DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-1.001

Оцінювання рівня сформованості цінностей здорового способу життя студентської молоді

Євгеній Імас, Мирослав Дутчак, Олена Андрєєва, Ірина Кенсицька

Анотація


Мета: теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити систему оцінювання рівня сформованості цінностей здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання.

Матеріал і методи: для вирішення поставленої мети використовувалися такі методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел і документальних матеріалів, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, соціологічні методи дослідження (анкетування), метод антропометрії, методи визначення функціонального стану організму, методи оцінки рівня фізичного здоров’я (за методикою Г. Л. Апанасенка), методи визначення рухової активності, тестування теоретичних знань, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 108 студентів та 120 студенток закладів вищої освіти м. Києва.

Результати: визначено компоненти ціннісного ставлення студентів до здорового способу життя та уточнено критерії та показники їх сформованості: когнітивний (знання про здоров’я, здоровий спосіб життя, цінності здоров’я, аксіологічні установки на досягнення мети), мотиваційно-ціннісний (ставлення до власного здоров’я, позитивні емоції, інтерес та потреби до здорового способу життя), діяльнісний (вчинки та поведінка, що сприяють здоровому способу життя, дотримання вимог здорового способу життя у повсякденному житті). На основі визначених критеріїв та показників охарактеризовано рівні сформованості цінностей здорового способу життя: високий, достатній, задовільний та критичний. Виявлено, що більшість студентів мають критичний рівень сформованості цінностей здорового способу життя (юнаки – 75,93%, дівчата – 72,5%).

Висновки: дістали подальшого розвитку наявні напрацювання щодо оцінки відношення студентів до здорового способу життя та сформованості їх ставлення до оздоровчої діяльності; на підставі аналізу даних емпіричних досліджень відзначено значне розходження між декларованою цінністю здоров’я, здорового способу життя та поведінковими установками студентської молоді. На основі отриманих даних нами запропоновано напрями модернізації фізичного виховання студентів, що сприятимуть формуванню цінностей здорового способу життя.


Ключові слова


студенти; здоров’я; здоровий спосіб життя; цінності; рухова активність; система оцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва, О.В. (2015), "Розробка та впровадження технології проектування активної рекреаційної діяльності різних груп населення", Спортивний вісник Придніпров'я, № 1, С. 4-9.

Андрєєва, О.В., Кенсицька, І.Л. (2017), "Лімітуючі та стимулюючі чинники формування цінностей здорового способу життя студентів", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Л. Українки, Вип. 26, С. 37-42.

Апанасенко, Г.Л., Попова, Л.А. (2011), Индивидуальное здоровье: теория и практика. Введение в теорию индивидуального здоровья, Медкнига, Киев.

Благій, О.Л., Андрєєва, О.В. (2011), "Рухова активність як фактор формування здорового способу життя учнівської молоді", Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму, Запоріжжя, С. 27-28.

Бойко, Ю.С. (2015), Формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів: дисертація кандидата наук, Уманський державний педагогічний університет, Умань, 268 с.

Дутчак, М.В. (2015), "Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування і практичне застосування", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 44-52.

Катерина, У.М. (2014), "Соціально-педагогічні передумови впровадження навчально-оздоровчих комплексів в процес фізичного виховання студентів", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Вип. 14, С. 18-22.

Єжова, О.О. (2011), Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів, Видавництво МакДен, Суми.

Круцевич, Т.Ю., Андрєєва, О.В., Благій, О.Л. (2008), "Рекреативні заняття як чинник формування дозвільної культури", Спортивний вісник Придніпров'я, № 1, С. 3-8.

Круцевич, Т., Андрєєва, О., Благій, О. (2012), "Проблеми організації рекреаційно-оздоровчих занять в структурі дозвільної діяльності студентської молоді", Туризм і краєзнавство, С. 266-270.

Кашуба, В.А., Футорний, С.М., Андреева, Е.В. (2012), "Анализ использования здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи", Теория и методика физической культуры, № 1, С. 73-81.

Кенсицька, І. (2017), "Модель формування цінностей здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 69-76.

Маєвський, М.І. (2016), Ціннісні орієнтації у сфері фізичної культури і спорту студентів педагогічних спеціальностей: дисертація кандидата наук, Уманський державний педагогічний університет, Умань, 270 с.

Президент України (2016), Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»: Указ від 9 лютого 2016 року № 42/2016, режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5549

Кабінет Міністрів України (2015), Про затвердження Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020»: основ європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року: проект розпорядження, режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150311_0.html

Комітет з фізичного виховання та спорту (2018), Проект Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді до 2025 року, Київ, 10 с.

Имас, Е.И., Дутчак, М.В., Трачук, С.В. (2013), Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной активности, Олимпийская литература, Киев.

Imas, Y., Dutchak, M.V., Andrieieva, O.V., Kashuba, V.O., Kensytska, I.L. & Sadovskyi, O.O. (2018), "Modern approaches to the problem of values’ formation of students’ healthy lifestyle in the course of physical training", Physical Education of Students, No. 22(4), pp. 182-189, doi: 10.15561/20755279.2018.0403.

Stewart, A., Marfell-Jones, M., Olds, T. & J. Hans De Ridder (2011), International Standards for Anthropometric Assessment, International Society for the Advancement of Kinanthropometry, ©2001, Potchefstroom, South Africa, ISBN 0868037125 9780868037127.

WHO (2018), International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), available at: http://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases

Kashuba, V.A., Futornyі, S.М. & Andreeva, E.V. (2012), "Modern approaches to preservation of health at students in the course of physical education", Physical Education of Students, No. 5, pp. 50-58.

Kashuba, V., Kolos, M., Rudnytskyi, O., Yaremenko, V., Shandrygos, V., Dudko, M. & Andrieieva, O. (2017), "Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes", Journal of Physical Education and Sport, No. 17(4), pp. 2472-2476, doi:10.7752/jpes.2017.04277.

Yarmak, O., Galan, Y., Hakman, A., Dotsyuk, L. & Teslitskyi, Y. (2017), "The use of modern means of health improving fitness during the process of physical education of student youth", Journal of Physical Education and Sport, No. 17(3), pp. 1935-1940, doi:10.7752/jpes.2017.03189.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Євгеній Імас, Мирослав Дутчак, Олена Андрєєва, Ірина Кенсицька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge