ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2020-5.001

Keywords:

здобувач вищої освіти, менеджер фізичної культури, компетентності, управлінська компетентність, управлінські компетенції

Abstract

Мета:розробити та теоретично обґрунтувати технологію формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури.

Матеріал і методи:проведено теоретичний аналіз сучасної літератури щодо досліджуваної проблеми; проаналізовано нормативно-правову базу підготовки майбутніх менеджерів фізичної культури; проведено опитування здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти (n=50); за допомогою методу парних порівнянь проведено експертну оцінку серед професорсько-викладацького складу Харківської державної академії фізичної культури (n=10).

Результати:уточнено поняття «компетентність», «компетенція», «управлінська компетентність», «управлінські компетенції»; виявлено самооцінку та проведено самоаналіз здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти результатів навчання щодо рівня сформованості у них управлінських компетенцій; визначено найбільш значущі управлінські компетенції у майбутніх менеджерів фізичної культури. За результатами власного дослідження представлено матрицю управлінської компетентності менеджера фізичної культури. Розроблено та обґрунтовано технологію: методи, форми та засоби формування управлінської компетентності у майбутніх менеджерів фізичної культури.

Висновки: визначено управлінські компетенції, які є найважливішими для здійснення майбутньої управлінської діяльності менеджерів фізичної культури, серед них перші п’ять позицій займають: лідерство, генерація ідей, комунікативність, володіння системою вирішення управлінських проблем та ділові якості.

Ключові слова:здобувач вищої освіти, менеджер фізичної культури, компетентності, управлінська компетентність, управлінські компетенції.

References

Берека, В. Є. (2008), "Формування професійної компетентності майбутнього менеджера освіти",Педагогічний дискурс. Випуск 4. С.20-26.

Демченко, Ю. М. (2016), "Підвищення професійної компетентності керівника освітньої установи як чинника інноваційної діяльності в сучасній соціокультурній ситуації", Педагогічні науки. Випуск LXXII. Том 1. С.91-96.

Дубревський, Ю. М. (2008), "Управлінська компетентність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. No6. С. 91–93.

Закон України «Про вищу освіту» (2014), Відомості Верховної Ради (ВВР), No 37-38, ст.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Згалат-Лозинська, Л. О., Головач Н. В. (2018), "Метод оцінки розвитку управлінського персоналу на вітчизняних підприємствах", Інноваційна економіка. No9-10. С.69-73.

Коваленко, Ю. М. (2019), "Теоретичні засади формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів спортивної діяльності", Інноваційна педагогіка, Випуск 13. Т.1. С. 75-78.

Криштанович, С. В. (2018), "Система формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту", Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка, соціальна робота : зб. наук. пр. Ужгород. Вип. 1(42). С. 122-125.

Леонова, С. В. (2012), "Діагностика компетентності персоналу на основі використання принципів теорії розпізнавання образів", Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Вип. 8. С. 151-155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_8_37.

Свертнєв, О. А. (2017), "Характеристика основних компетентностей менеджера фізичної культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти",Імідж сучасного педагога. No7 (176). С. 19-22.

Daniel Soucie (2020), "Effective Managerial Leadership in Sport Organizations", Journal of Sport Management. Volume 8: Issue 1, pp. 1–13.

Prystupa, Y., Kryshtanovych, S., Danylevych, M., Lapychak, I., Kryshtanovych, M., Sikorskyi, P., Podolyak, Z. Basarab, V. (2020), "Features of formation the professional competence of future managers ofphysical culture and sports", Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 (Supplement issue 1), Art 64, pp 441 –446.

RobertWood, TimPayne(1998), Competency-BasedRecruitmentandSelection. Paperbac, 214 p.

Published

2020-10-26

How to Cite

Ажиппо, О., & Корольова, М. (2020). ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (5(79), 5–11. https://doi.org/10.15391/snsv.2020-5.001

Issue

Section

Articles