DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-3.003

Зміна рівня розвитку сили та витривалості школярів 5–6-х класів під впливом занять чирлідингом

(Tetyana Bala) Бала Тетяна Михайлівна

Анотація


Мета: визначити ступінь зміни рівня розвитку сили та витривалості школярів 5–6-х класів під впливом занять чирлидингом. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічний експеримент і методи математичної статистики. Результати: відображено показники рівня розвитку сили та витривалості, а також ступінь їх зміни під впливом занять чирлідингом у школярів 5–6-х класів загальноосвітньої школи. Висновки: використання вправ чирлідингу позитивно вплинуло на ступінь прояву сили та витривалості школярів середніх класів за всіма досліджуваними параметрами.


Ключові слова


сила; витривалість; чирлідинг; школярі середніх класів

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Bala T. M., Maslyak І. P. Vіsnik Chernіgіvskogo natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T. G. Shevchenka, [Bulletin Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko],Vol. 118, T. III. Chernіgіv, 2014, p. 12–18. (ukr)

Bala T. M., Maslyak І. P. Chirlіding u fіzichnomu vikhovannі shkolyarіv [Cheerleading in physical education students], Kharkіv, 2014, 139 p. (ukr)

Grinova T. І., Mulik K. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2014, vol. 1, p. 22–27. (ukr)

Krivoruchko N. V., Maslyak I. P., Zhuravleva I. N. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2013, vol. 9, p. 38–42. (rus)

Krutsevich T. Yu. Fіzichne vikhovannya v shkolі [Physical education in school], 2012, vol.2, p. 9–11. (ukr)

Krutsevich T., Іshchenko O., Іmas T. Sportivniy vіsnik Pridnіprov’ya [Sports Bulletin Dnieper], 2014, vol.2, p. 68–72. (ukr)

Kuzmina S. V. Kompleksnoye vozdeystviye uprazhneniy fitbol-aerobiki na razvitiye fizicheskikh sposobnostey mladshikh shkolnikov : dis. kand. Ped. nauk [The combined effects of exercise fitball aerobics on the development of the physical abilities of younger schoolboys : PhD diss.], Sankt-Peterburg, 2011, 230 p. (rus)

Kuzmenko І. O. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], Lvіv, 2015, Vipusk 19, T. 2, p. 137–140. (ukr)

Lukoyanova K. V. Otsіnka і korektsіya fіzichnogo rozvitku pіdlіtkіv 13–14 rokіv zasobami ukraіnskogo rukopashu «Spas» : avtoref. kand. nauk z fіzichnogo vikhovannya ta sportu [Evaluation and correction of physical development of adolescents 13-14 years of Ukrainian mass unarmed combat "Spas" : PhD thesis], KhDAFK, Kharkіv, 2012, 18 p. (ukr)

Maslyak І. P., Mameshina M. A., Zhuk V. O. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2014, vol. 6(44), p. 69–72, dx.doi.org/10.15391/snsv.2014-6.013. (ukr)

Sinyavskiy N. I., Beznosko N. N., Sadykov R. I. Fizicheskaya kultura : vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka [Physical culture: education, education, training], 2014, vol. 6, p. 2–4. (rus)

Susolina Ye. S., Kravchuk T. A. «YuNOST ROSSII» : 60 let detsko-yunosheskomu fizkulturnomu dvizheniyu v Rossii ["YOUTH OF RUSSIA": 60 years Children and Youth sports movement in Russia], Yekaterinburg, 2003, p. 163–167. (rus)

Romanenko V. A. Diagnostika dvigatelnykh sposobnostey [Diagnostics of motor abilities], Donetsk, 2005, 290 p. (rus)

Sergiyenko L. P. Testuvannya rukhovikh zdіbnostey shkolyarіv [Testing of motor abilities of pupils], Kiіv, 2002, 438 p. (ukr)

Sergiyenko L. P. Osnovy sportivnoy genetiki [Fundamentals of Genetics sports], Kyiv, 2004, 631 p. (rus)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Tetyana Bala) Бала Тетяна Михайлівна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.