Pankiv, V., Povorozniuk, V., Pankiv, I., Boyko, V., & Glugovska, S. (2019). Vitamin D status in the population of the Western region of Ukraine. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), 15(3), 268–271. https://doi.org/10.22141/2224-0721.15.3.2019.172115