Вплив вправ черлідингу на рівень розвитку координаційних здібностей школярів 5–6-х класів

Т. Бала

Анотація


Відображені показники рівня розвитку координаційних здібностей, а також ступінь їх зміни під впливом вправ черлідингу в школярів 5–6-х класів загальноосвітньої школи. Використання вправ черлідингу позитивно вплинуло на ступінь прояву координаційних здібностей школярів середніх класів за всіма досліджуваними параметрами.


Ключові слова


координаційні здібності; школярі середніх класів; черлідинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Кібальник О. Я. Шляхи покращення фізичної підготовленості учнів підліткового віку / Кібальник О. Я. // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2010. – № 1. – С. 18–21.

Кузьменко И. А. Оценка уровня развития координационных способностей школьников средних классов / И. А. Кузьменко, Л. Е. Шестерова // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2009. – № 1. – С. 9–12.

Кузьменко І. О. Зміна рівня розвитку окремих координаційних здібностей школярів середніх класів під впливом спеціально спрямованих вправ / Кузьменко І. О. // Молода спортивна наука України : [зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту]. – [у 4-х т.]. – Л., 2010. – Вип. 14. – Т. 2 – С. 124–130.

Масляк І. П. Динаміка рівня фізичної підготовленості молодших школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на поліпшення функціонального стану аналізаторів / Масляк І. П. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : [науково-теоретичний журнал]. – Київ : НУФВСУ, 2008. – № 4. – С. 47–51.

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей : [учебное пособие] / Романенко В. А. – Донецк : Издательство ДонНУ, 2005. – 290 с.

Сергиенко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Сергіенко Л. П. – Київ : Олімпійська література, 2002. – 438 с.

Шевців У. С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу) : [автореф. дис…на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»] / Шевців У. С. – Львів, 2009. – 18 с.

Шестерова Л. Є. Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів : [автореф. дис…на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»] / Шестерова Л. Є. – Харків : ХДАФК, 2004. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Т. Бала

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.