Modern Views on the Algorithm of Management of Pregnant Women and Women in Labor with Diffuse Toxic Goiter

Main Article Content

V.I. Pankiv
O.S. Payenok
M.O. Kostiv

Abstract

The article presents the modern views and data on the risk factors, mechanisms of development, clinical features and complications of diffuse toxic goiter during the pregnancy, labor, in the postpartum period and in newborns. Information about the modern approaches to the diagnosis, treatment and prevention of this disease has been investigated that makes it possible to recommend it for the implementation in the clinical practice.

Article Details

How to Cite
Pankiv, V., O. Payenok, and M. Kostiv. “Modern Views on the Algorithm of Management of Pregnant Women and Women in Labor With Diffuse Toxic Goiter”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), no. 6.78, Nov. 2016, pp. 77-86, doi:10.22141/2224-0721.6.78.2016.81864.
Section
Literature Review
Author Biography

O.S. Payenok, Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Lviv, Ukraine

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина

References

Shchytovydnaya zheleza y reproduktyvnaya systema zhenshchynы: Posobye dlya vrachey / Potyn VV, Krykhely YO, Lohynov AB, Musaeva TT. [y dr.] / Pod redaktsyey ЭK. Aylamazyan. – SPb.: Yz-vo OZON.RU. 2008. – 48 s. (Russian)

Redmond G.P. Thyroid dysfunction and women’s reproductive health. Thyroid. 2004;14:5–15.

Balabolkyn MY. Fundamental'naya y klynycheskaya tyreoydolohyya: rukovodstvo / Balabolkyn MY, Klebanova EM, Kremynskaya VM. M.: Medytsyna, 2007. – 816 s. (Russian)

Moscicka A. The influence of iodine deficiency during pregnancy of fetal and neonatal development. Ginekologia Polska. 2001;72:908–916.

Pan'kiv VI. Praktychna tyreoyidolohiya. Donets'k, 2011. 224 s. (Ukrainian)

Snopkova LV. Techenye beremennosty, rodov y sostoyanye novorozhdennыkh u zhenshchyn s hyperplazyey shchytovydnoy zhelezы / Snopkova LV, Novykova EA, Cherepova VY. Patohenetychni aspekty farmakoterapiyi endokrynnykh zakhvoryuvan': statti. Kharkiv, 2002:108–109. (Russian)

Kashyrova TV. Osobennosty reproduktyvnoy funktsyy zhenshchyn s bolezn'yu Hreyvsa : avtoref. dys. na soyskanye nauch. stepenya kand. med. Nauk. M., 2008:24 s. (Russian)

Hadi HA, Strickland D. Prenatal diagnosis and management of fetal goiter caused by maternal Graves' disease. American Journal of Perinatology. 1995;12(4):240-242.

Wallace С, Couch R, Ginsberg J. Fetal thyrotoxicosis: a case report and recommendations for prediction, diagnosis, and treatment. Thyroid. 1995;5(2):125-128.

Rodriguez-Garcia R. Bilateral renal agenesis (Potter's syndrome) in a girl bom to a hyperthyroid mother who received methimazole in early pregnancy. Ginecol. Obstet. Мех. 1999;67:587-589.

Ajjan RA. Medical management of hyperthyroidism. European Journal of Endocrinology. 2007;1:77–80.

Luton D, Le Gac I, Vuillard E. Management of Graves Disease during pregnancy: the key role of fetal thyroid gland monitoring. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2005;90(11):6093–6098.

Glinoer D. What happens to the normal thyroid during pregnancy? Thyroid. 1999;9:631–635.

Petrukhyn VA, Burumkulova FF, Shydlovskaya NV, Vytushko SA, Sklyankyna YV. Rasprostranennost' tyreoydnoy patolohyy sredy beremennыkh, prozhyvayushchykh na terrytoryy Moskovskoy oblasty. Klynycheskaya tyreoydolohyya. 2004;2(2):30-32. (Russian)

Vaidya B, Anthony S, Bilous M, Shields B, Drury J, Hutchison S, et al. Detection of thyroid dysfunction in early pregnancy: Universal screening or targeted high-risk case finding? J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:203–7.

Hamburger JI. Diagnosis and management of Graves' disease in pregnancy. Thyroid. 1992;2:219.

Glinoer D. The systematic screening and management of hypothyroidism and hyperthyroidism during pregnancy. Trends Endocrinol. Metab. 1998;9:403.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>