DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-6.002

Характерні відмінності у виборі факторів здорового способу життя як складових індивідуальної фізичної культури сучасних школярів

Оксана Марченко

Анотація


У статті розглянуто фактори здорового способу життя, яких дотримуються школярі різних вікових груп.

Мета: дослідити вікові особливості формування факторів здорового способу життя як складових індивідуальної фізичної культури школярів 11–17 років.

Матеріал і методи: у досліджені взяли участь 628 осіб (юнаків – 282; дівчат – 346). Для вирішення завдань дослідження було проведено анкетування респондентів «Визначення мотивів та інтересів школярів у галузі фізичної культури і спорту».

Результати: визначено, що руховий режим, як один з головних факторів здорового способу життя у юнаків і дівчат 14–17 років, залишається на останньому місці, крім учнів спортивних класів. Доведено, що тільки 34,1% випускників, 48,9% учнів 9-го класу та 33,3% десятикласників не вживають алкогольні напої. Найбільший відсоток серед юнаків, які палять, визначений у 7-му та 8-му класах (33,3% та 22,7% відповідно). Юнаки випускних класів більше дотримуються здорового способу життя, відсоток тих, хто палить, зменшується до 14,6%. Серед дівчат виявлено, що палять 23,3% дев’ятикласниць.

Висновки: доведено, що у віковому аспекті між юнаками та дівчатами існують досить суттєві розходження у виборі пріоритетних факторів здорового способу життя, яких вони дотримуються протягом тижня. Відношення до шкідливих звичок також є різним та неоднозначним. Тобто, з віком змінюються пріоритети ціннісних орієнтацій молоді, а фактор статі має вплив на формування уявлень юнаків і дівчат на ведення здорового способу життя.


Ключові слова


школярі; юнаки; дівчата; здоровий спосіб життя; фізична культура; спорт; шкідливі звички

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко, Г.Л. (1999), «Проблемы управления здоровьем человека», Наука в олимпийском спорте, Спец.выпуск, С. 56-60.

Аршавский, И.А. (1982), Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития, Наука, Москва.

Бальсевич, В.К. (2000), Онтокинезиология человека, Академия, Москва.

Боднар, І.Р. (2014), Теоретико-методичні основи інтегративного фізичного виховання школярів I-III груп здоров’я: дисертація, Львів. держ. ун-т фіз. культури, Львів, 400 с.

Височан, Л. (2015), "Формування основ здорового способу життя в учнів молодших класів", Гірська школа Українських Карпат, № 12-13, С. 241-243.

Давыденко, Д.Н., Зорин, В.Е., Борильхевич, В.Е. и др. (2001), Социальные и биологические основы физической культуры, СПбГУ, СПб.

Євстігнєєва, І.В. (2012), Гендерне виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури: дисертація к. п. н., Луганськ, 228 с.

Круцевич, Т. (2012), "К вопросу об эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины", Спортивний вісник Придніпров’я, № 1, С. 239-243.

Круцевич, Т.Ю., Пангелова, Н. (2017), "Фізичне виховання як соціальне явище", Теорія і методика фізичного виховання, Олімп. л-ра, Київ, Т. 1, С. 40-58.

Круцевич, Т.Ю., Марченко, О.Ю. (2017), "Age Differenced of Self-esteem of Physical Self at School. Gender Aspects", Physical Education, Sports and Health in Modern Society: Collected Scientific Papers of Lesya Ukrainka Eastern European National University, № 2 (38), С. 112-116.

Марченко, О.Ю. (2017), "Врахування гендерного підходу в процесі занять з фізичного виховання учнівської молоді", Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 1 березня 2017, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, № 3. 1 березня (43.1), С. 180-183.

Марченко, О.Ю. (2014), "Особливості гендерної ідентичності у школярів різного віку", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал, № 1, С. 37-41.

Москаленко, Н. (2011), "Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах", Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 12-16.

Пангелова, Н.Є. (2013), Формування гармонійно розвиненої особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання, Переяслав-Хмельницький.

Тарасенко, Л.В. (2007), Гендерный подход в физическом воспитании как фактор оздоровления младших школьников: диссертация, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тула.

Томенко, О.А. (2012), Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: теорія і методологія, Суми.

Федоренко, Є.О. (2011), Формування мотивації до спеціально організованої рухової активності старшокласників: дисертація, Дніпропетровський державний університет фізичної культури, Дніпропетровськ, 229 с.

Штилева, Л.В. (2008), Фактор пола в образовании: гендерный поход и аналіз, Москва.

МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України» (2017), Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік, Київ, 516 с.

Schmidt, Richard A. & Timoty, D. Lee (2005), Motor control and Learning: Behavioral Emphasis, Hardback.

Harris, J. (2005), "Health – related exercise and physical education", Physical education, Essential issues, pp. 78-97.

Pawlowski, C.S., Ergler, C., Tjørnhø j-Thomsen, T., Schipperijn, J. et al. (2015), "'Like a soccer camp for boys'. A qualitative exploration of gendered activity patterns in children's self-organized play during school recess", European Physical Education Review, Vol. 21, pp. 275-291.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Оксана Марченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.