DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-6.002

Гендерна ідентифікація спортсменів різної кваліфікації відносно класифікаційних груп видів спорту

Олена Тарасевич, Олег Камаєв, Дар’я Окунь

Анотація


Мета: визначити гендерні типи спортсменів різної кваліфікації з урахуванням статі в залежності від класифікаційних груп видів спорту.

Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь 859 студентів і студенток віком 17–28 років, які навчаються у Харківській державній академії фізичної культури, Національному університеті фізичного виховання і спорту України і Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, що займаються олімпійськими і неолімпійськими видами спорту і мають різну спортивну кваліфікацію. З них 428 спортсменок і 431 спортсмен. Використані такі методи дослідження, як: аналіз та узагальнення літературних джерел і інтернет-ресурсів з досліджуваної проблеми; анкетування; опитування; психологічні методи: методика С. Бем «Маскулінність / фемінінність»; методи математичної статистики.

Результати: виявлено відсоткове співвідношення маскулінних, фемінінних і андрогінних типів особистості серед 859 досліджуваних, які спеціалізуються у спортивних іграх і єдиноборствах, у циклічних, швидкісно-силових і складнокоординаційних видах спорту. З маскулінним типом особистості виявлено 238 юнаків, що складає 55% від загальної кількості спортсменів і 238 дівчат (56% від їх загальної кількості). Спортсменів андрогінного типу виявлено 193 особи (45%), а спортсменок – 190 – це 44%. Особистостей фемінінного типу ні серед юнаків, ні серед дівчат виявлено не було. Також виявлено відсоткове співвідношення маскулінних і андрогінних спортсменів і спортсменок у різних класифікаційних групах видів спорту і спортивних дисциплін відносно їх біологічної статі та спортивної кваліфікації.

Висновки: відносно такого поняття, як «гендер», чоловіки і жінки відносяться до однієї з трьох соціокультурних статей: маскулінної, фемінінної або андрогенної. Уявлення про мужність (маскулінність) і жіночість (фемінінність) пов’язані не с біологічною статтю людини, а саме з типом культури, до якої вона належить. Спорт, як інститут соціалізації, активно сприяє формуванню гендерних якостей особистості. У результаті дослідження доведено, що співвідношення гендерних типів особистості і у чоловіків, і у жінок змінюється залежно від виду спортивної діяльності, якою вони займаються. Висока кваліфікація спортсменів і спортсменок сприяє формуванню у них маскулінності.


Ключові слова


гендер; чоловіки; жінки; маскулінність; фемінінність; андрогінність; гендерна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Артамонова, Т.В. (2008), Гендерные проявления личности в спорте, Волгоград.

Артамонова, Т.В., Шевченко, Т.А. (2009), Гендерная идентификация в спорте, Волгоград.

Бендас, Т.В. (2006), Гендерная психология. Учебное пособие, СПб.

Бугаевский, К.А. (2017), "Изучение показателей гендерной идентификации у девушек-спортсменок", Актуальные научные исследования в современном мире, № 29, С. 144-153.

Ворожбитова, А.Л. (2007), "Гендерная теория физической культуры как основа формирования гендерного сознания спортсменов", Вестник Ставропольского государственного университета, № 49, С. 27-31.

Джурмий, Д.И. (2015), "Особенности гендерной идентификации в спортивной деятельности", Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма, С. 169-174.

Ильин, Е.П. (2003), Дифференциальная психология мужчины и женщины, СПб.

Ильин Е.П. (2010), Пол и гендер, СПб.

Ковалёва, В.В., Кодацких, И.Ю. (2017), "Особенности гендерных стереотипов студенческой молодёжи", Территория науки, № 2, С. 31-35.

Основи теорії гендеру: навчальний посібник (2004), Київ.

Тарасевич, Е.А. (2016), "Гендерные отличия спортсменов в различных классификационных группах видов спорта и спортивных ддисциплин", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2 (52), С. 117-120.

Тарасевич, Е.А., Камаев, О.И. (2018), "Гендерные различия в оценке роли занятий спортом как один из показателей качества жизни спортсменов", Фізична активність і якість життя людини. Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції, Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, Луцьк, С. 71.

Тарасевич, О.А., Камаєв, О.І. (2019), "Особливості гендерних відмінностей у спортсменів, що займаються спортивними єдиноборствами", Единоборства, № 4 (14), С. 117-26.

Цикунова, Н. Г. (2003), Гендерные характеристики личности спортсменов в маскулинных и фемининных видах спорта. Дис. канд. пед. наук, СПб., 181 с.

Шахов, Ш.К., Дамадаева, А.С. (2011), "Спорт как фактор формирования психологического пола личности", Теория и методика спорта висших дострижений, С. 16-18.

Bem, S.L. (1979), "Theory and measurement of androgyny", Journal of Personal and Social Psychology, Vol. 37, pp. 1047-1054.

Bem, S.L. (1983), "Gender schema theory and its implications for child development: Raising gender-schematic children in a gender-schematic society", Journal of women in culture and society, Vol. 8, No. 4, pp. 65-78.

Colker, R. (1980), "Correlates of female athletic: masculinity, femininity, selfesteem and attitudes toward women", Sex Roles, Vol. 6, pp. 47-58.

Matteo, S. (1986), "The effect of sex and gender-schematic processing on sport participation. Sex Roles", Vol. 15, pp. 356-371.

Social groups and identities: developing the legacy of Henri Tajfel (1996), W. Peter Robinson (Ed.), Butterworth-Heinemann, Oxford.

Volpato, Ch. & Contarello, A. (1999), "Towards a social psychology of extreme situations: Primo Levi’s If This is a Man and social identity theory", European Journal of Social Psychology, Vol. 29, pp. 239-258.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Олена Тарасевич, Олег Камаєв, Дар’я Окунь

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge