DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-6.006

Вплив фізичних навантажень на рівень розвитку фізичних якостей спортсменок 12–15 років, які займаються гирьовим спортом на етапі початкової підготовки

Віктор Джим, Людмила Канунова

Анотація


Мета: дослідити розвиток фізичних якостей спортсменок 12–15 років, які займаються гирьовим спортом, під впливом занять гирьовим спортом у продовж річного макроциклу.

Матеріал і методи: дослідження проводилися в КДЮСШ № 16 та КЗ КДЮСШ № 8 м. Харкова зі спортсменками 12–15 років, що займаються гирьовим спортом, протягом річного макроциклу в кількості 30 осіб. У якості методів дослідження використовувалися: аналіз літературних джерел та тестування рівня рухових якостей в окремих вікових категоріях.

Результати: представлено педагогічне тестування для визначення рівня рухових можливостей юних спортсменок 12–15 років, що займаються гирьовим спортом. Були визначені вправи, які доцільно використовувати на даних етапах підготовки: біг на 60 м; на 1500 м; кількість вистрибувань за 30 секунд; стрибок у довжину з місця; згинання та розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі; піднімання ніг у висі на шведській стінці.

Висновки: у результаті проведеного тестування рухових якостей з використанням неспецифічних вправ для гирьового спорту виявлено, що показники з кожним роком покращуються у всіх вправах (р>0,05), особливо у бігу на 60 м, який помітно збільшився у віковому інтервалі з 13 до 14 років, та в бігу на 1500 м з 14 до 15 років. Швидкісно-силові здібності юних спортсменок 12–15 років, що займаються гирьовим спортом, у більшій мірі проявилися у віковому інтервалі з 13 до 14 років.


Ключові слова


тестування; фізичні якості; гирьовий спорт; спортсменки

Повний текст:

PDF

Посилання


Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимп. лит., Киев.

Верхошанский, Ю.В. (2013), Основы специальной силовой подготовки в спорте, Советский спорт, Москва.

Дворкин, Л.С. (2005), Тяжелая атлетика, Советский спорт, Москва.

Ипполитов, Н.С. (1975), Исследование прогностической значимости скоростно-силовых качеств у подростков при отборе для занятий тяжелой атлетикой: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. пед. наук, Ленинград, 24 с.

Лапутин, H.A. (1973), Специальные упражнения тяжелоатлета, Физкультура и спорт, Москва.

Гавердовский, Ю.К. (2007), Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика, Физкультура и Спорт, Москва.

Евдокимов, Б.С. (1971), Оценка уровня специальной подготовки физической подготовленности тяжелоатлета. Тяжелая атлетика, Физкультура и спорт, Москва.

Лукьянов, М.Т. (1969), Тяжелая атлетика для юношей, Физкультура и спорт, Москва.

Филин, В.П. (1970), Проблема совершенствования двигательных (физических) качеств детей школьного возраста в процессе спортивной тренировки: автореф. дисс. на соискание уч. степени д-ра. пед. наук, Москва, 55 с.

Фарфель, B.C. (1963), "Двигательные качества штангистов", Трибуна мастеров тяжелой атлетики, Физкультура и спорт, Москва.

Олешко, В.Г., Лутовинов Ю.А. (2005), "Соотношение средств подготовки в различных группах юных тяжелоатлетов", Физическое воспитание студентов творческих спеціальностей, № 6, С. 54-60.

Джим, В.Ю. (2013), "Сравнительный анализ техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 11, С. 10-16.

Півень, О.Б. (2015), "Дослідження рівня спеціальної підготовки юних важкоатлетів в підготовчому періоді загально-підготовчому етапі з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 9, С. 51-56.

Ровний, А.С. (2001), Формування системи сенсорного контролю точних рухів спортсменів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02. „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”, Київ, 40 с.

Архангородський, З.С., Пилипко, В.Ф. (ред.) (1998), Методи швидкісно-силової підготовки важкоатлета: метод. рек. для студ. і слухачів факультету підвищення кваліфікації, ХДІФК, Харків.

Медведев, А.С. (1986), Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике: Учеб. пособие для тренеров, Физкультура и спорт, Москва.

Шейко, Б.И. (2008), "Методика планирования для начинающих пауэрлифтеров", Мир силы, № 4, С. 28-29.

Олешко, В.Г. (2011), Підготовка спортсменів у силових видах спорту: навч. посіб. для вузів, ДІА, Київ.

Олешко, В.Г. (2004), Важка атлетика, Держкомспорт України, РНМК, Федерація важкої атлетики України.

Новиков, В.П. (1990), "Характеристика развития силы у школьников 7–10 лет", Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков, С. 203-204.

Коробков А.В. Исследование взаимосвязи развития физических качеств и обучения технике тяжелоатлетических упражнений // : Автореферат. Дис. Канд. Пед. Наук. – М., 1964. – 25с

Cornelius, A.E., Brewer, B.W. & Van Raalte, J.L. (2007), "Applications of multilevel modeling in sport injury rehabilitation research", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 5(4), pp. 387-405, doi:10.1080/1612197X.2007.9671843.

Visek, A.J., Watson, J.C., Hurst, J.R., Maxwell, J.P. & Harris, B.S. (2010), "Athletic identity and aggressiveness: A cross-cultural analysis of the athletic identity maintenance model", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 8(2), pp. 99-116, doi:10.1080/1612 197X.2010.9671936.

Huijing, P.A. (1992), "Elastic Potential of Muscle – In: Strength and Power in Sport", Blackwell Scientific Publications, pp. 151-168.

Komi, P.V. (1992), "Stretch-Shortening Cycle", Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, pp. 169-179/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Віктор Джим, Людмила Канунова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge