


Ключові слова


школярі; юнаки; дівчата; фізичне виховання; гендерні відмінності; маскулінність; фемінінність; андрогінність; потреба у досягненні

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва, В.П., Кобелянська, Л.С., Скорик, М.М. (ред.) (2004), Основи теорії гендеру, К. І. С., Київ.

Бем, С. (2004), Линзы гендера: Трансформация взгляда на проблему первенства полов, Москва.

Берн, Ш. (2001), Гендерная психология, пройм-ЕВРОЗНАК, СПб.

Грошев, И.В. (2003), "Половые признаки личности как основа индивидуально-психологических различий", Социальная психология XXI столетия. В 2-х томах, Т. 1., Козлова, В.В. (ред.), Ярославль, С. 189-191.

Ильин, Е.П. (2007), Дифференциальная психология мужчины и женщины, Питер, СПб.

Караваева, Е.Л., Сахаев, Б.Т., Бозтеева, С.Ж. (2007), "Психолого-педагогическое сопровождение гендерного развития молодежи", Теория и методика физической культуры, № 2, С. 101-106.

Круцевич, Т.Ю., Марченко, О.Ю. (2016), "Проблемы гендерного похода в физическом воспитании", материалы Международного научного конгреса «Спорт. Олимпизм. Здоровье» (Кишенев, 5-8 октября 2016.), Государственный университет физической культуры и спорта, Кишенев, Том 1, С. 233-240.

Круцевич, Т.Ю., Марченко, О.Ю., Захарченко, М.О. (2017), "Врахування гендерного підходу в процесі занять з фізичного виховання учнівської молоді", Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура і спорт: досвід та перспективи", Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, березень (43.1), Молодий вчений, № 3.1, С. 180-183.

Круцевич, Т.Ю., Пангелова, Н. (2017), "Фізичне виховання як соціальне явище", Теорія і методика фізичного виховання, Олімп. л-ра, Київ, Т. 1, С. 40-58.

Марченко, О.Ю. (2014), "Особливості гендерної ідентичності у школярів різного віку", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 1, С. 37-41.

Милякова, Е. (2016), Психосоциальная адаптация личности девочки-подростка в системе адекватного потребностно – мотивационного содержания физической культуры: диссертация, Кишеневский государственный институт физической культуры, Кишинев, 268 с.

Орлов, Ю.М. (1976), "Потребности и мотивы учебной деятельности студентов медицинского вуза", Проблеми оптимизации учебного процесса. Сборник научных трудов, ММИ им. И.М. Сеченова, Москва.

Родоманова, С.С. (2007), Социально-педагогические проблемы гендерных отношений в спорте: диссертация, Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры, Санкт-Петербург, 243 с.

Рубинштейн, С.Л. (2002), Основы общей психологи, Питер, Санкт-Петербург.

Якимович, В.С., Кондрашов, А.А. (2003), "Цель физкультурного воспитания – человек культуры", Теория и практика физической культуры, № 2, С. 6-9.

Antala, B. (2012), "The impact of coeducational physical education to the class climate at secondary schools", Olimpik Sports and Sport for All. Sport, Street, Adaptatio: proceeding book of XVI International Scientific Congress and VI International Scientific Congress (17-19 May 2012), extra issue of Sport and science, Staff, P., Gashev, D., Dasheva, S. (ed.), Videnova, National Sport Academi “Vassil Leski”, Sofia, рр. 167-169.

Abraham, W.T., Gramer, R.E., Fernandes, A.M. & Mahler, E. (2001-2002), "Infidelity, race and gender. Аn evolutionary on asymmetries in subjective distress to violations – of – trust", Current Psychology, Vol. 20, No. 4, pp. 337-348.

Malai, L.Yu,. Ramashov, N.R., Nazarova, A.M. & Barbanova, N.V. (2013), "Optimization of Physical Culture and Sport Faculty’s Students of Y.A. Buketov Karaganda State University", Olimpik Sports and Sport for All: proceeding of 17th International Scientific Congress (Beijing, China, 2nd-6th, June, 2013), International Association of Universities of Physical Education and Sport, Beijing, pp. 170-171.

Krutsevych, T.Yu. & Marchenko, O.Yu. (2018), "Age Differenced of Self-esteem of Physical Self at School. Gender Aspects", Physical education, sports and health culture in modern society, No. 3, pp. 112-116

Первый элитный блог «Нет Ничего Невозможного» (2018), "Потребность в достижениях и ее влияние на успех", режим доступу: https://berichnow.ru/uspeh-2/potrebnost-v-dostizheniyah-i-ee-vliyanie-na-uspeh (доступний на 30.06.2018)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Тетяна Круцевич, Оксана Марченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge