Аналіз програм з корекції постави дітей молодшого шкільного віку з порушенням зору

Світлана Василівна Вихованец (Vyhovanets S.)

Анотація


Розглянуто особливості застосування програм з корекції постави дітей молодшого шкільного віку з вадами зору. Наведено аналіз публікацій і науково-методичної літератури щодо даної проблеми. Встановлено ефективність використання корекційних програм для дітей з порушенням зору. Програми з корекції постави слабозорих дітей молодшого шкільного віку позитивно впливають на опорно-руховий апарат та фізичний розвиток у цілому.


Ключові слова


дефекти постави; порушення зору; молодші школярі; корекція постави; лікувальна фізична культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Бровченко Л. Обґрунтування авторської програми з лікувальної фізичної культури для слабозорих дітей молодшого шкільного віку / Л. Бровченко // Молода спортивна наука України. – Л., 2007. – С. 34–40.

Бурмистрова Н. И. Осанка под контролем / Н. И. Бурмистрова // Физическая культура в школе 1996. –№ 1 – С. 14–16.

Венсловене Н. И. Здоровье развивающее направление в коррекционно-реабилитационной и учебно-воспитательной работе со слабовидящими школьниками / Н. И. Венсловене, Л. П. Уфимцева и др. // Современные аспекты офтальмологии. Сборник : Красноярск, 1998. – С. 222–225.

Грейда Н. Б. Корекція постави підлітків засобами фізичної реабілітації / Н. Б. Грейда, О. С. Грицай, В. У. Кренделєва // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК,2009. – № 3 – С. 119

Дяченко А. А. Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. А. Дяченко. – Київ, 2010. – 19 с.

Ермаков В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. – М. : Просвещение, 1990. –222 с.

Маллаев Д. М. Игры для слепых и слабовидящих / Д. М. Маллаев – М., 1992. – 148 с.

Мелентьева Н. Н. Профилактика нарушений осанки и сколиозов у детей / Н. Н. Мелентьева // Сб. научных работ студентов и аспирантов ВГПУ. – Вып. 10. – Вологда, 2002. – С. 226–229.

Методика проведення лікувально-фізкультурних занять в початкових класах шкіл слабозорих : Методичні рекомендації. – Кіровоград, 1992.

Мурза В. П. Методи функціональних досліджень у фізичній реабілітації та спортивній медицині : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В. П. Мурза, М. М. Філіпов. – К. : Університет “Україна”, 2001. – 96 с.

Ремажевська В. М. Лікувальна фізкультура при порушеннях опорно-рухового апарату у дітей з вадами зору / В. М. Ремажевська, Ю. М. Раніцький. – Львів, 2004. – 92 c.

Статьєв С. І. Використання ігрового методу в реабілітації дітей з порушенням зору / С. І. Статьєв, Т. В. Баришок // Педагогіка, психологія та медико-біологічі проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 9. – С. 138–140.

Шкляренко А. П. Физиологические принципы использования физических упражнений при сколиотической болезни у детей и подростков / А. П. Шкляренко. – Краснодар : КГМА, 2001. – 200 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Світлана Василівна Вихованец (Vyhovanets S.)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge