Published: 2020-08-07

History of studying the diabetes mellitus in the mirror of numismatics

O.V. Syniachenko, M.V. Yermolaieva, K.V. Liventsova, S.M. Verzilov

366-371