Pankiv, V., Povorozniuk, V., Pankiv, I., Boyko, V. and Glugovska, S. (2019) “Vitamin D status in the population of the Western region of Ukraine”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), 15(3), pp. 268–271. doi: 10.22141/2224-0721.15.3.2019.172115.