№ 4(31) (2012)

Зміст

Індивідуальний підхід і диференціація як провідні принципи організації навчальних занять з фізичного виховання дітей з ослабленим здоров’ям PDF
А. В. Казанцева [Kazantseva A.] 7-11
Контроль розвитку максимальної сили студентів PDF
Володимир Миколайович Сергієнко [Sergienko V.] 11-16
Особливості організації професійно-прикладної фізичної підготовки дівчат у вищому навчальному закладі економічного напряму PDF
О. М. Болтєнкова [Boltenkova E. N.] 16-19
Технологія програмування занять із професійно-прикладної фізичної підготовки PDF
Леонід Петрович Пилипей [Phylypey L.] 19-23
Аналіз взаємозв’язку ефективності подач та рівня напруженості гри у волейболі PDF
Аліна Юріївна Мельник [Mel’nik A.] 27-30
Використання спеціальних засобів для покращення силових показників у вправі жим лежачи PDF
Дмитро Олександрович Ніжніченко [Nizhnichenko D.] 30-33
Дистанції у виді спорту триатлон PDF (Русский)
Володимир Єгорович Водлозеров [Vodlozyorov V.] 33-37
Інтегральні показники технічної підготовленості висококваліфікованих стрільців із лука PDF
Сергій Васильович Антонов [Antonov S.] 37-41
Теорія тестування: про коректність вимірювальних процедур моторики людини (огляд) PDF
Леонід Прокопович Сергієнко [Serhiyenko L.] 41-49
Екстремально-специфічні особливості лижного спортивного туризму PDF
О. М. Топорков [Toporkov А.] 49-55
Тренувальний комплекс для розвитку вміння диференціювати початкову швидкість руху м’яча при виконанні довгої передачі в баскетболі PDF
Катерина Миколаївна Чарикова [Charikova K.] 55-59
Особливості побудови тренування кваліфікованих спортсменів акробатичного рок-н-ролу в ударному мікроциклі контрольно-підготовчого мезоциклу PDF
Наталія Петрівна Батєєва [Bateeva N.] 59-66
Динаміка рівня швидкісної та швидкісно-силової підготовленості бігунів на довгі дистанції PDF
А. О. Міронов [Mironov A.] 66-69
Удосконалення фізичної й психологічної підготовленості лучників високої кваліфікації PDF
Андрій Анатольович Боляк [Boliak A.], Алла Ядинарівна Муллагільдіна [Mullagildina A.], М. І. Мильченко [Mylchenko N.] 69-74
Удосконалення швидкісно-силових якостей боксерів 16–17 років PDF
Д. Петрушин [Petrushyn D.], Л. Черкашина [Cherkashina L.] 74-79
Тенденції підготовки спортсменів-п’ятиборців у дисципліні плавання у відповідності до змін правил змагань PDF
Сергій Стецькович [Stetskovych S.], Мар’ян Пітин [Pityn M.], Євген Хитров [Hitrov E.] 80-83
Адаптаційні реакції організму студентів під час виконання тесту зі ступінчастим навантаженням на ручному ергометрі і велоергометрі PDF
Н. В. Бурень [Buren N.] 87-91
Вплив тренувального процесу на морфофункціональні показники юних велосипедистів 13–14 років (на матеріалі велосипедного мотокросу) PDF
Марина Сергіївна Прудникова [Prudnikova М.] 91-96
Ефективність тренувального навантаження з орієнтацією на розвиток індивідуальних «профілюючих» якостей під час підготовки спортивного резерву (на прикладі велоспорту) PDF
Сергій Миколайович Воропай [Voropay S.] 97-102
Особливості метаболічного забезпечення фізичної роботи кваліфікованих спортсменів-лижників в кінці підготовчого періоду. PDF
Г. Д. Гатілова [Gatilova G.] 103-108
Динаміка основних клінічних показників у дітей дошкільного віку з рецидивним бронхітом на лікарняному етапі фізичної реабілітації PDF
Юлія Борисівна Арешина [Areshina Yu.], Воладимир Іванович Котелевский [Kotelevskiy V.] 111-115
Ожиріння як фактор розвитку метаболічних порушень у хлопчиків у пубертатний період (у зв’язку із призначенням засобів фізичної реабілітації). PDF
В. А. Пастухова [Pastukhova V.] 115-118
Особливості впливу комплексної програми фізичної реабілітації на якість життя пацієнтів після герніотомії PDF
Я. Н. Романенко [Romanenko Ya.] 118-122
Сучасні підходи до фізичної реабілітації дівчат 13–14 років при лордотичній поставі. PDF
Олена Миколаївна Мятига [Myatiga O.], Наталя Володимирівна Гончарук [Goncharuk N.] 122-127
Сучасні уявлення реабілітації ендотеліальної дисфункції при різних розладах, які супроводжуються запальними процесами. PDF
Е. А. Задорожна [Zadorozhnaya E.] 127-132
Фізична реабілітація спортсменів при хронічному бронхіті в період реконвалесценції. PDF
Ольга Володимирівна Пешкова [O. Peshkova], А. Д. Петрухнов [A. Petruhnov] 132-140
Санаторно-курортний етап фізичної реабілітації пацієнтів з ішемічною хворобою серця PDF
Тетяна Євгенівнa Христовая [Khrystova T.] 140-144
Комплексна програма удосконалення безпеки змагальної діяльності в автомобільному спорті на 2012–2015 роки PDF
Олег Юрійович Рибак [Rybak O.] 147-152
Моделювання творчої діяльності як проекції розумової діяльності в інтелектуальних комп'ютерних дослідженнях (морфо-функціональна організація розумової діяльності). PDF
Ярослава Ігорівна Пугач [Pugach Ya.] 152-158
Оцінка готовності майбутніх офіцерів до управління фізичною підготовкою PDF
Олег Михайлович Ольховий [Olkhovyi O.] 158-162
Підходи до класифікації олімпійських видів спорту за об’єктивними критеріями, які визначають ступінь їх екстремальності. PDF
Вікторія Анатоліївна Штих [Shtykh V.], Наталя Семенівна Сігал [Sigal N.] 162-165
Регбіліг як пріоритетний вид спорту для України. PDF
Владлена Пасько [Pasko V.], Олег Подоляка [Podolyaka O.], Артур Мартиросян [Martyrosyan A.,], Ірина Філенко [Phylenko I.] 165-168
Соціально-педагогічні передумови впровадження інтерактивних технологій навчання у процес фахової підготовки вчителів фізичної культури PDF
О. А. Суровов [Suruvov O.], Тарас Сергійович Бондар [Bondar T.], Святослав Святославович Коваль [Koval S.] 169-172
Тривожність та спортивна мотивація гімнасток у тренувальному процесі та у змагальний період (порівняльний аналіз). PDF
Альфія Хамзіївна Дейнеко [Deineko A.], Наталя Леонідівна Боляк [Bolyak N.] 172-177
Характеристика депривації як фактора освітнього середовища. PDF
Валерій Анатольович Друзь [Druz V.] 177-180