Індивідуалізація навантаження при розвитку швидкісно-силових здібностей юнаків 10–11 років

Є. М. Проскуров, О. І. Камаєв

Анотація


Розглядаються питання, пов’язані з індивідуалізацією фізичного навантаження швидкісно-силової спрямованості. За якістю засобу використання взята окремо підібрана рухова дія складної координації,що має за своїм походженням швидкісно-силову спрямованість, водночас діюча як індивідуальний прояв тих м’язових зусиль, які безпосередньо беруть участь при виконанні вправи на гімнастичному снаряді. Кожен учасник експерименту виконував вправу в індивідуально швидкому темпі. Умовами реалізації навантаження цієї фізичної роботи стали наступні параметри: загальна кількість підходів, загальна кількість повторень у підходах, відпочинок меж підходами. По кожному підходу окремо фіксувались: кількість повторень, пульсова вартість і час виконання.


Ключові слова


індивідуалізація навантажень; швидкісно-силова спрямованість; спосібність; пульсове навантаження; кількість рухів; режим виконання; складна координація; індивідуальна спрямованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко Н. В. Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации / Н. В. Бойко, Ю. А. Сушко // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2011. – № 2. – С. 85–88.

Вознюк Т. В. Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих баскетболісток засобами швидкісно-силової спрямованості на перед змагальному етапі підготовки : автореф. дис.…канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24 00 01 / Т. В. Вознюк. – Львів, 2006. – 20 с.

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта : [учебник] для студ. и препод. вузов. физ. восп. и спорта / Волков Л. В. – К. : Олімпійська література, 2005. – 296 с.

Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания : [учебник] для высш. учеб. зав. физ. восп. и спорта: В 2 т. / Круцевич Т. Ю. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 423 с.

Кузнецов В. С. Силовая подготовка детей школьного возраста : [методическое пособие] / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М. : НЦ ЭНАС, 2003. – 196 с.

Курись В. Н. Основы силовой подготовки юношей : [методическое пособие] / Курысь В. Н. – М. : Советский спорт, 2004. – 264 с.

Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры : [учеб. пособие] для вузов по напр. физ. культура и спорт / Ю. Ф. Курамшин, В. И. Григорьев, Н. Е. Латышева. – М. : Советский спорт, 2003. – 463 с.

Колот А. В. Удосконалення швидкісно-силових якостей висококваліфікованих легкоатлетів у річному тренувальному циклі (на прикладі потрійного стрибка) : автореф. дис…канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01 / Колот А. В. – К., 2007. – 21 с.

Менхин Ю. В. Начало гимнастики : [рассчитано на тренеров, специалистов по гимнастике] / Ю. В. Менхин, А. В. Волков. – Киев : Здоровۥя, 1980. – 272 с.

Матиросян А. А. Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих регбістів у підготовчому періоді : [автореф. дис…канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01] / Матиросян А. А. – Х. : ХДАФК, 2006. – 19 с.

Островський М. В. Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів : [автореф. дис…канд. наук з фіз…виховання і спорту : 24.00.01] / Островский М. В. – Львів, 2010. – 20 с.

Романенко В. А. Скоростно-силовая подготовка как фактор коррекции психологических расстройств у начинающих дзюдоистов / Романенко В. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. праць]. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2001. – № 12. – С. 46–49.

Сніговець І. В. Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15–17 років з урахуванням ігрового амплуа : [автореф. дис…канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01] / Сніговець І. В. – К., 2007. – 19 с.

Худолей О. М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : [навчальний посібник] / Худолей О. М. – Харків : ОВС, 2007. – 406 с.

Худолей О. М. Основи методики викладання гімнастики : [навч. посібник] / Худолей О. М. / У 2-х ч. – 3-є вид. [випр. і доп.]. – Харків : ОВС, 2004. – Ч. 1. – 414 с.

Худолей О. М. Моделирование процесса подготовки юных гимнастов : [монография] / Худолей О. М. – Х., 2005. – 335 с.

Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : [учебное пособие] для вузов физ. культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 2-е изд. [испр. и доп.]. – М. : Академия, 2003. – 479 с.

Чай Сунг Мо. Скоростно-силовая подготовка в боевых искусствах / Чай Сунг Мо. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 192 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : [навчальний посібник] / Б. М. Шиян. – Ч. 1. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Є. М. Проскуров, О. І. Камаєв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge