DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-3.001

Проблема визначення біологічного віку в системі оцінки фізичного розвитку і донозологічної діагностики конституціональних захворювань

(Oleksandr Aghyppo) Ажиппо Олександр Юрійович, (Yaroslavna Puhach) Пугач Ярославна Ігорівна, (Yana Zhernovnikova) Жерновнікова Яна Вікторівна

Анотація


Мета: встановити базові основи процесу фізичного розвитку і причини, що породжують особливості його індивідуального протікання. Матеріал і методи: аналіз і узагальнення наукової літератури з даної проблеми і антропометричні дослідження спостережуваного контингенту. Результати: процес фізичного розвитку представлений як два взаємообумовлені відношення – зростання маси тіла і його формоутворення, що дозволило представити структуру варіативного формоутворення тіла. Висновки: особливості структури формотворчої маси при її накопиченні в певному об'ємі реалізується в органогенезі морфофункціональних утворень що відображають їх дозрівання. Норма взаємообумовленості цих стосунків визначає індивідуальні особливості фізичного розвитку організму.


Ключові слова


біологічний вік; індивідуальний фізичний розвиток; норма взаємообумовлених відносин

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Pugach Ya. I. Materiali IX mezhdunarodna nauchna konferentsiya, «Bdeshcheto vprosi ot sveta na naukata», vol. 39. Fizicheskaya kultura i sport [The scientific material IX of International Conference " Future issues of the world of science" Physical culture and sport], Sofiya, 2013, p. 5–14. (rus)

Azhippo A. Yu., Pugach Ya. I., Pyatisotskaya S. S. at al. Ontologiya teorii postroyeniya kontrolya i otsenki urovnya fizicheskogo razvitiya i fizicheskogo sostoyaniya [The ontology of the theory of building monitoring and evaluation of the level of physical development and physical condition], Kharkov, 2015, 192 p. (rus)

Druz V. A., Artemyeva G. P., Buren N. V. at al. Teoreticheskiye i prikladnyye osnovy postroyeniya monitoringa fizicheskogo razvitiya, fizicheskoy podgotovlennosti i fizicheskogo sostoyaniya razlichnykh grupp naseleniya [Theoretical and practical bases of construction monitoring physical development, physical fitness and physical state of different population groups], Kharkov, 2013, 116 p. (rus)

Norvich A. M., Turen I. B. Postroyeniye funktsii prinadlezhnosti. Nechetkiye mnozhestva i teoriya vozmozhnostey. Posledniye dostizheniya [Building membership function. Fuzzy sets and possibility theory. Latest achievements], Moscow, 1986, p. 64–71. (rus)

Ashanin V. S., Pugach Ya. I. Postroyeniye semanticheskikh prostranstv dlya opisaniya psikhologicheskoy deyatelnosti cheloveka v eksperimentalnykh usloviyakh [Building a semantic space to describe the psychological human activity in experimental conditions], Kharkov, 2014, 88 p. (rus)

Samsonkin V. N., Druz V. A., Fedorovich Ye. S. Modelirovaniye v samoorganizuyushchikhsya sistemakh [Modeling in self-organizing systems], Donetsk, 2010, 104 p. (rus)

Druz V. A., Buren N. V., Pyatisotskaya S. S. at al. Obzornyy analiz po probleme «Teoretiko-metodologicheskiye osnovy postroyeniya sistemy massovogo kontrolya fizicheskogo razvitiya i sostoyaniya fizicheskoy podgotovlennosti razlichnykh grupp naseleniya» [Survey analysis on the problem of "Theoretical and methodological bases of building a system of mass control physical development and physical readiness of various groups of the population"], Kharkov, 2014, 128 p. (rus)

Korolkov A. A., Petlenko V. P.Filosofskiye problemy teorii normy v biologii i meditsine [Philosophical problems of the theory of the norm in biology and medicine], Moscow, 1977, 392 p. (rus)

Pugach Ya. I., Druz V. A. Fizicheskoye vospitaniye i sport v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh [Physical education and sport in higher educational institutions], Belgorod-Kharkov-Krasnoyarsk-Moskva, 2014, p. 172–182. (rus)

Khyuzmoller D. Rasstoyaniye prostranstva [Distance Space], Moscow, 1970, p. 54–71. (rus)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Oleksandr Aghyppo) Ажиппо Олександр Юрійович, (Yaroslavna Puhach) Пугач Ярославна Ігорівна, (Yana Zhernovnikova) Жерновнікова Яна Вікторівна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.