Індивідуалізація навантаження при розвитку швидкісно-силових здібностей юнаків 10–11 років

Є. М. Проскуров, О. І. Камаєв

Анотація


Розглядаються питання, пов’язані з індивідуалізацією фізичного навантаження швидкісно-силової спрямованості. За якістю засобу використання взята окремо підібрана рухова дія складної координації,що має за своїм походженням швидкісно-силову спрямованість, водночас діюча як індивідуальний прояв тих м’язових зусиль, які безпосередньо беруть участь при виконанні вправи на гімнастичному снаряді. Кожен учасник експерименту виконував вправу в індивідуально швидкому темпі. Умовами реалізації навантаження цієї фізичної роботи стали наступні параметри: загальна кількість підходів, загальна кількість повторень у підходах, відпочинок меж підходами. По кожному підходу окремо фіксувались: кількість повторень, пульсова вартість і час виконання.


Ключові слова


індивідуалізація навантажень; швидкісно-силова спрямованість; спосібність; пульсове навантаження; кількість рухів; режим виконання; складна координація; індивідуальна спрямованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко Н. В. Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации / Н. В. Бойко, Ю. А. Сушко // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2011. – № 2. – С. 85–88.

Вознюк Т. В. Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих баскетболісток засобами швидкісно-силової спрямованості на перед змагальному етапі підготовки : автореф. дис.…канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24 00 01 / Т. В. Вознюк. – Львів, 2006. – 20 с.

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта : [учебник] для студ. и препод. вузов. физ. восп. и спорта / Волков Л. В. – К. : Олімпійська література, 2005. – 296 с.

Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания : [учебник] для высш. учеб. зав. физ. восп. и спорта: В 2 т. / Круцевич Т. Ю. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 423 с.

Кузнецов В. С. Силовая подготовка детей школьного возраста : [методическое пособие] / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М. : НЦ ЭНАС, 2003. – 196 с.

Курись В. Н. Основы силовой подготовки юношей : [методическое пособие] / Курысь В. Н. – М. : Советский спорт, 2004. – 264 с.

Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры : [учеб. пособие] для вузов по напр. физ. культура и спорт / Ю. Ф. Курамшин, В. И. Григорьев, Н. Е. Латышева. – М. : Советский спорт, 2003. – 463 с.

Колот А. В. Удосконалення швидкісно-силових якостей висококваліфікованих легкоатлетів у річному тренувальному циклі (на прикладі потрійного стрибка) : автореф. дис…канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01 / Колот А. В. – К., 2007. – 21 с.

Менхин Ю. В. Начало гимнастики : [рассчитано на тренеров, специалистов по гимнастике] / Ю. В. Менхин, А. В. Волков. – Киев : Здоровۥя, 1980. – 272 с.

Матиросян А. А. Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих регбістів у підготовчому періоді : [автореф. дис…канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01] / Матиросян А. А. – Х. : ХДАФК, 2006. – 19 с.

Островський М. В. Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів : [автореф. дис…канд. наук з фіз…виховання і спорту : 24.00.01] / Островский М. В. – Львів, 2010. – 20 с.

Романенко В. А. Скоростно-силовая подготовка как фактор коррекции психологических расстройств у начинающих дзюдоистов / Романенко В. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. праць]. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2001. – № 12. – С. 46–49.

Сніговець І. В. Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15–17 років з урахуванням ігрового амплуа : [автореф. дис…канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01] / Сніговець І. В. – К., 2007. – 19 с.

Худолей О. М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : [навчальний посібник] / Худолей О. М. – Харків : ОВС, 2007. – 406 с.

Худолей О. М. Основи методики викладання гімнастики : [навч. посібник] / Худолей О. М. / У 2-х ч. – 3-є вид. [випр. і доп.]. – Харків : ОВС, 2004. – Ч. 1. – 414 с.

Худолей О. М. Моделирование процесса подготовки юных гимнастов : [монография] / Худолей О. М. – Х., 2005. – 335 с.

Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : [учебное пособие] для вузов физ. культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 2-е изд. [испр. и доп.]. – М. : Академия, 2003. – 479 с.

Чай Сунг Мо. Скоростно-силовая подготовка в боевых искусствах / Чай Сунг Мо. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 192 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : [навчальний посібник] / Б. М. Шиян. – Ч. 1. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Є. М. Проскуров, О. І. Камаєв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.