Аналіз програм з корекції постави дітей молодшого шкільного віку з порушенням зору

Світлана Василівна Вихованец (Vyhovanets S.)

Анотація


Розглянуто особливості застосування програм з корекції постави дітей молодшого шкільного віку з вадами зору. Наведено аналіз публікацій і науково-методичної літератури щодо даної проблеми. Встановлено ефективність використання корекційних програм для дітей з порушенням зору. Програми з корекції постави слабозорих дітей молодшого шкільного віку позитивно впливають на опорно-руховий апарат та фізичний розвиток у цілому.


Ключові слова


дефекти постави; порушення зору; молодші школярі; корекція постави; лікувальна фізична культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Бровченко Л. Обґрунтування авторської програми з лікувальної фізичної культури для слабозорих дітей молодшого шкільного віку / Л. Бровченко // Молода спортивна наука України. – Л., 2007. – С. 34–40.

Бурмистрова Н. И. Осанка под контролем / Н. И. Бурмистрова // Физическая культура в школе 1996. –№ 1 – С. 14–16.

Венсловене Н. И. Здоровье развивающее направление в коррекционно-реабилитационной и учебно-воспитательной работе со слабовидящими школьниками / Н. И. Венсловене, Л. П. Уфимцева и др. // Современные аспекты офтальмологии. Сборник : Красноярск, 1998. – С. 222–225.

Грейда Н. Б. Корекція постави підлітків засобами фізичної реабілітації / Н. Б. Грейда, О. С. Грицай, В. У. Кренделєва // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК,2009. – № 3 – С. 119

Дяченко А. А. Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. А. Дяченко. – Київ, 2010. – 19 с.

Ермаков В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. – М. : Просвещение, 1990. –222 с.

Маллаев Д. М. Игры для слепых и слабовидящих / Д. М. Маллаев – М., 1992. – 148 с.

Мелентьева Н. Н. Профилактика нарушений осанки и сколиозов у детей / Н. Н. Мелентьева // Сб. научных работ студентов и аспирантов ВГПУ. – Вып. 10. – Вологда, 2002. – С. 226–229.

Методика проведення лікувально-фізкультурних занять в початкових класах шкіл слабозорих : Методичні рекомендації. – Кіровоград, 1992.

Мурза В. П. Методи функціональних досліджень у фізичній реабілітації та спортивній медицині : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В. П. Мурза, М. М. Філіпов. – К. : Університет “Україна”, 2001. – 96 с.

Ремажевська В. М. Лікувальна фізкультура при порушеннях опорно-рухового апарату у дітей з вадами зору / В. М. Ремажевська, Ю. М. Раніцький. – Львів, 2004. – 92 c.

Статьєв С. І. Використання ігрового методу в реабілітації дітей з порушенням зору / С. І. Статьєв, Т. В. Баришок // Педагогіка, психологія та медико-біологічі проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 9. – С. 138–140.

Шкляренко А. П. Физиологические принципы использования физических упражнений при сколиотической болезни у детей и подростков / А. П. Шкляренко. – Краснодар : КГМА, 2001. – 200 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Світлана Василівна Вихованец (Vyhovanets S.)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.