DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-6.005

Кадрове забезпечення як актуальна проблема сучасної фітнес-індустрії

Мирослав Дутчак, Любов Чеховська

Анотація


У статті обґрунтовано проблему кадрового забезпечення фітнес-індустрії України.

Мета: вивчити сучасний стан проблеми кадрового забезпечення у системі оздоровчого фітнесу в Україні.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, джерел та інформації світової мережі Інтернет, метод порівняння та зіставлення, системний аналіз, організаційний аналіз, експертна оцінка.

Результати: за останні роки зросла увага науковців до кадрової проблематики у сфері фізичної культури і спорту, зокрема – оздоровчого фітнесу. Посилення соціального значення професійної діяльності фахівців фітнес-індустрії зумовлено новими соціально-економічними змінами, розбудовою нашої держави відповідно до нових ринкових умов. Процеси трансформації, глобалізації та інтеграції, що відбуваються нині у системі оздоровчого фітнесу в Україні вимагають вдосконалення її кадрового забезпечення. Доведено необхідність забезпечення ринку праці конкурентоспроможними фахівцями, оскільки у професійному середовищі відзначається дефіцит кваліфікованого фітнес-персоналу та невідповідність компетентностей у значній частині наявних кадрів сучасним викликам.

Висновки: актуалізувалася потреба наукового обґрунтування концепції кадрового забезпечення в системі оздоровчого фітнесу в Україні для подолання виявлених суперечностей між існуючою практикою та вимогами сьогодення.


Ключові слова


оздоровчий фітнес; кадрове забезпечення; фітнес-індустрія; професійні стандарти; компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Афтимичук, О. (2012), «Уровень сформированости педагогического мастерства фитнесс-тренера в системе оздоровительных занятий», Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 46–49

Афтимичук, О. (2014), «Образовательные технологии подготовки специалистов по фитнесу», Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення, матеріали ІХ Всеукр. наук. прак. конф. з міжнарод. уч., ЛДУФК, Львів, С. 305-310.

Березанская, М. (2013), «Порівняльна характеристика професій фахівців із рухової активності та здорового способу життя у США й Україні», Молода спортивна наука України, Вип. 17, Т. 4, С. 10-16.

Берест, О.О. (2015), «Підготовка майбутніх фітнес-тренерів до рекреаційно-оздоровчої діяльності», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, № 129, Т. 2, С. 101-104.

Берест, О.О. (2016), «Сучасний стан проблеми підготовки фітнес-тренерів, Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка. Педагогічні науки, Вип. 31, С. 113-12.

Василенко, М.М. (2013), «Досвід підготовки тренерів з фітнесу в країнах Балтії», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 107, Т. 1, С. 85-89.

Василенко, М.М. (2014), «Сучасні вимоги роботодавців до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності», Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Запоріжжя, Класичний приватний університет, Вип. 38 (91), С. 119-125.

Василенко, М.М., Дутчак, М.В. (2018), «Історичні передумови формування системи професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 3К (97)18, С. 103-107.

Волков, К.Д. (2009), Формирование у будущих специалистов по физической культуре и спорту специальных профессиональных компетенций для работы в оздоровительном фитнессе: автореф. дис. к. пед. н., Москва, 20 с.

Волосатова, Е.Б. (2010), «Проблемы «профессионального выгорания» в фитнес-индустрии», режим доступа: http://sportfiction.ru/articles/problemy-professionalnogo-vygoraniya-v-fitnes-industrii (доступен на 31.07.2018)

Гаптарь, В.М. (2010), «Методика оценки конкурентоспособности физкультурно-оздоровительных организаций», Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму, материалы ХІ Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2009 год: молодежь – науке, Минск, С. 67- 70.

Демеха, С., Гаєвий, В. (2013), «Технологія управління фізкультурними кадрами в організаціях фітнес-спрямованості», Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, № 1 (21), С. 9-12.

Дутчак, М.В. (2010), «Класифікація професій у сфері фізичної культури і спорту в Україні: стан та перспективи», Спортивна наука України, № 2, С. 25-41.

Дутчак, М.В., Василенко, М.М. (2013), «Теоретичне обґрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-тренера», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 2, С. 17-21.

Дутчак, М., Малкова, Д. (2017), «Актуалізація дослідження проблеми оцінювання якості фітнес-послуг», Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 37-42.

Жданова, О., Чеховська, Л., Шевців, У. (2016), «Підготовка фахівців з оздоровчого фітнесу за кордоном», Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 88-91.

Ковальчук, В.В. (2007), «Сутнісно-змістовна характеристика категорії «Професійна компетентність» як показника рівня фахової підготовки студентів», Проблеми інженерно-педагогічної освіти, № 18-19, С. 84-88.

Корносенко, О.К. (2015), «Специфіка й функції професійної діяльності фітнес-тренера», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 29(2), С. 173-177.

Корх-Черба, О.В. (2015), «Основні напрями реалізації системного підходу у професійній діяльності майбутнього фітнес-тренера», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 3К1 (56)18, С. 192-195.

Круцевич, Т., Имас Т. (2012), «Организационное обеспечение реализации физкультурно-оздоровительных услуг в Украине», Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 53-57.

Кутузова, А.Э., Калинина, Е.А., Петрова, Н.Н., Евдокимова, Т.А. ( 2012), «Особенности адаптации фитнес-тренеров к профессиональным нагрузкам», Лечебная физкультура и спортивная медицина, № 19 (105), С. 18-22.

Лаврентій, Д.С. (2018), «Напрями вдосконалення публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я України», Державне управління: удосконалення та розвиток, № 7, режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/102.pdf (доступен на 2.08.2018)

Левицкий, В.В. (2011), «Кадровое обеспечение сферы оздоровительного фитнеса в зарубежных странах», Наука в олимпийском спорте, № 3, С. 72-84.

Левченкова, Т.В. (2018), «Организационно-педагогические условия реализации повышения профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе», Теория и практика физической культуры и спорта, № 5, С. 64-73.

Мічуда, Ю.П. (2013), «Фітнес-індустрія в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури, Вип. 2 (28)13, С. 77-81.

Милова, Ю.В., Вольф, Т.В. (2016), «Профессионально важные качества фитнес-инструкторов и их успешность», Научный альманах, № 6-1(20), С. 566-569.

Мирошников, А.Б., Нестеров, П.В. (2010), «Диалектический поход в профессиональной деятельности персонального фитнес-тренера», Современность как предмет исследования, материалы ІІІ республ. с международ. участием науч. конф., Малаховка, С. 34-42.

Приймак, М. (2016), «Проблеми кадрового забезпечення фітнес-клубів України в сучасних ринкових умовах», Молода спортивна наука, Т. 4, С. 133-138.

Приймак, М., Смірнова, В. (2017), «Пріоритетні види, типи і форми підвищення кваліфікації фітнес-тренерів», Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 159-162.

Прима, А. (2017), «Формирование готовности будущих фитнес-тренеров к профессиональной деятельности в фитнес-индустрии: проблемы и перспективы», Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету, № 3, C. 52-60.

Приступа, Є., Чеховська, Л. (2018), «Формування конкурентного середовища мережі фітнес клубів «Sport Life» у Львові», Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», Вип. 3К(97) 18, С. 450-456.

Приступа, Є., Музика, Ф., Жданова, О., Чеховська, Л. (2017), «Сучасний стан підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу», Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 7(89), С. 19-22.

Пятницька, Д.В. (2016), «Аналіз форм організації навчального процесу майбутніх фітнес-тренерів», Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Вип. 47, С. 322-328.

Сайкина, Е.Г., Смирнова, А. (2015), «Актуализация профессиональной подготовки специалистов по фитнесу в высших учебных заведениях в условиях новых образовательных стандартов», Современные проблемы науки и образования, № 3, режим доступа: htpp: science-education/ru/ru/article/view?id=17499 (доступен на 02.08.2018)

Слобожанінов, П.А. (2017), Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій: дис. канд. пед. наук, Київ, 288 с.

Смирнов, С.И. (2013), Организационно-педагогические факторы управления сферой фитнес-услуг: дис. канд. пед. наук, Санкт- Петербург, 191 с.

Стадник, С.А. (2017), «Характеристика організаційно-управлінської діяльності директора фітнес-клубу», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(62), С. 102-106.

Стадник, С.А., Середа, Н.В. (2016), «Маркетинговый анализ конкурентоспособности фитнес-клубов в городе Харькове», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6 (56), С. 120-124.

Твердохліб, О., Кузьменко, Н., Лускань, О. (2010), «Аналіз сучасних систем підготовки спеціалістів з оздоровчого фітнесу в США, Західній Європі, Росії, Україні», Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип.6, С. 295-299.

Федоренко, Т.М., Авершина, Ю.С. (2016), «Мотивация персонала в фитнес индустрии», Символ науки, № 6, С. 296-298.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2017), Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь, 174 с.

Черданцева, Г. Ібрагімова, Л., Ібрагімов, Е. (2018), «Теоретичні аспекти реалізації маркетингової концепції на ринку спортивно-оздоровчих послуг», Вісник Черкаського державного технологічного університету, Економічні науки, Вип. 49, С. 59-67.

Шестакова, Е.В. (2017), «Формирование системы подготовки квалифицированного персонала сферы фитнес индустрии на основе профессионального стандарта», Российское предпринимательство, Том 18, № 16, С. 2377-2388.

Bennie, J.A., Wiesner, G.H., van Uffelen, J.G.Z., Harvey, J.T. & Biddle, S.J.H. (2017), «Sources of practice knowledge among Australian fitness trainers», Transl Behav Med., №7(4), рр. 741-750.

Chiu, W. Lee, Y. & Lin, T. (2010), "Performance evaluation criteria for personal trainers: An analytical hierarchy process approach", Social Behavior and Personality, Vol. 38, рр. 895-905.

De Lyon, Alexander T.C., Ross D. Neville & Kathleen, M.A. (2017), "The Role of Fitness Professionals in Public Health: A Review of the Literature", Quest 69(3), рр. 313-30.

Feito, Y. (2018) «Certification Exam Changes: What Do You Need to Know?», ACSM's Health & Fitness Journal, No. 22(4)27, pp. 28.

Halvorson, R. (2009) «Personal trainer licensing debate», IDEA Fit Journal, Vol. 6, pp. 12.

McGuire, A.M., Anderson, D.F. & Trail, G. (2009), «Examination of consumer differences on the importance and satisfaction with fitness service attributes», Int Journal Sport Manag, Vol. 10, pp. 102-119.

Melton, D.I., Dail, T.K., Katula, J.A. & Mustian, K.M. (2010), «The current state of personal training: managers’ perspectives», Journal Strength Cond Res, Vol. 24(11), pp. 3173-3179.

Melton, D.I., Dail, T.K., Katula, J.A. & Mustian, K.M. (2011), «Women’s Perspectives of Personal Trainers: A Qualitative Study», The sport Journal, Vol. 14(1): 0104, availably at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Sport%20J" (accessed by: 21.07.2018).

Stacey, D., Hopkins, M., Adamo, K., Shorr, R. & Prud'homme, D. (2010), «Knowledge translation to fitness trainers: A systematic review», Implementation Science, Vol. 5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2868047/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Мирослав Дутчак, Любов Чеховська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge