DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.006

Мотиваційно-емоційні та когнітивні чинники спортивної підготовленості юних баскетболістів

Людмила Фролова, Андрій Тімофєєв, Ірина Хоменко

Анотація


Мета: встановити ступінь впливу мотиваційно-емоційних та когнітивних чинників на спортивну підготовленість юних баскетболістів з урахуванням виконання вправ домінантною і субдомінантною руками.

Матеріал і методи: досліджувалися юні баскетболісти 12–13 років. Здійснювали тестування фізичної і технічної підготовленості, визначали мотивацію, особистісну і ситуативну тривожність, стресостійкість, пам’ять, увагу, а також ефективність змагальної діяльності.

Результати: проаналізовано дані фізичної і технічної підготовленості, змагальної діяльності, когнітивних здібностей та мотиваційно-емоційного стану юних баскетболістів 12–13 років етапу попередньої базової підготовки та здійснено кореляцію чинників. Показано значну кількість достовірних зв’язків спортивної підготовленості з рівнем просторово-зорової пам’яті та тривожності. Значно менше зв’язків спортивної підготовленості з рівнем мотивації та стресостійкості.     

Висновки: встановлено, що на підвищення спортивної підготовленості юних баскетболістів 12–13 років може істотно впливати посилення мотивації досягнення успіху, зростання рівня просторово-зорової пам’яті та зниження рівня ситуативної і особистісної тривожності. При цьому для вдосконалення технічної майстерності і підвищення ефективності змагальної діяльності малозначимим є чинник рівня стресостійкості юних спортсменів.


Ключові слова


юні баскетболісти; спортивна підготовленість; мотивація; стресостійкість; пам’ять; увага

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксарин, И.В., Аксарина, И.Ю., Яковлев, Б.П. (2018), "Латерализация функциональной асимметрии на этапе начальной подготовки юных баскетболистов", Современные проблемы науки и образования, № 4, режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27854 (дата обращения: 5.02.2019).

Бабушкин, Г.Д. (2015), "Мыслительная деятельность спортсмена в структуре психологической подготовленности", International journal of applied and fundamental research. Psychological sciences, № 12, С. 1522-1525.

Бабушкин, Г.Д., Яковлев, Б.П., Бабушкин, Е.Г. (2014), "Взаимосвязь мотивации и эмоций в экстремальной деятельности", Психопедагогика в правоохранительных органах, № 2(57), С. 18-20.

Безмилов, М. (2017), "Система підготовки спортивного резерву та відбір баскетболістів у Литві", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 7-13.

Водопьянова, Н.Е. (2009), Психодиагностика стресса, Питер, Санкт-Петербург.

Вознюк, Т. & Сенів, М. (2017), "Показники підготовленості та їх взаємозв'язок з успішністю змагальних дій юних баскетболісток етапу попередньої базової підготовки", Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування, № 4, С. 10-16, режим доступу: http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2326.

Гиринская, А.Ю, Кухтова, Н.В., Мельник, Е.В., Сивицкий, В.Г. (2018), Когнитивная сфера спортсмена. Теория и практика, ВГУ им. П.М. Машерова, Витебск.

Грошев, А.М., Буторин, В.В. (2017), "Влияние когнитивного стиля личности спортсмена на результативность технико-тактических действий в баскетболе", Ученые записки университета П.Ф. Лесгафта, № 12(154), С. 324-326.

Козіна, Ж.Л., Собко, І.М. (2015), "Інтерактивні технології як засіб тактичної підготовки спортсменів в студентському баскетболі", Здоровье, спорт, реабилитация, № 1, С. 22-33.

Корягин, В.М., Блавт, О.З. (2010), "Совершенствование структуры технической и физической подготовленности юных баскетболистов", Теорія та методика фізичного виховання, № 2, С. 3-6.

Миронова, Е.Е. (2005), Сборник психологических тестов, Часть I, Минск.

Огородова, Т.В. (2013), Психология спорта, ЯрГу, Ярославль.

Реан, А.А. (2006), Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования, практикум, Прайм-Еврознак, Санкт-Петербург.

Репко, Е.А., Козина, Ж.Л., Карюченко, Д.Н. (2018), "Особенности психофизиологических функций у фехтовальщиков по сравнению с представителями циклических и игровых видов спорта", Здоровье, спорт и реабилитация, № 02, С. 96-105, doi: 10.5281/zenodo.1342481.

Речкалова, О.Л. (2014), Особенности психологической подготовки в различных видах спорта, Изд-во Курганского гос. ун-та, Курган.

Таран, И.И., Беляев, А.Г., Поповская, М.Н., Беляева, Е.Д. (2017) "Детерминированность спортивной мотивации свойствами нервной системы у баскетболистов студенческих команд", Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт, №3, режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/determinirovannost-sportivnoy-motivatsii-svoystvami-nervnoy-sistemy-u-basketbolistov-studencheskih-komand (дата обращения: 10.02.2019).

Тімофєєв, А. (2018), "Ступінь впливу рівня розвитку фізичних якостей на технічну підготовленість баскетболістів 12–13 років", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 140-144.

Ткачев, С.І. (2017), "Дослідження мотиваційної сфери висококваліфікованих спортсменів", Актуальні питання теорії і практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору, Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції, Харків, 21 квітня, С. 171-175.

Фролова, Л.С., Глазирин, И.Д., Петренко, Ю.А., Супрунович, В.А., Меньших, Е.Э., Хароченко, Я.А., Пивненко, А.А. (2013), "Влияние психофизического состояния гандболисток разной квалификации на их подготовленность", Физическое воспитание студентов, № 3, С. 72-74, doi: 10.6084/m9.figshare.663630.

Юньфей, Ню. (2013), "Сравнительный анализ степени влияния различных факторов на подготовленность 14-15-летних баскетболистов", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(35), С. 76-79.

Bali, A. (2015), "Psychological Factors Affecting Sports Performance", International Journal of Physical Education, Sports and Health, No. 1(6), pp. 92-95.

Buceta, J.M., Mondoni, M., Avakumovic´, A. & Killik L. (2000), Basketball for young players, München.

Frolova, L.S., Timofeev, А.А., Petrenko, Y.А., Atamas’, О.А., Grechukha, S.V., Gun’ko, P.N. & Suprunovich, V.A. (2017), "Retrospective analysis of junior female handball players’ priorities", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 21(5), pp. 214-220, doi:10.15561/18189172.2017.0503/

Hoover, S.J., Winner, R.K., Mccutchan, H., Beaudoin, C.C., Judge, L.W., Jones, L.M., Leitzelar, B. & Hoover, D.L. (2017), "Mood and Performance Anxiety in High School Basketball Players: A Pilot Study", International Journal of Exercise Science, No. 10(4), pp. 604-618.

Korobeynikov, G.V., Korobeynikova, L.G., Romanyuk, L.V., Dakal, N.A. & Danko, G.V. (2017), "Relationship of psychophysiological characteristics with different levels of motivation in judo athletes of high qualification". Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 21(6), pp. 272-278, doi: 10.15561/18189172.2017.060/

Rovniy, A. & Pasko, V. (2017), "The role of psychological qualities in the process of the formation of sports skill of young basketball players", Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi, No. 4(40), рр. 118-121, doi: 10.29038/2220-7481-2017-04-117-121.

Sharma, R.K. & Nigam, A.K. (2011), "Psychological characteristics of male university athletes", Journal of Physical Education and Sport, No. 11(1), pp. 5-17.

Zakharova, A., Mekhdieva, K. & Kondratovitch, S. (2017), "Physical and Psychophysiological Profiles of Sub-elite Basketball Players – Novel Approach to Complex Testing", In Proceedings of the 5th International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support, pр. 132-139, doi: 10.5220/0006585401320139.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Людмила Фролова, Андрій Тімофєєв, Ірина Хоменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge