Published: 2016-11-16

The Functional Status of Hypophysis — ​Gonad Axis in Patients with Polycystic Ovary Syndrome

Yu.M. Urmanova, Z.Yu. Khalimova, F.S. Khodgaeva, D.A. Alieva, Nabieva I.F. Nabieva I.F., I.F. Nabieva, D.V. Savchuk, M.M. Karimova

71-76