Вплив вправ черлідингу на рівень розвитку координаційних здібностей школярів 5–6-х класів

Т. Бала

Анотація


Відображені показники рівня розвитку координаційних здібностей, а також ступінь їх зміни під впливом вправ черлідингу в школярів 5–6-х класів загальноосвітньої школи. Використання вправ черлідингу позитивно вплинуло на ступінь прояву координаційних здібностей школярів середніх класів за всіма досліджуваними параметрами.


Ключові слова


координаційні здібності; школярі середніх класів; черлідинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Кібальник О. Я. Шляхи покращення фізичної підготовленості учнів підліткового віку / Кібальник О. Я. // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2010. – № 1. – С. 18–21.

Кузьменко И. А. Оценка уровня развития координационных способностей школьников средних классов / И. А. Кузьменко, Л. Е. Шестерова // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2009. – № 1. – С. 9–12.

Кузьменко І. О. Зміна рівня розвитку окремих координаційних здібностей школярів середніх класів під впливом спеціально спрямованих вправ / Кузьменко І. О. // Молода спортивна наука України : [зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту]. – [у 4-х т.]. – Л., 2010. – Вип. 14. – Т. 2 – С. 124–130.

Масляк І. П. Динаміка рівня фізичної підготовленості молодших школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на поліпшення функціонального стану аналізаторів / Масляк І. П. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : [науково-теоретичний журнал]. – Київ : НУФВСУ, 2008. – № 4. – С. 47–51.

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей : [учебное пособие] / Романенко В. А. – Донецк : Издательство ДонНУ, 2005. – 290 с.

Сергиенко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Сергіенко Л. П. – Київ : Олімпійська література, 2002. – 438 с.

Шевців У. С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу) : [автореф. дис…на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»] / Шевців У. С. – Львів, 2009. – 18 с.

Шестерова Л. Є. Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів : [автореф. дис…на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»] / Шестерова Л. Є. – Харків : ХДАФК, 2004. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Т. Бала

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge