DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.001

Термінологічно-понятійні проблеми пізнання оздоровчо-рекреаційного напряму розвитку фізичної культури сучасності

Василь Сутула

Анотація


Мета: виділити особливості використання в суспільно-історичній практиці термінів, а відповідно і понять «physical fitness», «wellness», «physical recreation», та встановити їх зв'язок з узагальнюючим (консенсусним) визначенням поняття «physical culture».

Матеріал і методи: аналіз спеціальної літератури, в якій висвітлюється різні аспекти розвитку базових форм соціального прояву фізичної культури, а також використання системного та історіографічного підходу до аналізу даної проблеми. У процесі дослідження використовувався пошуковий онлайн-сервіс компанії Google (Google Books Ngram Viewer).

Результати: матеріали, отримані із застосовуванням пошукової системи «Google Books Ngram Viewer», свідчать про те, що активне використання термінів «physical recreation» та «physical fitness» почалося на межі 19 та 20-го сторічь практично синхронно, однак темпи зростання частоти використання терміну «physical fitness» були суттєво вищі. Термін «фізична рекреація» в англомовних друкованих виданнях на відповідних відрізках історичного періоду, який досліджувався, зустрічається відносно рідко у порівнянні з частотою використання термінів «фізичний фітнес», «велнес» та «physical culture». Матеріали, отримані з використанням пошукової системи «Google Books Ngram Viewer», також показали, що у німецькомовних друкованих виданнях словосполучення «physical recreation» не зустрічається, у той час як слова «physical» та «recreation», як окремі мовні категорії, широко вживані. Аналогічні особливості проявляються і у виданнях, які друкувались французькою, іспанською та італійською мовами.

Висновки: порівняльний аналіз отриманих матеріалів свідчить про те, що фізична рекреація розглядається в англомовній практиці як важливий чинник фізичного здоров’я людини та її активного довголіття, а також як вагомий фактор вирішення проблем молоді. Цей термін почав вживатися в англомовній практиці для назви одного з напрямів дозвіллєвої діяльності робітничого та середнього класів, а також учнівської молоді. Проведений аналіз свідчить про те, що до цього часу усе ще не сформовано цілісного уявлення про предмет і предметну область фізичної рекреації, що поняття «фізична рекреація» є досить невизначеним, розпливчастим і суперечливим.


Ключові слова


фізична культура; фізична рекреація; фізичний фітнес; велнес; термін; поняття; теорія

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва, О.В. (2014), Фізична рекреація різних груп населення, Київ.

Аслаханов, С.М., Эльмурзаев, М.А. (2017), "О соотношении физической рекреации, физической культуры и общей рекреации", Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (151), С. 19-23.

Василь Сутула (2017), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням. Повідомлення перше", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 91-96.

Василь Сутула (2018), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням. Повідомлення друге", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1, С. 78-84.

Василь Сутула (2017), "Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення перше)", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6 (62), С. 107-112.

Василь Сутула (2018), "Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення друге)", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2 (64), С. 73-81.

Василь Сутула (2018), "Узагальнююче визначення поняття «спорт» як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(64), С. 89-97.

Василь Сутула (2016), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою, фізичною рекреацією та фізичним фітнесом", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, №4, С. 77-84.

Василь Сутула (2017), "Концептуальні положення узагальнюючої теорії фізичної культури", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 107-115.

Выдрин, В.М. (1980), Введение в специальность, Физкультура и спорт, Москва.

Круцевич, Т.Ю., Пангелова, Н.Є., Пангелов, С.Б. (2013), Історія розвитку фізичної рекреації, Академвидав., Київ.

Круцевич, Т.Ю., Пангелова, Н.Є., Кривчикова, О.Д. та ін. (2018), Теорія і методика фізичного виховання, Т. 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання, Т.Ю. Круцевич (ред.), Олімп. л-ра, Київ.

Пономарьов, Н.И. (1974), Социальные функции физической культуры и спорта, Физкультура и спорт, Москва.

Смирнова, Н.В., Эльмурзаев., М.А. (2017), "Физическая рекреация: современное состояние и перспективы развития", Теория и практика физической культуры, № 5, С. 12-14.

Стельмах, С.П. (2005), "Історія понять", Енциклопедія історії України: у 10 т., Т. 3: Е–Й., редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін., Інститут історії України НАН України, Наук. думка, Київ.

Сутула, В.О. (2016), "Фізична культура: передумови теорії", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 60-65.

Сутула, В.О. (2012), Теоретико-методичні засади формування фізичної культури особистості в умовах цілісної соціально-педагогічної системи: дис. док. пед. наук, Харків, 440 с.

Сутула, В.А. (2002), Основы физкультурологии, Харьков.

Сутула, В.А., Власов, Г.В. (2013), "Теория физической культуры: научный миф или реальность?", Теория и практика физ. культуры, № 5, С. 10-14.

Евстафьев, Б.В. (1985), Анализ основных понятий в теории физической культуры, Воен. ин-т физ. Культуры, Ленинград.

Приступа, Є.Н., Жданова, О.М., Линець, М.М. та ін. (2010), Фізична рекреація, ЛДУФК, Львів.

Эльмурзаев, М.А., Панченко, И.А. (2016), "Феномен физической рекреации: предмет и предметная область исследования", Теория и практика физической культуры, № 5, С. 97-99.

Эльмурзаев, М.А., Дунаев, К.Ш., Яковлев, Ю.В., Дунаев, М.К. (2018), "Физическая рекреация как элемент образа жизни современного человека", Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (158), С. 380-383.

Doty, Duane, Harris, William Torrey (1874), A statement Theory of Education in the United States of America, Washington.

Charles B. Corbin, Guy C. Le Masurier, Dolly Lambdin (2007), Fitness for Life: Middle School, Printed in the USA.

Edward Bliss Foote (1876), Plain Home Talk about the Human System: The Habits of Men and Women, New York.

James Naismith, Luther Halsie Gulick (1892), Physical Education, Triangle Publishing Company.

Great Britain Royal Society of Arts (1860), Journal of the society of arts, and of the Institutions in Union, Vol. VIII, London.

John Honeybourne, Michael Hill, Helen (2000), Physical Education & Sport, For AS-LEVEL.

James Manning Sherwood. (1868), Hours at Home: a Popular Monthly of Instruction and Recreation, Nev York, Vol. 7.

James McKeen Cattell (1920), School & Society. Society for the Advancement of Education, Vol. 25.

Laura Azzarito, ‎David Kirk (2013), Pedagogies, Physical Culture, and Visual Methods, London and New York.

American Association for Health, Physical Education, and Recreation. Eastern district association (1949), Yearbook American Association for Health, Physical Education, and Recreation.

Nigerian Colleges of Education Games Association (2007), NICEGA Journal of Sports Management and Educational Research: JOSMER, Tobistic Print. і Pub. Ventures, T. 1, Vol. 3.

Parks & Recreation, 1919 (Р. VI).

Canadian Association for Health, Physical Education, Recreation, and Dance (2006), Physical & Health Education Journal, Canada's magazine for physical and health educators.

The New York Medical Gazette, New York, 1842, Vol. 2. 408 p. (P. 264).

William Stokes, John Bell (1842), Lectures on the Theory and Practice of Physic, Philadelphia, Vol. 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Василь Сутула

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge