DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-3.005

Визначення найбільш вагомих показників підготовленості юнаків, представників різних способів плавання, що лімітують їх спортивні досягнення

Олена Політько, Вячеслав Шутєєв

Анотація


Мета: встановлення найбільш значущих критеріїв відбору плавців 14–16 років, які спеціалізуються в різних способах плавання, що лімітують їх спортивні досягнення.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, тестування, антропометричні вимірювання, методи математичної статистики.

Результати: доповнено наукові знання про сучасні модельні характеристики статури та фізичної підготовленості юних плавців, які спеціалізуються в різних способах плавання. Встановлено значущі критерії відбору, що дозволяють виявити найбільш обдарованих спортсменів, зорієнтувати їх підготовку до конкретної змагальної дистанції.

Висновки: отримані результати можуть бути рекомендовані для застосування в роботі тренерів з плавання для поліпшення якості відбору та спортивної орієнтації юних спортсменів щодо вибору способу плавання та оцінки їх перспективності. 


Ключові слова


плавці; спосіб плавання; статура; підготовленість; спортивна орієнтація

Повний текст:

PDF

Посилання


Булгакова, Н.Ж. (1986), Отбор и подготовка юных пловцов, Физкультура и спорт, Москва.

Давыдов, В.Ю., Авдиенко, В.Б. (2012), Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе многолетней подготовки (Теоретические и практические аспекты), ВГАФК, Волгоград.

Политько, Е.В. (2018), "Возрастные особенности становления спортивной квалификации и физического развития юных пловцов 12-16 лет", Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць, Вип. 2, С. 75–79, режим доступа: http://journals.uran.ua/cvs_konf/issue/archive.

Политько, Е.В. (2018), "Модельные характеристики физического развития и специальной физической подготовленности девушек-пловцов 12-15 лет", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2(64), С. 45-49, doi:10.15391/snsv.2018-2.

Политько, Е.В. (2015), Особенности морфофункциональных характеристик квалифицированных спортсменов-пловцов. Метод. рек. для студентов специализации «Плавание», ХГАФК, Харьков.

Политько, Е.В. (2013), "Современные тенденции изменения модельных морфо-функциональных характеристик высококвалифицированных спортсменов-пловцов", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, Серія: Пед. науки. Фізичне виховання та спорт: Зб. у 4-х т., № 112, Т. 4, С. 184-188.

Політько, О., Лобойко, А. (2019), "Взаємозв’язок морфо-функціональних характеристик і фізичної підготовленості зі спортивними результатами плавців-спринтерів", Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць, С. 66-72, режим доступу: http://journals.uran.ua/cvs_konf/issue/archive.

Сахновський, К.П. (1995), Плавання: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Київ.

Платонов, В.Н. (2012), Спортивное плавание : путь к успеху: в 2-х кн., Олимпийская литература, Киев.

Чеботарева, И.В. (1998), "Модельные характеристики юных спортсменов с учетом специализации в избранном способе плавания", Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии, Москва, Т. 3, С. 49-54.

Шинкарук, О.А. (2011), Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта), Олимпийская литература, Киев.

Politko, О. (2015), "Features of morphological and functional characteristics of young swimmers 14–18 years", Slobozhanskyi herald of science and sport, № 1(45), pp. 95-101.

Politko, Yelena (2016), "The relationship model of technical and tactical and morpho-functional characteristics of highly skilled swimmers specializing in 50 m butterfly", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 3(53), pp. 59-63.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Олена Політько, Вячеслав Шутєєв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.