Pankiv, V., V. Povorozniuk, I. Pankiv, V. Boyko, and S. Glugovska. “Vitamin D Status in the Population of the Western Region of Ukraine”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), vol. 15, no. 3, July 2019, pp. 268-71, doi:10.22141/2224-0721.15.3.2019.172115.