Pankiv, V.I., V.V. Povorozniuk, I.V. Pankiv, V.I. Boyko, and S.V. Glugovska. 2019. “Vitamin D Status in the Population of the Western Region of Ukraine”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine) 15 (3):268-71. https://doi.org/10.22141/2224-0721.15.3.2019.172115.