Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ, які подаються для публікації у збірнику наукових праць “Ефективність державного управління” (друковане видання).

  Для публікації приймаються авторські матеріали, які інформують про нові результати або досліджують оригінальні підходи до вирішення актуальних наукових проблем у галузях наук державного управління та економіки, а також технічних наук, зокрема за спеціальностями: (051) економіка, (072) фінанси, банківська справа та страхування, (073) менеджмент, (075) маркетинг, (076) підприємництво, торгівля та біржова діяльність, (232) соціальне забезпечення, (256) національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності), (281) публічне управління та адміністрування.

  Стаття подається до друку в завершеній формі, відповідно до чинних вимог та наказу Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р.

 • ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ:

  – постановка проблеми у тезовій формі та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, методологія дослідження;

  – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розгляд та вирішення певної проблеми, які автор використовує у своїй статті;

  – виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується певна стаття;

  – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних результатів;

  – висновки із дослідженого матеріалу і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;

  – список використаної літератури.

  Всі зазначені вище елементи у тексті статті потрібно виділити жирним шрифтом.

 • ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТТІ:

  – необхідно дотримуватись композиційної єдності структури статті, тобто не поділяти її на розділи чи підрозділи;

  – мова і стиль публікації повинні бути суто науковими, з використанням понятійного апарату, притаманного певній галузі науки в контексті державного управління;

  – необхідно уникати риторичних запитань у побудові речень;

  – не доцільно надмірно використовувати цитати у статті, лише з метою обґрунтування або доповнення власного твердження чи міркування;

  – завершувати статтю потрібно конкретними висновками, у яких викладено власні результати дослідження;

  – більшість використаних джерел та літератури повинні становити матеріали, опубліковані впродовж останніх п’яти років; доцільно уникати посилань на навчальну літературу.

  За достовірність фактичного матеріалу (статистичні дані, формули, рисунки, схеми, таблиці, дати, цитати, власні назви тощо), а також наявність плагіату відповідальність несе автор.

 • ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СТАТТІ:

  1. Шифр УДК (на сторінці ліворуч).

  2. Ініціал та прізвище автора (посередині, жирним шрифтом, без курсиву).

  3. Відомості про автора: вчене звання, науковий ступінь; посада, місце роботи (без скорочень та абревіатур); ORCID; контактний телефон, e-mail (посередині, курсивом).

  4. Назва статті (посередині, жирним шрифтом, великою транслітерацією).

  5. Анотація українською мовою (3 – 4 речення) (жирним шрифтом, без курсиву).

  6. Ключові слова українською мовою (6 – 10 слів) (жирним шрифтом, без курсиву).

  7. Текст статті (посилання на використані джерела та літературу необхідно робити у квадратних дужках за послідовністтю посилань, зважаючи на чинні правила оформлення цитувань та посилань у наукових роботах).

 • ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

  1. Тексти повинні бути набраними у редакторі MS Word (версія 97 або вище).

  2. Шрифт – Times New Roman (Cyr); кегль – 14 пунктів; інтерліньяж – 1,5; розміри берегів: лівий – 30 мм; верхній, нижній, правий – 15 мм.

  3. Набір повинен бути здійснений відповідно до правил комп’ютерного набору.

  4. Обсяг статті – не менше 20 тис. знаків із проміжками (≈12 сторінок) разом із таблицями, схемами та рисунками.

  5. Електронний і роздрукований варіанти повинні бути ідентичними.

  6. Рисунки, таблиці повинні бути виконані якісно (скановані не допускаються) з посиланням на них в тексті.

 • ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ПОВИНЕН МІСТИТИ:

  1. Роздрукований варіант статті завірений підписом автора, який засвідчує, що фактичний матеріал, використаний у статті, є достовірним (потрібно підписати внизу кожної сторінки).

  2. Заяву автора(-ів) для публікації статті (бланк). PDF, Word

  3. Рекомендацію наукового консультанта/керівника (для аспірантів) про можливість публікації поданих матеріалів статті (потрібно завірити у відділі кадрів установи, де працює підписант рекомендації) (бланк). PDF, Word

  4. Резюме англійською мовою (відомості про автора: ПІБ (повністю, посередині, жирним шрифтом); вчене звання, науковий ступінь; посада, місце роботи, ORCID (посередині, курсивом); назва статті (посередині, жирним шрифтом, великою транслітерацією); розширена анотація (понад 4 тис. знаків), складена відповідно до вимог встановлених щодо оформлення основного тексту статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, виклад основного матеріалу дослідження, висновки); ключові слова (6 – 10 слів) (жирним шрифтом, без курсиву). Текст анотації має бути стислим, точним, інформативним, змістовним. Відповідальність за якість складання анотацій несуть автори. Зразок резюме PDF, Word

 • ВАЖЛИВО! Текст англійською мовою (прізвище автора, назва статті, коротка і розширена анотації, ключові слова, відомості про автора) необхідно фахово перекласти та належним чином завірити (бюро перекладів, уповноважені особи)

  Електронний варіант статті та резюме англійською мовою (надсилати окремими файлами у MS Word), e-mail: statya.lviv@gmail.com.

  Випуски збірника наукових праць “Ефективність державного управління” формуються зі статей, які отримали позитивний експертний висновок, рекомендовані до друку і проплачені авторами за затвердженими розцінками.

Керівництво для авторів

Список використаної літератури формується за послідовністю посилання наприкінці статті із зазначенням конкретної сторінки, на якій вміщена використана у публікації інформація. В електронних ресурсах обов’язково потрібно вказувати дату останнього звернення. Якщо матеріали, на які дає посилання автор мають присвоєний DOI, то його необхідно вказувати після URL.

Бібліографічний опис повинен відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” (http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf).

References – транслітерований латиницею Список використаної літератури. Для україномовних посилань можна скористатися онлайновим траслітератором http://www.slovnyk.ua/services/translit.php або http://ukrlit.org/transliteratsiia для російськомовних – http://ru.translit.net/ або http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.htm.

References має бути оформлений за міжнародним стандартом APA (Americаn Psychological Association Style), для автоматичного оформлення можна скористатися сайтами: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-bookhttp://www.bibme.org/apa/book-citation.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.