DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.013

Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладів

(Irina Maslyak) Масляк Ірина Павлівна, (Margarita Mameshina) Мамешина Маргарита Анатоліївна, (Vjacheslav Zhuk) Жук В’ячеслав Олександрович

Анотація


Мета: визначити відношення та ступінь готовності вчителів фізичної культури обласних загальноосвітніх навчальних закладів до використання інноваційних підходів у навчально-виховному процесі. Матеріал і методи: у дослідженні приймало участь 29 вчителів фізичної культури м. Ізюм та Ізюмського району Харківської області. Використовувались наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, опитування, математична статистика. Результати: встановлено позитивне ставлення вчителів фізичної культури обласних шкіл до інноваційних педагогічних підходів; визначено, що тільки близько 50% вчителів використовують їх у навчальному процесі. Виявлено, що більшість вчителів прагнуть збагатити свій педагогічний досвіт, але при цьому відчувають дефіцит науково-методичної літератури, спрямованої на підвищення рівня їх професійної майстерності. Висновки: визначено позитивне ставлення вчителів обласних загальноосвітніх шкіл до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, але вони виявились недостатньо підготовленими до інноваційної діяльності.


Ключові слова


фізичне виховання; сучасні інноваційні технології; вчитель фізичної культури; загальноосвітні навчальні заклади

Повний текст:

PDF

Посилання


Glazirіn D. D. Osnovi diferentsіyovanogo fіzichnogo vikhovannya [Basics differentiated physical education], Cherkasi, 2003, 351 p. (ukr)

Grinova T. І., Mulik K. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2014, vol. 1, pp. 22–27. (ukr)

Zheleznyak Yu. D. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture], 2006, vol. 4, pp. 9–12. (rus)

Krutsevich T. Yu. Upravleniye fizicheskim sostoyaniyem podrostkov v sisteme fizicheskogo vospitaniya : avtoref. d-ra nauk po FV i S [Managing physical condition of adolescents in the system of physical education : Doct. of science thesis], Kiyev, 2000, 44 p. (rus)

Krutsevich T. Yu. Metodichnі rekomendatsіі z kompleksnogo testuvannya fіzichnogo stanu shkolyarіv v umovakh fіzichnogo vikhovannya zagalnoosvіtnіy shkolі [Guidelines for Comprehensive testing physical condition of students in terms of physical education secondary school], Kiіv, 2006, 24 p. (ukr)

Krutsevich T. Yu., Balagіy O. L., Smolіus G. G., Andreyeva O. V. Metodichnі rekomendatsіі shchodo pіdvishchennya yefektivnostі rіznikh program fіzichnogo vikhovannya v shkolі, іkh zmіstu ta tekhnologіі realіzatsіі [Guidelines for improving the effectiveness of various programs of physical education at school, their content and technology implementation], Kyiv, 2006, 25 p. (ukr)

Moskalenko N. V. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], Lvіv, 2006, pp. 299–301. (ukr)

Moskalenko N. V., Lomako N. M. Іntegrovanі uroki v sistemі fіzichnogo vikhovannya dіtey molodshogo shkіlnogo vіku [Integrated lessons in the system of physical education of children of primary school age], 2007, 33 p. (ukr)

Moskalenko N. V. Sportivniy vіsnik Pridnіprov’ya [Sports Bulletin Dnieper], 2009, vol. 1, p. 19–22. (ukr)

Moskalenko N. V., Vlasyuk O. O., Stepanova V. V., Shiyan O. V. Іnnovatsіynі tekhnologіі u fіzichnomu vikhovannі shkolyarіv [Innovative technology in physical education students], Dnіpropetrovsk, 2011, 238 p. (ukr)

Muskharіna Yu. Yu., Babak V. V., Burov Yu. V., Chernobay S. O. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2013, vol. 12, pp. 47–52. (ukr)

Shmeleva Ye. A. Fizicheskaya kultura v shkole [Physical Culture in Schools], 2013, vol. 3, pp. 10–13. (rus)
Copyright (c) 2014 (Irina Maslyak) Масляк Ірина Павлівна, (Margarita Mameshina) Мамешина Маргарита Анатоліївна, (Vjacheslav Zhuk) Жук В’ячеслав Олександрович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge