Eating Disorders as a Predictor of Obesity in Children

Main Article Content

T.V. Sorokman

Abstract

The article analyzes the frequency of overweight and obesity in children in Chernivtsi region, studies eating disorders in obese children, presents the results of a multi-faceted survey on indicators in the subsystems «father — mother» and «parents — children».
Materials and methods. A total of 325 children aged 10 to 18 years old were examined. A control group consisted of 80 healthy children of the same age. Methods of examination included medical history, anthropometry (height, weight, calculating body mass index, waist circumference, and hip circumference), laboratory and instrumental methods of examination. It was conducted a survey to determine multidimensional indicators of subsystems «father — mother» and «parents — children». Types of eating disorders were examined by the Dutch eating behavior questionnaire (DEBQ).
Results. It is shown that overweight and obesity are more common among boys (60 %) of the age group 15–18 years old and girls (40 %) aged 12–15 years old. Obese adolescents significantly more frequently have eating disorders than their healthy peers. External type of eating behavior is mostly diagnosed. In most cases, there is a combination of several types (external, restrictive, emotion ones) of eating behavior. The eating disorders mostly occur in families with such features as an over protectors and stiffness (45.5 and 37.8 %, respectively).
Conclusion. The key to successful prevention of obesity in children is the formation of a healthy lifestyle, including long-term skills of proper eating behavior from the first years of life.

Article Details

How to Cite
Sorokman, T. “Eating Disorders As a Predictor of Obesity in Children”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), no. 5.69, Nov. 2015, pp. 174-7, doi:10.22141/2224-0721.5.69.2015.75212.
Section
Pediatric Endocrinology

References

Aver'yanov A.P. Ozhyrenye u detey y podrostkov: klynyko-metabolycheskye osobennosty, lechenye, prohnoz y profylaktyka oslozhnenyy / A.P. Aver'yanov // Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. — 2009. — # 4(22). — S. 90-98.

Buhrova S.A. Vystseral'noe ozhyrenye — klyuchevoe zveno metabolycheskoho syndroma / S.A. Buhrova // Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. — 2009. — # 2(20). — S. 82-84.

Vakhmystrov A.V. Narushenyya pyshchevoho povedenyya pry tserebral'nom ozhyrenyy: Avtoref. dys. … kand. med. nauk/A.V. Vakhmystrov. – SPb., 2006. – 24 s.

Voznesenskaya T. H. Rasstroystva pyshchevoho povedenyya pry ozhyrenyy y ykh korrektsyya/ T. H. Voznesenskaya // Farmak, 2009. – # 12. – S 91-94.

Mendelevych V. D. Psykholohyya devyantnoho povedenyya: Ucheb.posob / V.D. Mendelevych. – M.: MEDpress, 2001.-234s.

Nakaz Ministerstva okhorony zdorov"ya Ukrayiny vid 27.04.06 # 254 v redaktsiyi nakazu MOZ Ukrayiny vid 03.02.2009 # 55 «Pro zatverdzhennya protokoliv likuvannya ditey z endokrynnymy zakhvoryuvannyamy» [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu do inf.: http://www.uazakon.com/big/text363/pg1.htm.

Pavlyshyn H. A. Epidemiolohichna sytuatsiya shchodo nadmirnoyi masy tila, ozhyrinnya ta arterial'noyi hipertenziyi u ditey m. Ternopolya / H. A. Pavlyshyn, K. V. Levandovs'ka // Visnyk naukovykh doslidzhen'. – 2012. – # 4 (69). – S. 117–119.

Problema ozhyrenyya v Evropeyskom rehyone Vsemyrnoy orhanyzatsyy zdravookhranenyya y stratehyy ee reshenyya // Liky Ukrayiny. – 2010. – # 7 (143). – S. 36–40.

Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults—the evidence report / National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute // Obesity Research 1998; 6; 2:51S-209.

IDF consensus definition of the metabolic syndrome in children and adolescents /Alberti S, Zimmet P, Kaufman F [et al.]. – International Diabetes Federation 2007: 24.

Obesity and overweight / Fact sheet № 311. — Geneva: World Health Organization, 2006:3.

WHO obesity: preventing and managing the global epidemic. WHO Technical report Series number 894. Geneva: WHO, 2000.

Fyzyolohyya cheloveka: [uchebnaya lyteratura dlya studentov medytsynskykh vuzov]/ pod red. V. M. Pokrovskoho, H. F. Korot'ko. – [2-e yzd.]. – M.: Medytsyna, 2003. – 656 s.

Frэnkyn R. Motyvatsyya povedenyya: byolohycheskye, kohnytyvnыe y sotsyal'nыe aspektы / R. Frэnkyn. – SPb.: Pyter, 2003. – 651 s.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>