DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2014-2.004

Аналіз стану фізичної підготовленості студенток при заняттях ритмічною гімнастикою

Вікторія Григорівна Бабій (Victoriya Babiy)

Анотація


Мета: визначення впливу занять ритмічною гімнастикою на рівень фізичної підготовленості студенток із застосуванням різних методик проведення. Матеріали і методи: в дослідженні взяли участь студентки першого курсу в кількості 45 осіб, що за станом здоров’я відносяться до основної медичної групи. Було проведене педагогічне тестування з використанням контрольних, державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України. Результати:порівняння вихідних показників рівня фізичної підготовленості студенток з нормативними оцінками державних тестів показало, що в дівчат за показниками достовірних відмінностей не спостерігається. Після експерименту аналіз результатів виявив позитивні зміни показників фізичної підготовленості в усіх досліджуваних групах. Висновки: встановлено, що найбільш ефективним методом проведення занять з ритмічної гімнастики є методика, яка переважно спрямована на розвиток силових здібностей.


Ключові слова


фiзична пiдготовленість; ритмiчна гiмнастика; студентки

Повний текст:

PDF

Посилання


Виленский М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. – 3-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2013. – 240 с.

Драчук А. Пріоритетні напрямки фізичної підготованості студентської молоді / А. Драчук, І. Дуб, М. Галайдюк // Молода спортивна наука України. – 2002. – Випуск 6. – Том 10. – С. 225–229.

Ермолаев В. М. Зачётные требования по физическому воспитанию – на новую основу / В. М. Ермолаев // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 10. – С. 52–53.

Коломийцева О. Э. Уровень развития физических качеств и сенсорных систем студенток педагогического колледжа / О. Э. Коломийцева, Н. Н. Терентьева // Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2001. – Вип. 4. – С. 28–30.

Романенко В. В. Оздоровча гімнастика і плавання як форма активізації рухової активності студенток гуманітарних вузів / В. В. Романенко // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фіз. культ. і спорту. – Львів, 2002. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 374–378.

Ромашова Т. М. Рівень фізичної підготовленості студенток, які бажають спеціалізуватись на навчальних заняттях у шейпінгу / Т. М. Ромашова, О. В. Капустіна, Т. О. Халапурдіна // Молода спортивна наука України: [зб. наук. праць з галузі фіз. культ. і спорту]. – Львів, 2002. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 264–266.

Ромашова Т. Н. Физическая подготовленность абитуриентов вуза: результаты исследований и градации уровней их трудоспособности / Т. Н. Ромашова, В. В. Сердечный // Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі: ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. : [зб. наук. Праць]. – Донецьк, 2001. – С. 135–136.

Смирнова О. Л. Оцінка аеробної продуктивності студентів у процесі занять фізичною культурою : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. Л. Смирнова. – Д. : 1998. – 16 с.

Филинков В. И. Тестирование физической подготовленности как эффективная форма активизации физического совершенствования студентов / В. И. Филинков // Актуальні проблеми вищої школи (підсекція по кафедрі фізичного виховання і спорту): Матеріали 59-ї науково-практичної конференції КДТУБіА. – К. : КДТУБіА, 1998. – Вип. 2. – С. 68–71.

Яворская Г. Х. Практика повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в высшей школе: учебно-методическое пособие / Г. Х. Яворская. – Одесса : Гортипография, 1995. – 100 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Вікторія Григорівна Бабій (Victoriya Babiy)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge