DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.006

Мотиваційно-емоційні та когнітивні чинники спортивної підготовленості юних баскетболістів

Людмила Фролова, Андрій Тімофєєв, Ірина Хоменко

Анотація


Мета: встановити ступінь впливу мотиваційно-емоційних та когнітивних чинників на спортивну підготовленість юних баскетболістів з урахуванням виконання вправ домінантною і субдомінантною руками.

Матеріал і методи: досліджувалися юні баскетболісти 12–13 років. Здійснювали тестування фізичної і технічної підготовленості, визначали мотивацію, особистісну і ситуативну тривожність, стресостійкість, пам’ять, увагу, а також ефективність змагальної діяльності.

Результати: проаналізовано дані фізичної і технічної підготовленості, змагальної діяльності, когнітивних здібностей та мотиваційно-емоційного стану юних баскетболістів 12–13 років етапу попередньої базової підготовки та здійснено кореляцію чинників. Показано значну кількість достовірних зв’язків спортивної підготовленості з рівнем просторово-зорової пам’яті та тривожності. Значно менше зв’язків спортивної підготовленості з рівнем мотивації та стресостійкості.     

Висновки: встановлено, що на підвищення спортивної підготовленості юних баскетболістів 12–13 років може істотно впливати посилення мотивації досягнення успіху, зростання рівня просторово-зорової пам’яті та зниження рівня ситуативної і особистісної тривожності. При цьому для вдосконалення технічної майстерності і підвищення ефективності змагальної діяльності малозначимим є чинник рівня стресостійкості юних спортсменів.


Ключові слова


юні баскетболісти; спортивна підготовленість; мотивація; стресостійкість; пам’ять; увага

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксарин, И.В., Аксарина, И.Ю., Яковлев, Б.П. (2018), "Латерализация функциональной асимметрии на этапе начальной подготовки юных баскетболистов", Современные проблемы науки и образования, № 4, режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27854 (дата обращения: 5.02.2019).

Бабушкин, Г.Д. (2015), "Мыслительная деятельность спортсмена в структуре психологической подготовленности", International journal of applied and fundamental research. Psychological sciences, № 12, С. 1522-1525.

Бабушкин, Г.Д., Яковлев, Б.П., Бабушкин, Е.Г. (2014), "Взаимосвязь мотивации и эмоций в экстремальной деятельности", Психопедагогика в правоохранительных органах, № 2(57), С. 18-20.

Безмилов, М. (2017), "Система підготовки спортивного резерву та відбір баскетболістів у Литві", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 7-13.

Водопьянова, Н.Е. (2009), Психодиагностика стресса, Питер, Санкт-Петербург.

Вознюк, Т. & Сенів, М. (2017), "Показники підготовленості та їх взаємозв'язок з успішністю змагальних дій юних баскетболісток етапу попередньої базової підготовки", Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування, № 4, С. 10-16, режим доступу: http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2326.

Гиринская, А.Ю, Кухтова, Н.В., Мельник, Е.В., Сивицкий, В.Г. (2018), Когнитивная сфера спортсмена. Теория и практика, ВГУ им. П.М. Машерова, Витебск.

Грошев, А.М., Буторин, В.В. (2017), "Влияние когнитивного стиля личности спортсмена на результативность технико-тактических действий в баскетболе", Ученые записки университета П.Ф. Лесгафта, № 12(154), С. 324-326.

Козіна, Ж.Л., Собко, І.М. (2015), "Інтерактивні технології як засіб тактичної підготовки спортсменів в студентському баскетболі", Здоровье, спорт, реабилитация, № 1, С. 22-33.

Корягин, В.М., Блавт, О.З. (2010), "Совершенствование структуры технической и физической подготовленности юных баскетболистов", Теорія та методика фізичного виховання, № 2, С. 3-6.

Миронова, Е.Е. (2005), Сборник психологических тестов, Часть I, Минск.

Огородова, Т.В. (2013), Психология спорта, ЯрГу, Ярославль.

Реан, А.А. (2006), Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования, практикум, Прайм-Еврознак, Санкт-Петербург.

Репко, Е.А., Козина, Ж.Л., Карюченко, Д.Н. (2018), "Особенности психофизиологических функций у фехтовальщиков по сравнению с представителями циклических и игровых видов спорта", Здоровье, спорт и реабилитация, № 02, С. 96-105, doi: 10.5281/zenodo.1342481.

Речкалова, О.Л. (2014), Особенности психологической подготовки в различных видах спорта, Изд-во Курганского гос. ун-та, Курган.

Таран, И.И., Беляев, А.Г., Поповская, М.Н., Беляева, Е.Д. (2017) "Детерминированность спортивной мотивации свойствами нервной системы у баскетболистов студенческих команд", Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт, №3, режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/determinirovannost-sportivnoy-motivatsii-svoystvami-nervnoy-sistemy-u-basketbolistov-studencheskih-komand (дата обращения: 10.02.2019).

Тімофєєв, А. (2018), "Ступінь впливу рівня розвитку фізичних якостей на технічну підготовленість баскетболістів 12–13 років", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 140-144.

Ткачев, С.І. (2017), "Дослідження мотиваційної сфери висококваліфікованих спортсменів", Актуальні питання теорії і практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору, Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції, Харків, 21 квітня, С. 171-175.

Фролова, Л.С., Глазирин, И.Д., Петренко, Ю.А., Супрунович, В.А., Меньших, Е.Э., Хароченко, Я.А., Пивненко, А.А. (2013), "Влияние психофизического состояния гандболисток разной квалификации на их подготовленность", Физическое воспитание студентов, № 3, С. 72-74, doi: 10.6084/m9.figshare.663630.

Юньфей, Ню. (2013), "Сравнительный анализ степени влияния различных факторов на подготовленность 14-15-летних баскетболистов", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(35), С. 76-79.

Bali, A. (2015), "Psychological Factors Affecting Sports Performance", International Journal of Physical Education, Sports and Health, No. 1(6), pp. 92-95.

Buceta, J.M., Mondoni, M., Avakumovic´, A. & Killik L. (2000), Basketball for young players, München.

Frolova, L.S., Timofeev, А.А., Petrenko, Y.А., Atamas’, О.А., Grechukha, S.V., Gun’ko, P.N. & Suprunovich, V.A. (2017), "Retrospective analysis of junior female handball players’ priorities", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 21(5), pp. 214-220, doi:10.15561/18189172.2017.0503/

Hoover, S.J., Winner, R.K., Mccutchan, H., Beaudoin, C.C., Judge, L.W., Jones, L.M., Leitzelar, B. & Hoover, D.L. (2017), "Mood and Performance Anxiety in High School Basketball Players: A Pilot Study", International Journal of Exercise Science, No. 10(4), pp. 604-618.

Korobeynikov, G.V., Korobeynikova, L.G., Romanyuk, L.V., Dakal, N.A. & Danko, G.V. (2017), "Relationship of psychophysiological characteristics with different levels of motivation in judo athletes of high qualification". Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 21(6), pp. 272-278, doi: 10.15561/18189172.2017.060/

Rovniy, A. & Pasko, V. (2017), "The role of psychological qualities in the process of the formation of sports skill of young basketball players", Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi, No. 4(40), рр. 118-121, doi: 10.29038/2220-7481-2017-04-117-121.

Sharma, R.K. & Nigam, A.K. (2011), "Psychological characteristics of male university athletes", Journal of Physical Education and Sport, No. 11(1), pp. 5-17.

Zakharova, A., Mekhdieva, K. & Kondratovitch, S. (2017), "Physical and Psychophysiological Profiles of Sub-elite Basketball Players – Novel Approach to Complex Testing", In Proceedings of the 5th International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support, pр. 132-139, doi: 10.5220/0006585401320139.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Людмила Фролова, Андрій Тімофєєв, Ірина Хоменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.