DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-6.005

Кадрове забезпечення як актуальна проблема сучасної фітнес-індустрії

Мирослав Дутчак, Любов Чеховська

Анотація


У статті обґрунтовано проблему кадрового забезпечення фітнес-індустрії України.

Мета: вивчити сучасний стан проблеми кадрового забезпечення у системі оздоровчого фітнесу в Україні.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, джерел та інформації світової мережі Інтернет, метод порівняння та зіставлення, системний аналіз, організаційний аналіз, експертна оцінка.

Результати: за останні роки зросла увага науковців до кадрової проблематики у сфері фізичної культури і спорту, зокрема – оздоровчого фітнесу. Посилення соціального значення професійної діяльності фахівців фітнес-індустрії зумовлено новими соціально-економічними змінами, розбудовою нашої держави відповідно до нових ринкових умов. Процеси трансформації, глобалізації та інтеграції, що відбуваються нині у системі оздоровчого фітнесу в Україні вимагають вдосконалення її кадрового забезпечення. Доведено необхідність забезпечення ринку праці конкурентоспроможними фахівцями, оскільки у професійному середовищі відзначається дефіцит кваліфікованого фітнес-персоналу та невідповідність компетентностей у значній частині наявних кадрів сучасним викликам.

Висновки: актуалізувалася потреба наукового обґрунтування концепції кадрового забезпечення в системі оздоровчого фітнесу в Україні для подолання виявлених суперечностей між існуючою практикою та вимогами сьогодення.


Ключові слова


оздоровчий фітнес; кадрове забезпечення; фітнес-індустрія; професійні стандарти; компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Афтимичук, О. (2012), «Уровень сформированости педагогического мастерства фитнесс-тренера в системе оздоровительных занятий», Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 46–49

Афтимичук, О. (2014), «Образовательные технологии подготовки специалистов по фитнесу», Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення, матеріали ІХ Всеукр. наук. прак. конф. з міжнарод. уч., ЛДУФК, Львів, С. 305-310.

Березанская, М. (2013), «Порівняльна характеристика професій фахівців із рухової активності та здорового способу життя у США й Україні», Молода спортивна наука України, Вип. 17, Т. 4, С. 10-16.

Берест, О.О. (2015), «Підготовка майбутніх фітнес-тренерів до рекреаційно-оздоровчої діяльності», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, № 129, Т. 2, С. 101-104.

Берест, О.О. (2016), «Сучасний стан проблеми підготовки фітнес-тренерів, Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка. Педагогічні науки, Вип. 31, С. 113-12.

Василенко, М.М. (2013), «Досвід підготовки тренерів з фітнесу в країнах Балтії», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 107, Т. 1, С. 85-89.

Василенко, М.М. (2014), «Сучасні вимоги роботодавців до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності», Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Запоріжжя, Класичний приватний університет, Вип. 38 (91), С. 119-125.

Василенко, М.М., Дутчак, М.В. (2018), «Історичні передумови формування системи професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 3К (97)18, С. 103-107.

Волков, К.Д. (2009), Формирование у будущих специалистов по физической культуре и спорту специальных профессиональных компетенций для работы в оздоровительном фитнессе: автореф. дис. к. пед. н., Москва, 20 с.

Волосатова, Е.Б. (2010), «Проблемы «профессионального выгорания» в фитнес-индустрии», режим доступа: http://sportfiction.ru/articles/problemy-professionalnogo-vygoraniya-v-fitnes-industrii (доступен на 31.07.2018)

Гаптарь, В.М. (2010), «Методика оценки конкурентоспособности физкультурно-оздоровительных организаций», Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму, материалы ХІ Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2009 год: молодежь – науке, Минск, С. 67- 70.

Демеха, С., Гаєвий, В. (2013), «Технологія управління фізкультурними кадрами в організаціях фітнес-спрямованості», Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, № 1 (21), С. 9-12.

Дутчак, М.В. (2010), «Класифікація професій у сфері фізичної культури і спорту в Україні: стан та перспективи», Спортивна наука України, № 2, С. 25-41.

Дутчак, М.В., Василенко, М.М. (2013), «Теоретичне обґрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-тренера», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 2, С. 17-21.

Дутчак, М., Малкова, Д. (2017), «Актуалізація дослідження проблеми оцінювання якості фітнес-послуг», Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 37-42.

Жданова, О., Чеховська, Л., Шевців, У. (2016), «Підготовка фахівців з оздоровчого фітнесу за кордоном», Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 88-91.

Ковальчук, В.В. (2007), «Сутнісно-змістовна характеристика категорії «Професійна компетентність» як показника рівня фахової підготовки студентів», Проблеми інженерно-педагогічної освіти, № 18-19, С. 84-88.

Корносенко, О.К. (2015), «Специфіка й функції професійної діяльності фітнес-тренера», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 29(2), С. 173-177.

Корх-Черба, О.В. (2015), «Основні напрями реалізації системного підходу у професійній діяльності майбутнього фітнес-тренера», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 3К1 (56)18, С. 192-195.

Круцевич, Т., Имас Т. (2012), «Организационное обеспечение реализации физкультурно-оздоровительных услуг в Украине», Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 53-57.

Кутузова, А.Э., Калинина, Е.А., Петрова, Н.Н., Евдокимова, Т.А. ( 2012), «Особенности адаптации фитнес-тренеров к профессиональным нагрузкам», Лечебная физкультура и спортивная медицина, № 19 (105), С. 18-22.

Лаврентій, Д.С. (2018), «Напрями вдосконалення публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я України», Державне управління: удосконалення та розвиток, № 7, режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/102.pdf (доступен на 2.08.2018)

Левицкий, В.В. (2011), «Кадровое обеспечение сферы оздоровительного фитнеса в зарубежных странах», Наука в олимпийском спорте, № 3, С. 72-84.

Левченкова, Т.В. (2018), «Организационно-педагогические условия реализации повышения профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе», Теория и практика физической культуры и спорта, № 5, С. 64-73.

Мічуда, Ю.П. (2013), «Фітнес-індустрія в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури, Вип. 2 (28)13, С. 77-81.

Милова, Ю.В., Вольф, Т.В. (2016), «Профессионально важные качества фитнес-инструкторов и их успешность», Научный альманах, № 6-1(20), С. 566-569.

Мирошников, А.Б., Нестеров, П.В. (2010), «Диалектический поход в профессиональной деятельности персонального фитнес-тренера», Современность как предмет исследования, материалы ІІІ республ. с международ. участием науч. конф., Малаховка, С. 34-42.

Приймак, М. (2016), «Проблеми кадрового забезпечення фітнес-клубів України в сучасних ринкових умовах», Молода спортивна наука, Т. 4, С. 133-138.

Приймак, М., Смірнова, В. (2017), «Пріоритетні види, типи і форми підвищення кваліфікації фітнес-тренерів», Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 159-162.

Прима, А. (2017), «Формирование готовности будущих фитнес-тренеров к профессиональной деятельности в фитнес-индустрии: проблемы и перспективы», Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету, № 3, C. 52-60.

Приступа, Є., Чеховська, Л. (2018), «Формування конкурентного середовища мережі фітнес клубів «Sport Life» у Львові», Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», Вип. 3К(97) 18, С. 450-456.

Приступа, Є., Музика, Ф., Жданова, О., Чеховська, Л. (2017), «Сучасний стан підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу», Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 7(89), С. 19-22.

Пятницька, Д.В. (2016), «Аналіз форм організації навчального процесу майбутніх фітнес-тренерів», Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Вип. 47, С. 322-328.

Сайкина, Е.Г., Смирнова, А. (2015), «Актуализация профессиональной подготовки специалистов по фитнесу в высших учебных заведениях в условиях новых образовательных стандартов», Современные проблемы науки и образования, № 3, режим доступа: htpp: science-education/ru/ru/article/view?id=17499 (доступен на 02.08.2018)

Слобожанінов, П.А. (2017), Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій: дис. канд. пед. наук, Київ, 288 с.

Смирнов, С.И. (2013), Организационно-педагогические факторы управления сферой фитнес-услуг: дис. канд. пед. наук, Санкт- Петербург, 191 с.

Стадник, С.А. (2017), «Характеристика організаційно-управлінської діяльності директора фітнес-клубу», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(62), С. 102-106.

Стадник, С.А., Середа, Н.В. (2016), «Маркетинговый анализ конкурентоспособности фитнес-клубов в городе Харькове», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6 (56), С. 120-124.

Твердохліб, О., Кузьменко, Н., Лускань, О. (2010), «Аналіз сучасних систем підготовки спеціалістів з оздоровчого фітнесу в США, Західній Європі, Росії, Україні», Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип.6, С. 295-299.

Федоренко, Т.М., Авершина, Ю.С. (2016), «Мотивация персонала в фитнес индустрии», Символ науки, № 6, С. 296-298.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2017), Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь, 174 с.

Черданцева, Г. Ібрагімова, Л., Ібрагімов, Е. (2018), «Теоретичні аспекти реалізації маркетингової концепції на ринку спортивно-оздоровчих послуг», Вісник Черкаського державного технологічного університету, Економічні науки, Вип. 49, С. 59-67.

Шестакова, Е.В. (2017), «Формирование системы подготовки квалифицированного персонала сферы фитнес индустрии на основе профессионального стандарта», Российское предпринимательство, Том 18, № 16, С. 2377-2388.

Bennie, J.A., Wiesner, G.H., van Uffelen, J.G.Z., Harvey, J.T. & Biddle, S.J.H. (2017), «Sources of practice knowledge among Australian fitness trainers», Transl Behav Med., №7(4), рр. 741-750.

Chiu, W. Lee, Y. & Lin, T. (2010), "Performance evaluation criteria for personal trainers: An analytical hierarchy process approach", Social Behavior and Personality, Vol. 38, рр. 895-905.

De Lyon, Alexander T.C., Ross D. Neville & Kathleen, M.A. (2017), "The Role of Fitness Professionals in Public Health: A Review of the Literature", Quest 69(3), рр. 313-30.

Feito, Y. (2018) «Certification Exam Changes: What Do You Need to Know?», ACSM's Health & Fitness Journal, No. 22(4)27, pp. 28.

Halvorson, R. (2009) «Personal trainer licensing debate», IDEA Fit Journal, Vol. 6, pp. 12.

McGuire, A.M., Anderson, D.F. & Trail, G. (2009), «Examination of consumer differences on the importance and satisfaction with fitness service attributes», Int Journal Sport Manag, Vol. 10, pp. 102-119.

Melton, D.I., Dail, T.K., Katula, J.A. & Mustian, K.M. (2010), «The current state of personal training: managers’ perspectives», Journal Strength Cond Res, Vol. 24(11), pp. 3173-3179.

Melton, D.I., Dail, T.K., Katula, J.A. & Mustian, K.M. (2011), «Women’s Perspectives of Personal Trainers: A Qualitative Study», The sport Journal, Vol. 14(1): 0104, availably at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Sport%20J" (accessed by: 21.07.2018).

Stacey, D., Hopkins, M., Adamo, K., Shorr, R. & Prud'homme, D. (2010), «Knowledge translation to fitness trainers: A systematic review», Implementation Science, Vol. 5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2868047/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Мирослав Дутчак, Любов Чеховська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.